מעבר דרך חדר מדרגות של בניין

שאלה
ישנם תלמידים העוברים בחדר המדרגות של הבניין כדי לקצר את דרכם לבית הספר. כתבנו שלט שאין כניסה אלא לדיירי הבניין, ומנהל בית הספר טוען שעל פי ההלכה איננו יכולים למנוע מהם את המעבר, כי כבר הוחזקו בכך.

תשובה
המקור לכך שלא ניתן למנוע מעבר מרבים שהוחזקו בו מופיע בגמרא בבא בתרא (צט ע”ב), שם נאמר ‘מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו’. למרות זאת נראה שבמקרה המדובר ניתן למנוע מהתלמידים את המעבר. ראשית יש להתחשב בדעת רשב”ם[1] שלא מספיק שעברו שם רבים, אלא נדרש גם שיעשו מעשה של תיקון הדרך. נוסף על כך יש להניח שבתחילה הסכימו הדיירים מתוך מחשבה שאין בכך נזק, עד שהתברר שהדבר מפריע, ואם כן יש לצרף את שו”ת ‘דברי חיים’[2] שרק שימוש שמקפידים עליו יכול ליצור חזקה וכאן בתחילה לא היה צורך להקפיד. אך יש להסתמך בעיקר על  שו”ת מהרש”ם[3] שבזמן הזה שישנו רישום בטאבו אין לפרש את השתיקה של הדיירים כהקניה של השימוש לרבים, משום שבידם להוכיח את בעלותם בכל עת.

הרב אריאל בראלי.


[1] רשב”ם, ב”ב צט ע”ב ד”ה מיצר, ואף שבתשובות פני יהושע, ח”א חו”מ סי’ ד, דחה דבריו, וזו לשונו: ‘כל הפוסקים לא כתבו שבעינן חזקה ממש אלא סתמו שדרך הרבים אסור לאבד משום מצר שהחזיקו ולא הזכירו כלל שבעינן השוואת קרקע, מי הוא זה שידון בדבר חדש להצריך חזקה ממש דווקא’.

[2] שו”ת דברי חיים, ח”ב סי’ יג.

[3] שו”ת מהרש”ם, ח”א סי’ ה ד”ה ואולם; וכ”כ שו”ת מהר”י הכהן חו”מ סי’ כט ; ובהגהות חכמת שלמה על שו”ע חו”מ סי’ שעז ס”ק א, כתב שבזמן הזה דינא דמלכותא דינא, ולכן לא שייך דין זה.

שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Table './laam/wpy_comments' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wpy_comments.comment_ID FROM wpy_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 3365 AND comment_parent = 0 AND comment_type != 'order_note' AND comment_type != 'webhook_delivery' ORDER BY wpy_comments.comment_date_gmt ASC, wpy_comments.comment_ID ASC

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *