סגירת מרפסת

שאלה

האם ניתן לסגור מרפסת ולהפוך אותה לחדר ללא רשות השכן אשר גר מעלי, הרצפה שלו תשמש תקרה לחדר החדש? (כאשר אין צורך באישור בניה).

תשובה

פעולה זו מחייבת בתשלום היות והבניה החדשה משתמשת בנכס של אדם אחר.הכלל ההלכתי הוא שמי שנהנה מנכסי חבירו צריך לשלם לו[1]. וזה לשון הרמ”א ” אם היה לו כותל כבר ובנה דבר שניכר שחפץ במה שעשה חבירו … חייב לו כפי מה שנהנה”(חושן משפט סימן קנז סעיף י). בנוסף, עליך לקבל ממנו אישור מראש, היות ואתה מעוניין להשתמש בנכס שלו ולהפוך אותו לחלק מחדר בבעלותך. ואף אם ברצונך לשלם עדיין ישנו צורך לבקש רשות[2]. ולא שייך לומר ‘זה נהנה וזה אינו חסר’ וכופין על מידת סדום, כי זו זכותו של אדם לסרב לשמוש בנכסיו ולא כופין אותו לתת רשות אף שאין לו בכך חסרון (תו’ס ב’ק כ,ב ד’ה הא)[3]. אולם כל זה נכון לגבי מרפסת שנבנתה באופן פרטי על ידי השכן , אך כאשר מדובר על בנין מגורים שנבנה מראש עם מרפסת לכל דירה, אזי יש לקחת בחשבון שכבר בזמן קניית הדירה המרפסת של השכן שימשה לתקרה עבור הקומה שתחתיה. מבחינה זו אין שום הבדל אם המרפסת פתוחה או סגורה[4]. ובמקרה זה אין לחייב מדין נהנה (על אף שגילה דעתו) ואף ניתן לסגור ללא רשותו.

סיכום[5]

ניתן לסגור מרפסת (בבית משותף) אף ללא רשות השכן וזאת בתנאי שהמעשה אינו מזיק לשכן מעליו. במידה והדייר העליון הרחיב באופן פרטי את המרפסת שלו אזי יש ליטול ממנו רשות להשתמש ברצפה שלו ואף לשלם לו על כך.


[1] בתנאי שהוא נחסר מכך או שישנו גילוי דעת כמבואר בביאור הגר”א, חושן משפט סימן קנז סעיף י.

[2] ואף לדעת המהרש”ל (ים של שלמה ב’ק פרק שני סימן ט’ז) שגילוי דעת לא מחייב, מכל מקום הכותל של השכן הפך להיות חלק מהמבנה, וזו השתמשות גמורה ולכו’ע חייב כי ישנו חסרון.

[3] ואף שהרמ”א פסק בסימן שע”ג, ו שישנם מצבים שכופין אף לכתחילה, מכל מקום האחרונים (פתחי תשובה שם) הסתייגו מכך. להרחבה- הרב מרדכי פרבשטיין, שורת הדין ב’,עמוד שכ’ג.

[4] ואף שבספר נתיבות המשפט (שם סק’ח) כתב ” אם ניכר שרוצה לעשות בנין ולסמוך תקרה על הכותל המשותף, אם כך בודאי רוצה לזכות בחצי הכותל המשותף, כל זמן שאינו זוכה בו שיהיה שלו אסור לסמוך על כותל חבירו,”. ומשמע שאם ישנו צורך לחבר את הקירות לתקרת המרפסת הרי יש בכך שימוש חדש המצריך בקשת רשות ותשלום. אך כל דבריו בכותל משותף שבא עכשיו ליהנות ממנו ואין לדמות לתקרה שיש לו בה כבר זכות שימוש.

[5] כאמור, תשובה זו נכתבה בהנחה שאין צורך באישורים חוקיים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *