העלמת מס ללומדי תורה

העלמת מס ללומדי תורה / הרב אריאל בראלי

שאלה

האם יש ‘ללמד זכות’ על אלו המעלימים מס, לפחות למי שלומד תורה?

תשובה

החובה לשלם מס הינה גם חובה הלכתית ללא שום הקלות מצד ‘דינא דמלכותא – דינא’ וכפי שכתב בשו”ת ‘יחוה דעת’.[1] אף לדעת הפוסקים שבארץ ישראל לא אומרים ‘דינא דמלכותא דינא’,[2] עם כל זאת הם מודים כי מסים חייבים לשלם. וכך כתב בשו”ת ‘תשובות והנהגות’ (ח”ד סי’ שיט):

והיינו דהיום הממשלה משתמשים בהכסף של המיסים לתועלת ולהנאת התושבים ולא מגיע היום לכיסו הפרטי של המלך, ולכן היום אם נהנה מהשירותים שהממשלה נותנת ולא משלם עבורם הוא גזלן.[3]

ביחס ללומדי תורה מובא בגמרא (בבא בתרא ח ע”א) שיש לפוטרם מתשלום מס, וכן נפסק ב’שלחן ערוך’.[4] אולם פטור זה קיים רק כלפי מסים שהשלטון לוקח לטובתו האישית, ואז הציבור צריך לשאת בעול המס ולפטור תלמידי חכמים. אך אין זה נכון במסים שבאים לממן הוצאות לטובת הציבור, כדוגמת סלילת כבישים, תאורה ומימון מוסדות חינוך. דבר זה מפורש בגמרא שם ‘הכל לכריא פתיא (רש”י – חפירת בור לשתות מים), אפילו מרבנן’. וכן נפסק בדברי ‘שלחן ערוך’ (חו”מ סי’ קסג סעי’ ד) ‘לתיקון הדרכים והרחובות, אפילו מן החכמים’. לסיכום, היות שכל המסים משמשים לצורכי המדינה ולא לטובת מושל פרטי,[5] גם לומדי תורה צריכים לשלם מסים.[6]


 

[1] יחוה דעת, ח”ה סי’ סד.

[2] ר”ן, נדרים כח ע”א.

[3] וכן בפתחי חושן, הל’ גנבה עמ’ יד, נראה שבזמננו, שעיקר המסים מיועדים לטובת התושבים כגון כבישים ותאורה, ביוב וניקיון, אין צריך בזה לדינא דמלכותא.

[4] שו”ע, יו”ד סי’ רמג סעי’ ב. ובשו”ת יחווה דעת (שם) סיים שיש לפטור תלמידי חכמים מתשלום מס, ונראה שהתכוון אף למסים הנוהגים כיום במדינת ישראל, אך הדברים צריכים עיון וכפי שיבואר לקמן.

[5] וכבר העיר על כך בשו”ת תשובות והנהגות (שם) ‘אם כי יש לצדד שיש גם דברים שמבזבזים עליהם כסף ואין לו מזה תועלת, שלדבריו אין צורך לכך, זה נהוג בכל חברה ומדינה, וא”כ כשמתחמק מלשלם למרות שנהנה, זהו גזילה שאסור לכו”ע גם מעכו”ם, ובפרט שאחרים וביניהם גם יהודים ישלמו להנאתו’.

[6] ישנן דעות שאין חובה על הקונה לדרוש חשבונית, כפי שכתב הרב ליאור באתר ישיבה: ‘זה עניינו של נותן השירות מול המדינה, וכמובן עליו להיות אדם ישר ולשלם. אמנם, אם ידרוש מקבל השירות קבלה, יש בכך מידת חסידות אבל לא נראה לי שחייב’.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *