פתיחת מוסד לימודים מתחרה

פתיחת מוסד לימודים מתחרה / הרב אריאל בראלי

שאלה

בעיר שלנו ישנו מוסד חינוכי הפועל זה כמה שנים. בשנה האחרונה הוקם מוסד מתחרה. המצב הוא שאין מספיק תלמידים לשניהם. אציין שמטעם המוסד החדש ישנה פנייה ישירה למורים ולתלמידים לעבור אליהם. האם הדבר מותר?

תשובה

ההלכה מתירה פתיחת חנות מתחרה בסמיכות לחנות אחרת על מנת לעודד תחרות שתגרום להוזלת מחירים.[1] כאשר מדובר במוסד חינוכי יש אף חשיבות יתרה לתחרות, כי יש בכך משום ‘להגדיל תורה ולהאדירה’. וזו לשון ה’שולחן ערוך’ (יו”ד סי’ רמה סעי’ כב):

מלמד תינוקות שבא חבירו ופתח בית ללמד תינוקות בצדו, כדי שיביאו לו תינוקות אחרים או כדי שיבואו התינוקות שאצל זה לזה, אין יכולים למחות בידו, שנאמר: ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

בנוסף לכך כתבו התוספות[2] ודבריהם נפסקו להלכה ב’שולחן ערוך’[3] שאין איסור ‘עני המהפך בחררה’ לגבי מלמד. לכן מותר לכל אבא להציע למורה  לעבור וללמד את בנו במקום  ללמד ילד אחר. הסיבה לכך היא שלא מכל אדם זוכה התלמיד ללמוד, והאב  יכול לדאוג לבנו גם על חשבון אחרים. אף על פי כן נראה כי דברי התוספות שהוזכרו לעיל נאמרו כלפי מלמד המוכן לקבל רק תלמיד אחד ועליו ישנה תחרות בין ההורים. אך בנידון דידן המעבר של המורים למוסד החדש אינו גורם לפתיחתמעגלים חדשים של תלמידים שיזכו ללמוד מהם, שכן מדובר על אותם מהמוסד הישן. אמנם מותר לפרסם באופן כללי שדרושים עובדים למוסד החדש, אך כאמור יש בעיה לפנות באופן פרטני למורים ולהציע להם לעבור מוסד. נכונים הדברים שבעתיים במורים שיש להם קביעות במוסד הישן, כי אז יש גם בעיה הלכתית נוספת לבוא בגבולו של המוסד הישן ולהוציא אותם משם.[4] בדומה לכך נאסר על שידול לקוח אשר נכנס לחנות מסוימת לשכנע אותו לעבור לחנות מתחרה. הדברים מעוגנים בדברי הגמרא (ב”ב כא ע”ב), שמקשה על ההיתר לפתוח חנות בסמיכות לחנות קיימת מהברייתא הקובעת ש’מרחיקים מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג’, והגמרא מיישבת: ‘שאני דגים דיהיבי סיירא’. רש”י מפרש (ד”ה שאני):

כיון שהכיר זה חורו ונתן מזונות בתוך מלא ריצתו, בטוח הוא שילכדנו, דהווי ליה כמאן דמטא לידיה, ונמצא חברו מזיקו. אבל הכא – מי שבא אצלי יבוא, ומי שבא אצלך יבוא.

מדברי רש”י למד הגר”א[5] שכאשר הקונה היה ‘בכיסו של המוכר’, כדוגמת הדג ההולך למצודה, אסור להשפיע עליו ולהציע לו עסקה אחרת.[6] בשו”ת ‘חתם סופר’ (חו”מ סימן עט) כתב כך:

כשהם פורשים מצודה לוכדים הדג ההוא שהי’ הוא בטוח שיבוא לידו וכיון שהי’ מובטח שיבוא לו והרי זה לוכדו אסור וה”ה אם כבר היו הקונים בחנותו וגמר הפסוק ולא חסר כלום באופן שהי’ בטוח שיקחו ממנו ובא זה ומוליכם לחוץ ה”ל גזל… ראוי לתקן שלא יעשה אדם כדגי הים, שכל אחד בולע חבירו.

לסיכום, תחרות בין מוסדות חינוכיים הינה מבורכת, אך גם לדבר זה ישנם גבולות הלכתיים. כאשר מדובר על אותם תלמידים אין לפנות באופן ישיר למורים או לתלמידים הרשומים במוסד הקיים כדי לשדלם לעבור למוסד החדש. ניתן לפרסם באופן כללי שדרושים מורים ושנפתחה הרשמה לתלמידים, והבוחר יבחר.


 

[1] שו”ע, חו”מ סי’ קנו סעי’ ה.

[2] תוס’, קידושין נט ע”א ד”ה עני.

[3] שו”ע, חו”מ סי’ רלז סעי’ ב.

[4] וכן כתב בספר משנת רבי אליעזר, סי’ צח: ‘יש לו חזקה בגופם ובממונם’.

[5] ביאור הגר”א, לשו”ע חו”מ סי’ קנו ס”ק כח.

[6] וכך מתבאר גם מתשובת הרשב”א, שמובאת בבית יוסף, חו”מ סי’ קנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *