השאלת אופניים

השאלת אופניים

המקרה

בפעולה של תנועת נוער הכינו החניכים אוכל והיה חסר להם נייר כסף. אחד החניכים התנדב להביא מביתו וביקש לשאול אופניים לצורך זה. הוא אכן קיבל אופניים אך בדרך נפל, והאופניים ניזוקו קשות. על מי מוטל התיקון? על כל השבט או רק עליו?

א.    שואל

התורה החמירה לגבי חיוביו של שואל והוא חייב לשלם גם אם החפץ ניזוק באונס. הגמרא (בבא מציעא צד,ב) מנמקת זאת בכך שהשואל אינו משלם על ההנאה “כל ההנאה שלו”. מדברי הגמרא ניתן לדייק שרק במצב שבו תהיה הנאה בלעדית לשואל חייב באונס. ואכן כך מובא בספרי הפוסקים (קצות החושן סימן ש”מ סק”ה) שאם ההשאלה משרתת את טובת המשאיל אז דינו כשוכר ולא כשואל.
מטרת הנסיעה הייתה להביא נייר כסף עבור השבט כולו, וזו טובת בעל האופניים לכן רוכב האופניים אינו מוגדר כשואל כי אין כל ההנאה שלו ודינו כשוכר (פתחי חושן שאלה פרק י, ה).

ב.     הנפילה אונס או פשיעה?

רוכב האופניים נפל תוך כדי נסיעה רגילה ללא מכשולים מיוחדים. נשאלת השאלה האם ישנו צד של רשלנות בנפילה או שזה נחשב לאונס?
דיון דומה קיים ביחס לאדם שהלך ברחוב ונתקל ונפל עם חפץ שאינו שלו. פסיקת השולחן ערוך היא שהנפילה נחשבת לאונס אולם אם קיבל שכר על העברת החפץ, חייב לשלם.”המעביר חבית ממקום למקום בשכר, ונשברה, דין תורה הוא שישלם, שאין זה אונס גדול והרי השבירה כגניבה ואבידה שהוא חייב”. לאור זאת יש לחייב את רוכב האופניים על הנזק כי אין זה אונס גמור ושוכר חייב על כך.

מתה מחמת מלאכה

שוכר פטור על נזקים הנגרמים משימוש סביר כדין מתה מחמת מלאכה (חושן משפט סימן ש”ז סעיף ו).לאור זאת יש לבחון את הנפילה מהאופניים האם ישנו פטור של מתה מחמת מלאכה?

מצד אחד הנפילה מהאופניים אינה חלק מהרכיבה ואינה צפויה ומנגד לא נעשה כל פעולה חריגה והדבר התרחש תוך כדי הרכיבה. לגבי בהמה מובא בהלכה שאף אם נפלה נחשב הדבר למתה מחמת מלאכה.”בהמה שנכשלה בדרך ונפלה ומתה, מיקרי מחמת מלאכה” (שולחן ערוך חושן משפט הלכות שאלה סימן ש”מ, ג).
בנקודה זו נחלקו הפוסקים- לדעת שולחן ערוך (שם) מי ששאל בהמה והודיע למשאיל להיכן פניו מועדות, ולפתע הגיעו שודדים וגנבו את הבהמה. השואל פטור מדין מתה מחמת מלאכה. לעומתו הרמ”א פסק שם שחייב כי הגנבה היא דבר חיצוני להליכת הבהמה ואין זה נחשב למתה מחמת מלאכה. (פתחי חושן שאלה פרק י הערה כב). במחלוקת זו אין הכרעה[1] לכן יש לפטור את רוכב האופניים כי המוציא מחבירו עליו הראיה.

ג.     לפנים משורת הדין

על מנת לעודד השאלה בעתיד מומלץ שהשבט כולו ישתתף בתיקון האופניים שכן רוכב האופניים הלך בשליחותם.

ד.     מסקנה

רוכב האופניים פטור מתשלום.
מומלץ לחברי השבט להשתתף בתיקון האופניים.

 

[1] לכאורה תלוי בטעמים השונים לפטור מתה מחמת מלאכה. הרמב’ן פירש שהמשאיל פשע בכך שנתן חפץ שאינו תקין לעומתו הרשב’א ביאר שפטורמתה מחמת מלאכה נובע מהסכמה מראש לבלאי.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *