הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

עורך דין כשר (עולם קטן תצוה)

ב”ה
שאלה
השנה סיימתי את לימודי בפקולטה למשפטים ועלי להחליט לאיזה תחום אני פונה, האם ישנם שיקולים תורניים אשר צריך לקחת בחשבון?
תשובה
המקצוע שבחרת הוא בעייתי היות ומדובר על שותפות במערכת שאינה מקבלת את משפטי התורה. אני מברך אותך שיגיע היום ובו לא תהיה לך עבודה כי מדינת ישראל תאמץ באופן רשמי את דיני התורה. אך עד שזה יקרה- נציג את האפשרויות השונות.
בית משפט
במידה והנך חפץ לבחור בייצוג לקוחות בפני בית משפט תעמוד לפני שלוש אפשרויות:
א. שקרן- במידה ואתה נוטה לכך שהאדם שאותו אמור לייצג משקר ומנסה לגרום לאחרים עוול, הרי אז אסור לך לסייע לו. וזו כוונת המשנה באבות (פרק א משנה ה) “אל תעש עצמך כעורכי הדיינים” שלא ללמד את אחד מהצדדים טענות שקריות.
ב. הכול פתוח- כאשר לא גיבשת דעה כלפיו ואפשר שהצדק עימו, זכותך לתת בו אמון ולעזור לו לטעון את מה שהוא מחזיק לאמת.
ג. צודק- נתקלת בעוול שנעשה ללקוח מצווה עליך לסייע לו להוציא את הצדק לאור. ניסח זאת היטב הרב שטרנבוך “אם משוכנע שהצדק עם מרשו אשר אינו יודע היאך לבסס דבריו ולטעון , ישנה מצווה להציל עשוק מיד עושקו ולהשיב אבידה לבעלים” (תשובות והנהגות תשצ”ד).
לבסוף, ישנה ציפייה ממך שתדאג ליידע את הלקוח (כאשר הדבר שייך) שיכולה להיות בעיה של ריבית או גזל בפסק הדין.
תעבורה ומשפט פלילי
תעבורה- יש לשלטון במדינת ישראל סמכות הלכתית לתקן תקנות המיועדות לשמור על בטיחות בדרכים. לכן בתחום זה לא תמצא סתירה בין משפטי התורה וחוקי התעבורה, הדרך סלולה להגיע עד כס המשפט ולהתמנות לשופט תעבורה.
פלילי- הענישה הנהוגה במדינת ישראל אינה תואמת את דרכה של תורה.
אולם כבר כתבו ראשונים שהייתה מערכת ענישה נוספת אשר תפקידה לייצר הרתעה לעבריינים בהתאם לצורך השעה בנוסף לעונשי התורה . הר”ן בדרשותיו ביאר את הצורך במשפט המלך וכך כתב “ידוע הוא כי המין האנושי צריך למשפט ויחויב להענישו כפי תיקון סדר מדיני וכפי צורך השעה שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו, ויהיה העולם נשחת ( הדרוש האחד עשר).
לאור זאת יש תוקף הלכתי לחוקי מדינת ישראל בתחום הפלילי (לכתחילה היה צריך ליישם את עקרונות הענישה התורניים). ניתן לייצג אף עבריינים ולהעמיד לזכותם את הכלים המשפטיים הקיימים במערכת המשפט אך ללא שימוש בשקרים. למשל, ניתן להטיל ספק בראיות שהוצגו כנגד הנאשם אך בניית אליבי שקרי אסורה (על פי הנחיית מחבר מנחת אשר).
ייעוץ משפטי וחוזים
ניתן לעסוק בייעוץ משפטי ללא ייצוג בבית משפט וכן לערוך חוזים משפטיים בין גופים שונים כמובן מתוך זהירות לאיסור ריבית. בתחום זה החוזה נחתם בהסכמת שני הצדדים ואף אם הם חפצים לשנות מהדין אין בכך בעיה שכן הכלל אומר שכל תנאי המקובל על שני הצדדים תקף בדיני ממונות. ישנם תחומים שבהם השכלה תורנית יכולה לתרום לניסוח הסכמים התקפים על פי ההלכה. למשל, צוואה סטנדרטית אינה תקפה על פי ההלכה וניתן להוסיף סעיף המכשיר אותה.
לסיום אנו מתפללים כל יום להחזרת המשפט למקומו הראוי לו “השיבה שופטינו כבראשונה”, ואז נזכה להמשך התפילה “והסר ממנו יגון ואנחה”.

מערכת המשפט במדינת ישראל – הרב דרור טוויל

הקדמה
הדברים שבפנינו מעובדים מתוך שיעור אשר העביר הרב דרור במכון, בחודש סיוון תשע”ב.
יחסי תורה ומדינה מורכבים הם. הסיבה הראשונית לכך טמונה בטבע העולם, החומר והרוח שונים זה מזה בתכונתם. התורה היא חיי עולם הנטועים בתוכנו. חיבור הרוח אל מרחבי עולם החומר הוא בבחינת ‘מפליא לעשות’, חיבור הרוחני עם הגשמי, אך מלאכה זו אינה פשוטה כלל ועיקר. במציאות החיים שלנו כיום במדינת ישראל, הבעיה מורכבת הרבה יותר. מתוך תפיסת עולם חילונית, מובילה הנהגת המדינה לא פעם לפגיעה ישירה בערכי התורה וברוחה, לא רק במישור הציבורי והלאומי אלא גם במישור האישי, בדברים הנוגעים אל הפרט. תחומי החינוך והמשפט, הנובעים מן הרוח, לוקים הם מאוד כאשר הם מובלים מתוך השקפות עולם שאינן צומחות מתוך כרם בית ישראל. אנו שמביטים על מדינת ישראל בתור התחלת ההתגשמות של חזון הגאולה שבדברי נביאי קודשינו, ומרגישים חלק בלתי נפרד מהווייתה, מוכרחים לברר לעצמינו מתוך התורה, מהי עמדתנו לגבי כל המציאות הסובבת אותנו. הדברים להלן נסבים על מערכת המשפט הנוהגת כיום במדינה, מערכת זו היא המשפיעה ביותר על ‘השורה התחתונה’, על החיים המעשיים בחברה שאנו חיים בה.

להמשיך לקרוא