הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

שכירות דירה מקח טעות

א. העובדות המוסכמות

התובע חתם על חוזה שכירות דירה ב-25/2/14. החוזה מחייב החל מהתאריך 1/3/14 למשך שנה תמורת 1850 ₪ לחודש. ביום חתימת החוזה התובע שילם עשרה צ’קים ועוד 2500 ₪ במזומן.

התובע נכנס בתאריך5/4/14 באיחור של חמישה ימים עקב בקשת הנתבע.

התובע השתמש בדירה סך הכול עשרה ימים ואז עזב אותה. באותם ימים הניח בדירה את חפציו ואף ישן במקום.

התובע הגיע להסכמה על ביטול החוזה משום שלהבנתו הבית אינו ראוי למגורים. התגלה שהניקוז מהמטבח מגיע לחדר רחצה וזורם שם בצורה גלויה. הנתבע החזיר את הצ’קים אולם את הכסף המזומן לא החזיר. התביעה היא להחזרת סך 2500 ₪ ששולמו במעמד חתימת החוזה.

ב. טענות התובע

בתחילה כאשר ראיתי את הדירה היו בה חפצים של בעל הבית והובטח לי שהם יפונו עד התאריך המיועד לכניסה שלי. הפינוי התעכב ולבסוף כאשר מכונת הכביסה נלקחה מחדר הרחצה התגלה לי שהניקוז מהמטבח מגיע לחדר זה. מבחינתי מצב זה לא מאפשר מגורים נורמאליים. הריח והלכלוך מהמטבח מגיעים לחדר האמבט. אני דורש את כל כספי חזרה עקב הפגם שהתגלה.

ג. טענות הנתבע

אני מייצג את בעל הדירה אשר שוהה בחו”ל. תיקנתי את כל הליקויים שהיו והתובע העיר עליהם. הנתבע ביקש לבטל את החוזה והסכמתי לכך מתוך רצון ללכת לקראתו. אני לא רואה בבעיה שתוארה על ידי התובע דבר שפוסל את הדירה למגורים. מדובר על מקום קטן שבו הצינור מהמטבח חשוף וניתן לתקן זאת.

בעל הדירה גער בי על כך שמיהרתי להחזיר את הצ’קים כי הדירה ראויה למגורים וניתן לתקן את הבעיה שהועלתה. התובע אשם בכך שהדירה עומדת ריקה למעלה משלושה חודשים, הייתה הצעה אחרת על הפרק שנדחתה בגלל התובע. לכן יש לראות את הכסף המזומן שניתן כפיצוי על אובדן ההכנסה.

ד. עדות על מצבה של הדירה

בפני בית הדין הופיע עד שעוסק בתיווך דירות וליווה את העסקה מטעם התובע. הוא העיד שמעודו לא ראה דירה במצב כזה. הניקוז של המטבח היה חשוף וזה הוא דבר שאינו עומד בשום תקן. זה הוא פגם מהותי שהתגלה וממילא דינה של העסקה להתבטל.

ה. נושאי הדיון

  1. תקפות החוזה- מקח טעות
  2. אובדן הכנסה

3. תשלום על הנאה

ו. תקפות החוזה- מקח טעות

הנתבע החזיר את הצ’קים לתובע לאור הפגם שהתגלה, האם יש לראות בכך הסכמה לביטול החוזה?
לדברי הנתבע אין בכך הסכמה לביטול החוזה אלא מחווה של רצון טוב לעזור לזוג צעיר. מבחינתו החוזה תקף, ומשום כן לתובע יש אחריות לפצות על הנזק שגרם כשהפר את החוזה והביא לכך שהדירה עומדת ריקה.

בית הדין אינו מקבל את הטענה שהחוזה בתוקף הן משום שהחזרת הצ’קים מהווה ראיה ברורה לכך שהעסקה בטלה[1] והן מהטעם של מקח טעות.

בית הדין קובע שמאחר והתברר שיש פגם מהותי בדירה התובע זכאי לבטל את החוזה אף אם ניתן לתקן את הפגם.

הדברים מתבארים בדברי הרמ”א (חושן משפט סימן רל”ב סעיף ה) שכאשר ישנו פגם מהותי הוא מהווה עילה לביטול העסקה גם אם ניתן לתקנו:

ראובן שמכר לשמעון בתים שיש לו בעיר אחרת, וקודם גמר המקח נכנסו עובדי כוכבים בבתים וקלקלו קצת מקומות ועשנו הכתלים ועקרו דלתות הבית והחלונות, ורוצה שמעון לחזור בו, וראובן טוען שכיון שהוא מום עובר ינכה לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח, הדין עם ראובן.

הגה: שהרי בית מכר לו ועדיין נקרא בית. וכן מום שאינו בגוף הבית, כגון שיש לאחר דרך עליו או אמת המים עוברת שם, מסלק המים והמקח קיים. אבל אם המום בגוף הבית, כגון שאמר לו שיש לו כותל שלם, ונמצא רעוע, אינו יכול לבנות לו כותל שלם.

בספר נתיבות המשפט (שם, ס”ק ז) ביאר שתיקון פגם באופן של בנייה חדשה מוגדר כפנים חדשות וממילא הסיכום הקודם אינו מחייב.

התובע טען למקח טעות משום שהדירה אינה ראויה למגורים, לעומתו טוען הנתבע שניתן לתקן את הבעיה ולכן אין בכך סיבה לבטל את החוזה.

בית הדין התרשם שתיקון של צינור הניקוז המטבח אינו דבר פשוט אלא מצריך חציבה מחודשת וצינור חדש ולכן שייך כאן דינו של הרמ”א כי פנים חדשות באו לכאן.

לסיכום, לתובע הייתה את הזכות המלאה לבטל את החוזה ואין צורך במחווה מיוחדת מצד הנתבע.

ז. אובדן הכנסה

הנתבע טוען שזכותו לעכב את הכסף עקב כך שהדירה לא מושכרת כבר שלושה חודשים. לשאלת בית הדין מדוע הדירה עומדת ריקה כל כך הרבה זמן, ענה הנתבע שכעת אינו מעוניין להשכיר אותה אך בזמנו היתה לו נכונות ועל כך תביעתו. לטענתו היה שוכר על הפרק אלא שהוא פנה ביום חתימת החוזה עם התובע.

הבסיס ההלכתי לטענה זו הוא חיוב מדין גרמי על כך שהתובע גרם נזק למשכיר.

בית הדין דוחה טענה זו משום שהתובע חתם בתום לב על הסכם השכירות (וגרם לשוכר פוטנציאלי לוותר על השכירות) ומתוך ציפייה שהדירה ראויה למגורים[2].

ח. תשלום על הנאה

היות והשוכר השתמש בדירה במשך עשרה ימים הן לאחסון חפציו והן ללינה הרי הוא חייב לשלם על כך מדין נהנה. כך כתב בשו”ת הרשב”ש, סימן תעו:

אם הבגד (שהתגלה בו פגם) כבר נעשה ממנו מלבוש ולבשו קודם שנגלה המום, והיה מום שלא היה יכול להכירו עד עתה וחוזר הבגד למוכר, וצריך ליתן לו שכר לבישתו כמו שכתב הרמב”ם ז”ל בפרק טו מהלכות מכירה גבי מוכר בית ומצא בו מום.

והנה על פי הסכם השכירות היה צריך לשלם 616 ₪ לעשרה ימים[3] אולם היות והחוזה התבטל הרי שיש לקבוע תמחור חדש. יסוד החיוב מדין ‘נהנה’ ומחושב לפי מה שהיה משלם על הפחות שבדירות (נתיבות המשפט סימן שס”ג ס”ק ח). ובדברי השולחן ערוך משמע שיש להפחית שליש מהמחיר וזה לשונו “חשבו שהיא של אביהם וטבחוה ואכלוה משלמים דמי בשר בזול שהוא שני שלישים…” לכך התשלום המתקבל הוא 411 שקלים.

ט. החלטה

א. על הנתבע לשלם 2500 ₪ לתובע עד כ”ד בכסליו תשע”ה.

ב. על התובע לשלם 411 ₪ עד כ”ד בכסליו תשע”ה.

ג. במידה והצדדים רוצים לקזז את התביעות אזי חייב רק הנתבע לשלם 2089 ₪ עד כ”ד בכסליו תשע”ה.

 

פסק הדין ניתן בתאריך כ”ד חשון תשע”ה.

“והאמת והשלום אהבו”

בזאת באנו על החתום

_____________________

_____________________

_____________________

הרב דוד פנדל

הרב אריאל בראלי

הרב שלמה בן יאיר


[1] אין חוזה למחצה – אם המשכיר מודה שאינו מצפה מהתובע להמשיך לגור במקום והחזיר לו את הצ’קים א”א לומר שמצד אחד לשוכר אין זכות לגור בבית ומצד שני הוא מחויב לחוזה.

[2]הש”ך (סימן שפ”ו ס”ק א) הכריע שגרמי הוא קנס דרבנן, וסבר שלהכרעה זו יש נפקא מינה לעניין החיוב בשוגג: “לפי מה שהעליתי… דכל דיני דגרמי אינו אלא קנסא דרבנן… אם היה שוגג פטור”.

[3] השכירות החודשית היא 1850 ₪ ושליש ממנה דהיינו עשרה ימים היא 616 ₪ . ואף ששכירות לימים מועטים יקרה יותר, מכל מקום התמחור של דמי השכירות מתייחס לכלל הדירה והשימוש היה רק בחדר ממ”ד ושנה.

מקח טעות במכירת אופניים[1]

תיאור המקרה

תובע: “מכרתי את האופניים במחיר 450 ש”ח (אופניים חדשות כאלה עולות 750 ש”ח). מכרתי אותם במצב טוב, הקונה בדק לפני הקניה והחליט לקנות אותם. נתתי לו את האופניים מתוך סיכום שמחר הוא משלם לי. לאחר שלושה ימים הוא בא בטענה שיש לבטל את העסקה ורוצה לחזור בו כיוון שהוא גילה פגמים, יש שמיניות בגלגלים ועלות התיקן היא יקרה.

מבחינתי האופניים היו תקינות בזמן המכירה וכל הבעיה התחילה אצל הקונה.

נתבע: אכן קניתי את אותם ועשיתי מעשה קניין, התשלום התעכב רק בגלל שלא היה לי במקום מזומן. אחרי שהתחלתי לנסוע באופניים גיליתי את הבעיות גיליתי שהאופניים היו פגומים ובעצם שווים פחות. מדובר בבעיה מרכזית שקשורה לשמיניות בגלגלים ואי אפשר לנסוע כך, אני לא נסעתי בצורה חריגה. לקחתי את האופניים לתקן והוא אמר שעלות התיקון יקרה משום שצריך להחליף צמיגים. ברצוני לבטל את העסקה!

לשאלת בית הדין האם הוא מבקש ביטול עסקה או תיקון הנזק? הוא ענה שהוא רוצה ביטול עסקה.

בירור הדין

לאחר בירור עם תקן נוסף אנו מבינים כי ישנו הבדל בין שני הגלגלים, בגלגל האחורי הסטייה קלה לעומת הגלגל הקדמי שם הבעיה חריפה יותר.

אצל מי קרה הנזק?

לדברי התקן הסבירות שהנזק בגלגל הקדמי קרה אצל המוכר, יש כאן בלאי מתמשך שלא קרה ברגע אחד. לעומת זאת הנזק בגלגל האחורי יכול לקראות אפילו על ידי מכה חד פעמית ולכן אין הכרע היכן זה קרה.

אנו מוצאים שמומחה מכריע מתי קרה הפגם – ראובן מכר לשמעון גבינות, לאחר שלושה ימים פתחם ומצאם שהרקיבו ריקבון גדול , ישאלו לעושי גבינות בכמה זמן ראוי לבוא ריקבון ועיפוש כזה, אם יאמרו שנעשה הריקבון בבית המוכר, נמצא שהיה מקח טעות, (שו”ע חומ’ סי’ רל”ב סט”ז). לכן לגבי הנזק בגלגל הקדמי אנו מקבלים את דעת המומחה שהפגם נעשה אצל המוכר.

האם יש כאן מקח טעות וכל העסקה מתבטלת?

הגדרת פגם המבטל מקח הוא לפי מה שמקובל בשוק [חושן משפט סימן רל”ב סעיף ו].

נראה שהמקובל בקניה של מוצרים יד שנייה הוא לא להקפיד על דברים קטנים וכן להקפיד על דברים מהותיים, מחד ברור שלא מדובר על אופניים חדשות מנגד אם צריך להשקיע סכום ניכר בתיקון הרי זה מום. התיקון של הגלגל הקדמי עולה קרוב למאה שקלים ולכן ודאי שעל דעת כן לא קנה ויש כאן מום. אף על פי כן לדעתנו העסקה כולה לא מתבטלת!

המוכר צריך לתקן את הפגם אבל הקונה לא יכול לבטל את המקח, הלכה זו נתמכת בפסק השולחן ערוך “ראובן שמכר לשמעון בתים שיש לו בעיר אחרת, וקודם גמר המקח נכנסו עובדי כוכבים בבתים וקלקלו קצת מקומות ועשנו הכתלים ועקרו דלתות הבית והחלונות, ורוצה שמעון לחזור בו, וראובן טוען שכיון שהוא מום עובר ינכה לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח, הדין עם ראובן. הגה: שהרי בית מכר לו ועדיין נקרא בית. וכן מום שאינו בגוף הבית, כגון שיש לאחר דרך עליו או אמת המים עוברת שם, מסלק המים והמקח קיים. אבל אם המום בגוף הבית, כגון שאמר לו שיש לו כותל שלם, ונמצא רעוע, אינו יכול לבנות לו כותל שלם” [חושן משפט סימן רל”ב סעיף ה]

לפי הסבר הרמ”א כל מום שלא פוגע בשם המוצר[2], המקח קיים. אופניים עם שמיניות עדיין שמם עליהם ולכן אין כאן מקח טעות, מנגד המוכר חייב לתקן את המום.

ספק היכן קרה המום?

לגבי הגלגל האחורי ישנו ספק היכן קרה המום? ההכרעה היא לפי הכלל “כאן נמצא כאן היה”. הספק התעורר אצל הקונה לכן עליו חובת הראיה שהמום ישן והיה אצל המוכר.

הלכה זו נכונה גם כאשר הקונה מוחזק בכסף מכל מקום ההנחה היא שהמום נולד אצלו והוא ישא בהוצאות התיקון. כך מתבאר מפסק השולחן ערוך לגבי בהמה שנמצאת טרפה ” המוכר בהמה לחבירו ושחטה ונמצאת טרפה, קנאה תוך ג’ ימים ולא הוגלד פי המכה, אז הוי ספק אם ניקב תוך ג’ אם לאו, על הלוקח להביא ראיה, ואם לא, יפסיד ויתן הדמים אם הם עדיין בידו” [שם סעיף יא].

לסיכום עלות התיקון של הגלגל הקדמי מוטלת על המוכר ואת כל השאר סופג הלוקח.

בדיקת האופניים על ידי הקונה האם מחילה?

במקרה שלנו הקונה נסע על האופניים והחליט שהם טובות האם בכך הוא מחל על טענת פגם?

ישנה סברה המובאת בדברי הרב המגיד [הלכות מכירה פרק טו’ הלכה ד ) “היה דבר שהלוקח יכול להבחין לאלתר כגון שיכולין לנסותו לטועמו ולא הקפיד לעשות כן אינו חוזר”. לכאורה קל וחומר אם בדק והסכים לכך שהחפץ תקין יש בכך מחילה!

האחרונים כתבו [ספר מחקרים בכלכלה ומשפט עמוד 115] שאם הכסף עדיין ביד הקונה הדין משתנה ואין מחילה וכן אם הבדיקה מצריכה מומחה אין בכך מחילה. שתי הסברות קיימות בעניינינו ולכן מסתבר שאין בבדיקה של הקונה משום מחילה על הפגם, הוא פשוט לא גילה אותו.

החלטה- הקונה צריך לשלם את מלוא הסכום שסוכם לאחר שהמוכר יתקן את הגלגל הקדמי.

במידה והמוכר אינו מוכן לתקן המקח בטל.


[1] פסק דין ערוך מחדש.

[2] בפשטות ישנה מחלוקת ראשונים אלא שהרמ”א הכריע, לדעת הרא”ש אם הנזק “שמו עליו” אז המקח קיים. דעת הר”י מגאש כל דבר הנצרך ל תיקון הוא מקח טעות, לדבריו לא שייך שהמוכר יכריח את הלוקח לקיים מקחו, יעויין בקובץ תחומין ג’ מאמרו של הרב ורהפטיג הנוקט למעשה שהכל תלוי בעלות התיקון.

פסק דין בנושא ביטול מכירת דירה

א. טענות התובע ותביעותיו
חיפשנו דירה בשדרות ובנובמבר 2011 ראינו את הדירה של הנתבע. המחיר התאים לנו אך ראיתי סימני רטיבות במקלחת והוסבר לי שהייתה פעם רטיבות בגלל שכן מלמעלה אך הדבר תוקן.

חתמנו חוזה ב 18/1/12 ולאור העובדה שאני רגיש לנושא של נזילות, כתבנו במפורש בסעיף 17:
המוכרים מתחייבים לתקן נזילות בבית, סיכמתי בעל פה עם הנתבע שיביא מומחה לבדוק את העניין. למרות בקשותי הנתבע לא הביא מומחה עד שנאלצתי להביאו בעצמי. קיבלתי לידי את הדו”ח בתאריך 23/7/12 ובוא נכתב שנמצאו סימני רטיבות בריכוז גבוהה בסלון, במטבח בחדרי השנה ובשרותים ובחדר כביסה. ההמלצה שלו חד משמעית לפרק את הבלטות ולהחליף את החול הרטוב. הוא תמחר את העבודה הכוללת ב100,000 ₪ .
לטעמי, הנתבע חייב לתקן את הליקויים שהתגלו לאור הסעיף המפורש שכתבנו ובייחוד שהוא יודע שאני רגיש לרטיבות. אני לא מעוניין בביטול העסקה אלא בתיקון הליקויים.
ב. טענות הנתבע
דיברנו מראש רק על סימני הרטיבות שבמקלחת מחשש נזילה מצינור ועל כך אני לוקח אחריות לתקנן. כמו כן אני מוכן לתקן כל נזילה מצינור שיש בבית בהתאם להתחייבות שלי.
התייעצנו עם אינסטלאטור ועשינו בדיקה לראות האם ישנה נזילה והתברר שאין נזילה בבית.
הסימנים שהמומחה מצא לא מצביעים על נזילה מהצינורות אלא על ספיחה של מים מבחוץ עקב בעיה של איטום בקירות חיצוניים וכדומה.
בנוסף, התובע, חתם על כך שהוא ראה את הבית ואין לו טענות. וכך נאמר בסעיף 13 א:
הקונים מצהירים שבדקו את הדירה ומצאו כי הכל תקין ובזה הם מוותרים מראש על כל טענת פגם או טעות.
לאור זאת אין מקום לטענה של מקח טעות הרי הוא הסכים לכך.
אני לא מחויב לנורמה הגבוהה שאותה הציב המהנדס, ישנם דיירים רבים הגרים בהתובעינים מסביב וגם להם ישנה בעיה של רטיבות ואף אחד לא חושש מלגור כך ובטח לא להחשיב את זה כפגם.
התייעצתי עם קבלן והוא חושב שהפתרון לצקת חגורת בטון סביב הבית בעלות של 3,000 ₪, יש לי נכונות לשלם על כך.
לסיכום אין לבטל את העסקה ויש לי נכונות לתקן את הנזילות אך לא את הרטיבות. ביחס לרטיבות אני מוכן לבצע תיקון אחר בעלות של 3,000 ₪.

להמשיך לקרוא

שניים אוחזין בפלאפון

שאלה: בחור קנה פלאפון משומש מחבירו, לאחר שבוע הוא גילה שאפשרות הרטט מקולקלת.
המוכר טוען שזה הוא מכשיר משומש ולכן אין מה לבוא בטענות, לעומתו הקונה רוצה החזר כספי בגלל שאין אפשרות לרטט.

להמשיך לקרוא

מקח טעות ברכב

שאלה: ראובן רצה לקנות רכב מסוים , שמעון הציע למכירה רכב העונה לצפייה של ראובן.
בזמן המכירה הרכב לא הניע, שמעון הסביר לו שהרכב עומד זמן ארוך ליד הבית ולכן הוא אינו מניע. “זו בעיה קטנה צריך רק לכוון את מערכת ההצתה”. ראובן הסכים לקנות את הרכב במצבו,כאשר הוא יודע שהרכב שהוא קונה כרגע אינו תקין.
לאחר הקניה התברר שיש בעיה הרבה יותר גדולה והמנוע אינו תקין.
ראובן רוצה ששמעון יתקן את המנוע, שמעון אינו מוכן לתקן, וטוען “לקחת את הסיכון על עצמך”. מה הדין?

להמשיך לקרוא

קניית מחשב משומש

שאלה: פרסמתי מודעה על כך שאני מעוניין לקנות מחשב ביתי משומש, קיבלתי כמה הצעות והחלטתי לקנות את המחשב הזול ביותר. נאמר לי שיש במחשב מערכת הפעלה וכן את התוכנות הבסיסיות הנצרכות. לאחר ששילמתי התברר לי כי מערכת ההפעלה מיושנת. בעקבות כך המחשב מגיב באיטיות ומאוד מסורבל לעבוד איתו. האם ביכולתי לבטל את העסקה?

להמשיך לקרוא

מכירת דירה שנפגעה מקאסם

שאלה:
חתמתי חוזה על קניית בית קוט’ג בשדרות. לפי החוזה, הבית יהיה רשום על שמי רק לאחר שכל הכסף יעבור למוכר. לאחר חתימת החוזה בטרם שילמתי את כל הסכום, הבית נפגע מרסיסים של קאסם ויש לעשות בו תיקונים. עכשיו ,אני רוצה לבטל את העסקה היות וזה לא הבית שקניתי! אני יודע שהפגמים ניתנים לתיקון אבל אני לא מעוניין בבית משופץ!

להמשיך לקרוא

הקונה שהפך לשוכר

שאלה:
ראובן קנה בית בשדרות כאשר חלק מהחדרים שבו נבנו ללא אישור. המוכר התחייב לדאוג לרישום חוקי של תוספת הבניה, בתוך שנה. המוכר לא עמד בהתחייבותו, הקונה רוצה לבטל את העסקה. המוכר מסכים לביטול העסקה אולם דורש תשלום שכירות עבור השנה שהקונה היה בבית.
הקונה טוען שנכנס לדירה לא כשוכר אלא כקונה ולכן אין שום סיבה לתשלום, הסיבה לביטול העסקה באחריות המוכר.

להמשיך לקרוא

הממתק שלא חולק

שאלה:
לקראת יום ההולדת בגן הילדים, הזמנתי בחנות ממתקים 30 יחידות של שקיות מרשמלו. תוך כדי הארוע הופתעתי לגלות שההכשר המופיע על השקית אינו מוכר, לכן לא יכולתי לחלק לילדים את הממתק ונגרם לי עוגמת נפש. אני תובעת מבעל החנות להחזיר לי את כספי ולפצות אותי על עוגמת הנפש. אציין שעל שלט הפרסום מופיע שכל המוצרים כשרים!

להמשיך לקרוא

פסק דין – תיקון חוזר לפלאפון

יב סיוון תשע”א

בעניין שבין
גבי – תובע
לבין
משה – נתבע

א. העובדות:
משה (להלן הנתבע) הביא לגבי (להלן התובע), בעל עסק למכשירי חשמל וטלפונים ניידים, את מכשיר הטלפון הנייד שלו ע”מ לתקנו. במכשיר הטלפון היה סדק שנראה ע”ג המסך. המכשיר תוקן והנתבע שילם 200 ₪. לטענת הנתבע כבר בערב באותו יום שנתקבל המכשיר אצלו בחזרה מהתיקון, החלו להיראות ע”ג המסך רצודי צבע. הנתבע חזר והפקיד את המכשיר בידי התובע ע”מ לתקן בעיה זו.
להמשיך לקרוא