הצג:
תצוגה מלאה | מידע | כותרות בלבד

הפרת הסכם

טענות ועובדות מוסכמות

טענות תובע

חתמנו על הסכם שכר בכ”ח בניסן לגיוס תלמידים לישיבה. החוזה תקף לארבעה חודשים, ותמורת זאת התחייבתי להביא 35 תלמידים חדשים לשנת הלימודים הקרובה. על אף שסוג זה של עבודה אינו תחום בזמן מדויק ההגדרה הייתה לשלושה ימים בשבוע. למעשה, הישיבה החליטה לסיים את ההתקשרות איתי לאחר חודש אחד.
לטעמי, עבדתי במשך חודש בתפוקה של 90% כי שבוע אחד הייתי עם הילד בבית חולים. כאמור, אין זו עבודה לפי שעות מדויקות ופעילות יכולה להתפרש עד הלילה. לכן אני מרשה לעצמי לומר שעבדתי לא פחות מ90% באותו חודש.
בחוזה מובא שרכיבי השכר (לא כולל מע”מ) הם שכר בסיסי של 6000 ש”ח לחודש וכן אחזקת רכב 1500 ש”ח והחזרי דלק.
אין לי טענה על עצם ההחלטה של הישיבה אך אני תובע שכר על החודש שעבדתי ומגיע לי עליו שכר מלא 8850 ש”ח . בייחוד שלא הייתה לי עבודה אחרת ונוצרה לי בעיה כלכלית בגלל חוסר התשלום (מצורפים דפי חשבון).

טענות הנתבע

לא היינו שבעי רצון מהעבודה והראיה שלא היו לו שמות של בחורים שסוגרים בישיבה.
הבנו שבדרך זו לא נפתח את השנה ולכן החזרנו את הר”מ שטיפל בכך בשנים שעברו.
זו באמת עבודה מורכבת שכנראה מי שלא בתוך המערכת לא מסוגל להגיע לתוצאות בזמן כל כך קצר. לדעתנו הדרך הנכונה לחשב את השכר היא לבדוק נקודתית את מספר הימים שבהם הייתה עבודה ולתמחר אותם באופן ספציפי. הייתה הצעה של פשרה ל2000 ש”ח וכעת ישנה נכונות לדרך פשרה נדיבה יותר עד 4000 ש”ח, את השאר יתרום התובע לישיבה.

ברור הדין

א. מעמדו ההלכתי של הנתבע

על פי ההלכה מעמדו של התובע הוא קבלן. ההבדל בין קבלן לפועל הוא שפועל נשכר לעבודה למשך זמן מסוים (ללא תלות בתפוקה), וקבלן נשכר להשיג תוצאות מסוימות, כפי שכתב הרמ”א (חו”מ שלג, ה): ‘שכר עצמו לזמן, יש לו דין פועל; אבל אם שכר עצמו ללמוד ספר או חצי ספר, יש לו דין קבלן’. אף כאן העבודה היא להביא תלמידים לישיבה ולא נקבעו ימי עבודה ספציפיים. ישנה אמירה כללית על מחויבות לשלושה ימי עבודה אך אין מחויבות לזמן מסוים. היא רק לשבר את האוזן על הקף ההשקעה הנדרשת.[1]

ב. האם הנתבע עמד בהיקף העבודה שסוכם?

לטענת התובע הוא עשה כל שנדרש על מנת לקדם את הבאת תלמידים לישיבה. ואף שבשבוע האחרון הוא נאלץ לשהות עם בנו בבית חולים זה נבלע בתוך העבודה החודשית[2]. הנתבע לא הכחיש את הדבר ואף נטה להאמין אלא ביקש מהתובע לדייק היטב בדברים.
לאור זאת בית הדין יוצא מתוך נקודת הנחה שאכן התובע עבד תשעים אחוז ממה שנדרש.

ג. סיכום

התובע עדכן את התביעה על סך של 7500 ש”ח ובכך ביקש לפצות על אותם עשרה אחוזים שלא עבד במשך החודש. כמו כן הוא הזכיר שמראש ויתר על החזר הדלק של 400 ש”ח .

בית הדין מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם 7500 ש”ח בהקדם האפשרי.

החלטה

הנתבע ישלם 7500 ש”ח בהקדם האפשרי.

התשלום לא יאוחר מכ”ז תשרי תשע”ה.

על החתום

הרב בראלי, הרב טוויל, הרב בן יאיר


[1] זו השיטה המרכזית בפוסקים לאבחנה בין פועל וקבלן שפועל נשכר לזמן ואלו קבלן למלאכה (מגיד משנה פרק ט משכירות הלכה ד ותרומת הדשן סימן שכ”ט אך במאירי ב”מ קי”ב משמע שכל הגדרה של זמן גורמת לדין פועל).

[2] הש”ך [של”ג ס”ק י’] נקט להלכה שקבלן קונה את כל שכרו על ידי תחילת מלאכה. לעומת זאת בפתחי חושן [פרק ז הערה ט] הביא שיש חולקים שקבלן דינו שונה מפועל ואין לו קניין על שכרו.

השתמשות ללא רשות בגג

עובדות מוסכמות

לתובע ישנה יחידת דיור הצמודה לבית קרקע . הנתבע גר בקומה מעל התובע והגג של יחידת הדיור מגיע למפלס המגורים שלו. הנתבע שוכר את הבית והמשכיר אמר לו שאין להשתמש בגג לכל צורך שהוא. הנתבע השתמש בגג לצרכים מזדמנים כגון מעמד של כביסה וכדומה.
לפני חודשיים התחלה נזילה לתוך יחידת הדיור. בעל מקצוע שהגיע תיקן אותה בעלות של 1000 ₪.
הוא מצא שיריעות הזפת שהונחו על הגג היו קרועות ולכן הייתה נזילה. הקרע היה בדיוק מתחת למקום שבו הותקן המזגן של הנתבע. אומנם המזגן תלוי ולא מונח על הגג אך הקרע ביריעות נמצא באותו מקום. התביעה היא על עלות התיקון.

טענות בעלי הדין

תובע

התובע מתגורר מתחת לביתו של הנתבע. הוא סיכם עם בעל הדירה של הנתבע ששום שוכר לא ישתמש בגג. כך סוכם עם כל השוכרים שאין לאף אחד רשות להשתמש בגג והם הקפידו על כך.
הנתבע הוא הראשון שהשתמש בגג ללא רשות. לטענת התובע, ברור שהנזק נגרם על ידי הנתבע בייחוד שמקום הקרע הוא מתחת למזגן, כנראה שהברזלים של המזגן פגעו ביריעות האיטום.
דבר זה נתמך בחוות דעת[1] של בעל מקצוע שהגיע וראה ברגים גדולים שנשארו מההתקנה זרוקים על היריעות.

נתבע

הנתבע שוחח עם איש הזיפות והלה הודה שאי אפשר להוכיח באופן ודאי שהנזק נגרם בשמן ההתקנה של המזגן, אלא זו רק סבירות. איש הזיפות הוסיף שמי שגרם נזק ליריעות היה מודע לכך.
הנתבע שוחח עם איש המזגנים והלה הכחיש באופן נחרץ על כך שלא הייתה שום בעיה בזמן ההתקנה. הנתבע טוען שכבר בעבר היו בעיות רבות של נזילות מהגג עד לפתרון של היריעות, לכן מסתבר שעבודת הזיפות לא הייתה טובה.

בירור הדין

טענת ברי

בית הדין שוחח עם שני אנשי המקצוע שהוזכרו במהלך הדיון, בהסכמת הצדדים.
איש הזיפות תיאר את הקרעים אשר גרמו לנזילה ביריעות הזפת, הם לא נוצרו מעצמם. ישנה סבירות שהם ניזוקו בזמן ההתקנה של המזגן [2] או משימוש אחר של הנתבע. איש הזיפות אינו אומר בוודאות שהנתבע הוא שגרם את הנזק ואף לדבריו זו ההערכה שכך קרה.
איש המזגנים טען באופן ברור שלא הייתה שום תקלה במהלך ההתקנה.
לשני בעלי הדין אין ראיות וטענותיהם אינם מכוח ידיעת המציאות אלא מתבססות על בעלי המקצוע.
טענה הנסמכת על נאמנות של אדם אחר אינה נחשבת לטענה חזקה “ברי על ידי אחר- אינו ברי” (כפי שמשמע בגמרא בבא בתרא דף קלד ע”א ובשולחן ערוך סימן ע”ה סעיף כ’ג)..
הכלל ההלכתי אומר שהמוציא מחבירו עליו הראיה, ובמקרה שלנו ידו של הנתבע על העליונה היות ולתובע אין הוכחה ואף טענתו אינה טענת ברי[3].

רגליים לדבר

הנתבע מודה שהשתמש ללא רשות בגג ויש בכך משום השגת גבול. הדבר מחזק את טענת התובע שהנזק הנגרם ליריעות הוא באחריות הנתבע משום שלא ידוע על גורם אחר שהסתובב שם ושני בעלי הדין מודים שהנזק ליריעות לא ארע מאליו. בנוסף הרמ”א (סימן עה סעיף יז) פסק שכשיש טענת שמא ו”רגליים לדבר” ניתן להשביע שבועת הסת כגון שנמצאה תיבה פרוצה בבית וידוע שבאותו זמן נכנס אדם זר, ניתן להשביע אותו . לכן גם בדין שלנו ישנה חובת שבועה. כיום, מנהג בתי דין לא לאפשר להישבע ובמקום זאת ממירים את השבועה בתשלום כספי[4].
בנסיבות הללו בית הדין החליט על תשלום של 250 ₪ .

החלטה

א. התובע ישלם 250 ₪

ב. התשלום יתבצע תוך שלושים יום עד ל ו’ באדר א תשע”ד.


[1] בעל המקצוע שלח מסמך חתום לבית הדין שבו הוא מצביע על הנתבע כמי שאחראי לנזק שנגרם.

[2] ישנה אחריות לנתבע על נזק זה כפי שמובא במנחת אשר סימן קי”ג.

[3] האם יש משקל לכך שהתובע מאמץ את ההסבר של איש הזיפות וטוען שהוא משוכנע שכך קרה.נראה שכאשר התובע מספר לבית הדין מה הם הגורמים לתביעתו, אזי אין משקל להחלטתו האישית לטעון טענת ברי ודינה כטענת שמא. כעין זה מוזכר בדברי פתחי תשובה בשם התומים סימן ע’ה סק כ שאם בירר לפני בית הדין את מקורות המידע , בית הדין דן לפי מקורות המידע ולא על פי החלטתו האישית. מדברי הסמ”ע ס”ק מט ישנה משמעות שתפיסה מועילה במצב זה והש”ך סק סד חלק עליו. הפת’ש שם הביא מחלוקת בכוונת הסמ’ע. יש שפרשו שאם בעל הדין מבחינתו טוען ברי אף שמתבסס על סבירות וללא ידיעה ודאית נחשבת טענתו לטענת ברי. ויש שפרשו שרק אם בעל הדין אינו מפרט את מקור המידע נחשבת טענתו לברי.

[4]ראו במקרות שהובאו בסדר הדין פרק יא הערה 252. להרחבה, הרב נתן חי “משפטי ארץ” חלק ב עמוד 459

מקח טעות במכירת אופניים[1]

תיאור המקרה

תובע: “מכרתי את האופניים במחיר 450 ש”ח (אופניים חדשות כאלה עולות 750 ש”ח). מכרתי אותם במצב טוב, הקונה בדק לפני הקניה והחליט לקנות אותם. נתתי לו את האופניים מתוך סיכום שמחר הוא משלם לי. לאחר שלושה ימים הוא בא בטענה שיש לבטל את העסקה ורוצה לחזור בו כיוון שהוא גילה פגמים, יש שמיניות בגלגלים ועלות התיקן היא יקרה.

מבחינתי האופניים היו תקינות בזמן המכירה וכל הבעיה התחילה אצל הקונה.

נתבע: אכן קניתי את אותם ועשיתי מעשה קניין, התשלום התעכב רק בגלל שלא היה לי במקום מזומן. אחרי שהתחלתי לנסוע באופניים גיליתי את הבעיות גיליתי שהאופניים היו פגומים ובעצם שווים פחות. מדובר בבעיה מרכזית שקשורה לשמיניות בגלגלים ואי אפשר לנסוע כך, אני לא נסעתי בצורה חריגה. לקחתי את האופניים לתקן והוא אמר שעלות התיקון יקרה משום שצריך להחליף צמיגים. ברצוני לבטל את העסקה!

לשאלת בית הדין האם הוא מבקש ביטול עסקה או תיקון הנזק? הוא ענה שהוא רוצה ביטול עסקה.

בירור הדין

לאחר בירור עם תקן נוסף אנו מבינים כי ישנו הבדל בין שני הגלגלים, בגלגל האחורי הסטייה קלה לעומת הגלגל הקדמי שם הבעיה חריפה יותר.

אצל מי קרה הנזק?

לדברי התקן הסבירות שהנזק בגלגל הקדמי קרה אצל המוכר, יש כאן בלאי מתמשך שלא קרה ברגע אחד. לעומת זאת הנזק בגלגל האחורי יכול לקראות אפילו על ידי מכה חד פעמית ולכן אין הכרע היכן זה קרה.

אנו מוצאים שמומחה מכריע מתי קרה הפגם – ראובן מכר לשמעון גבינות, לאחר שלושה ימים פתחם ומצאם שהרקיבו ריקבון גדול , ישאלו לעושי גבינות בכמה זמן ראוי לבוא ריקבון ועיפוש כזה, אם יאמרו שנעשה הריקבון בבית המוכר, נמצא שהיה מקח טעות, (שו”ע חומ’ סי’ רל”ב סט”ז). לכן לגבי הנזק בגלגל הקדמי אנו מקבלים את דעת המומחה שהפגם נעשה אצל המוכר.

האם יש כאן מקח טעות וכל העסקה מתבטלת?

הגדרת פגם המבטל מקח הוא לפי מה שמקובל בשוק [חושן משפט סימן רל”ב סעיף ו].

נראה שהמקובל בקניה של מוצרים יד שנייה הוא לא להקפיד על דברים קטנים וכן להקפיד על דברים מהותיים, מחד ברור שלא מדובר על אופניים חדשות מנגד אם צריך להשקיע סכום ניכר בתיקון הרי זה מום. התיקון של הגלגל הקדמי עולה קרוב למאה שקלים ולכן ודאי שעל דעת כן לא קנה ויש כאן מום. אף על פי כן לדעתנו העסקה כולה לא מתבטלת!

המוכר צריך לתקן את הפגם אבל הקונה לא יכול לבטל את המקח, הלכה זו נתמכת בפסק השולחן ערוך “ראובן שמכר לשמעון בתים שיש לו בעיר אחרת, וקודם גמר המקח נכנסו עובדי כוכבים בבתים וקלקלו קצת מקומות ועשנו הכתלים ועקרו דלתות הבית והחלונות, ורוצה שמעון לחזור בו, וראובן טוען שכיון שהוא מום עובר ינכה לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח, הדין עם ראובן. הגה: שהרי בית מכר לו ועדיין נקרא בית. וכן מום שאינו בגוף הבית, כגון שיש לאחר דרך עליו או אמת המים עוברת שם, מסלק המים והמקח קיים. אבל אם המום בגוף הבית, כגון שאמר לו שיש לו כותל שלם, ונמצא רעוע, אינו יכול לבנות לו כותל שלם” [חושן משפט סימן רל”ב סעיף ה]

לפי הסבר הרמ”א כל מום שלא פוגע בשם המוצר[2], המקח קיים. אופניים עם שמיניות עדיין שמם עליהם ולכן אין כאן מקח טעות, מנגד המוכר חייב לתקן את המום.

ספק היכן קרה המום?

לגבי הגלגל האחורי ישנו ספק היכן קרה המום? ההכרעה היא לפי הכלל “כאן נמצא כאן היה”. הספק התעורר אצל הקונה לכן עליו חובת הראיה שהמום ישן והיה אצל המוכר.

הלכה זו נכונה גם כאשר הקונה מוחזק בכסף מכל מקום ההנחה היא שהמום נולד אצלו והוא ישא בהוצאות התיקון. כך מתבאר מפסק השולחן ערוך לגבי בהמה שנמצאת טרפה ” המוכר בהמה לחבירו ושחטה ונמצאת טרפה, קנאה תוך ג’ ימים ולא הוגלד פי המכה, אז הוי ספק אם ניקב תוך ג’ אם לאו, על הלוקח להביא ראיה, ואם לא, יפסיד ויתן הדמים אם הם עדיין בידו” [שם סעיף יא].

לסיכום עלות התיקון של הגלגל הקדמי מוטלת על המוכר ואת כל השאר סופג הלוקח.

בדיקת האופניים על ידי הקונה האם מחילה?

במקרה שלנו הקונה נסע על האופניים והחליט שהם טובות האם בכך הוא מחל על טענת פגם?

ישנה סברה המובאת בדברי הרב המגיד [הלכות מכירה פרק טו’ הלכה ד ) “היה דבר שהלוקח יכול להבחין לאלתר כגון שיכולין לנסותו לטועמו ולא הקפיד לעשות כן אינו חוזר”. לכאורה קל וחומר אם בדק והסכים לכך שהחפץ תקין יש בכך מחילה!

האחרונים כתבו [ספר מחקרים בכלכלה ומשפט עמוד 115] שאם הכסף עדיין ביד הקונה הדין משתנה ואין מחילה וכן אם הבדיקה מצריכה מומחה אין בכך מחילה. שתי הסברות קיימות בעניינינו ולכן מסתבר שאין בבדיקה של הקונה משום מחילה על הפגם, הוא פשוט לא גילה אותו.

החלטה- הקונה צריך לשלם את מלוא הסכום שסוכם לאחר שהמוכר יתקן את הגלגל הקדמי.

במידה והמוכר אינו מוכן לתקן המקח בטל.


[1] פסק דין ערוך מחדש.

[2] בפשטות ישנה מחלוקת ראשונים אלא שהרמ”א הכריע, לדעת הרא”ש אם הנזק “שמו עליו” אז המקח קיים. דעת הר”י מגאש כל דבר הנצרך ל תיקון הוא מקח טעות, לדבריו לא שייך שהמוכר יכריח את הלוקח לקיים מקחו, יעויין בקובץ תחומין ג’ מאמרו של הרב ורהפטיג הנוקט למעשה שהכל תלוי בעלות התיקון.

תביעת סוכה שנגנבה

המקרה– אדם שכר בית וראה שהמשכיר השאיר את הסוכה שלו שם, לקראת חג הסוכות הוא ביקש רשות להשתמש בסוכה. ובתום השימוש החזיר השוכר את הסוכה לחצר הבית.

עם סיום תקופת השכירות החזיר השוכר את המפתח של הבית למשכיר, המשכיר הלך לראות מה מצב הדירה ותוך כדי הבדיקה הוא מגלה שהסוכה אינה נמצאת.

הטענות– התובע “החצר אינה מקום המשתמר, סוכה כזו צריך לאפסן במרפסת בבית , וכך קיבל אותה השוכר. ישנה פשיעה בשמירה!”

הנתבע “קיבלתי את הסוכה בחצר ולשם החזרתי אותה, אני לא אמור למלא את המרפסת שלי בסוכה. הסוכה הייתה במקום המשתמר!”

ברור ההלכה

עלינו לברר את הדין וגם את המציאות .השאלה הראשונה היא השאלה המציאותית היא האם החצר היא מקום המשתמר?

לאחר סיור במקום ושיחה עם השכנים נראה שאכן החצר היא מקום משתמר, החצר תחומה בגדר ומוסתרת מהרחוב . לכן אין בכך פשיעה וכפי שלמדנו בסימן רצ’א “כיצד דרך השומרים הכל לפי הפקדון-יש פקדון שדרך להניחו בבית שער, ויש פקדון שדרך שמירתו בחצר כגון חבילות פשתן הגדולות”. ופירש הסמ’ע בס’ק כ’א שאף שהכל נכנסים ויוצאים שם מ’מ דרך הבעלים להניחם שם היות והם כבדים ואינם נגנבים בקלות.

יש להעיר שכל זה בהנחה שגרים בבית אבל השוכר השאיר את הסוכה בחצר גם לאחר שעזב את הדירה ואז כבר ישנו סיכון גבוה יותר שהחפץ ייגנב ואפשר שזו ממש פשיעה.

קבלת שמירה.

שומר צריך לקבל עליו שמירה. השוכר מעולם לא אמר שהוא מקבל שמירה על חפצי המשכיר. למדנו בסימן רצ’א שאף אם ניתנה רשות להכנסת פירות היא אינה נחשבת לקבלת שמירה.

אומנם הנתיבות שם סק’ב כתב שאם אדם נותן לחברו חפץ להניח במקום המצריך שמירה, זה עצמו ראיה מעצם העניין שאכן ישנה פה קבלת שמירה. לכן נראה שאף כאן ישנה אומדנא שהשוכר מקבל על עצמו לשמור על חפצי המשכיר הנמצאים ברשותו [יעויין פתחי חושן פקדון פרק ב סק’ מ’ט].

סיום השמירה

השומר השאיר את הסוכה בחצר ומסר את המפתח לבעל הבית. מצד אחד ישנה פה השבה לבעלים מצד שני החפץ הונח במקום שאינו משתמר. הגאון הרב זלמן נחמיה שליט’א הפנה אותי לגמרא בבא קמא נז. שם כתוב שאם הוחזר החפץ למקום שלא שכיח שבעלים יראו אותו, חייב השומר, אף כאן יש לומר שהמפקיד אינו יודע שהפקדון מונח במקום שאינו שמור ורק לאחר כמה ימים ישנה סבירות שהוא יבקר במקום ויתוודע למצב הפקדון.

לפי זה צריך להיות שהשומר חייב שהרי הוא פשע בשמירתו .

מאידך ישנה סברא גדולה לפטור, לפי דברי השוכר הסוכה מראש הונחה על ידי המשכיר עצמו בחצר. אם כן מראש שעבוד השמירה היה רק למצב הזה , שהרי כל השמירה עצמה היא אומדן דעת של השוכר אם כן יש לומר דווקא בכה’ג קיבל על עצמו!

למדנו בבא בתרא פח שחנווני שהיה שואל על צלוחית והחזיר אותה לידי ילד פטור. היות והוא לקח את הצלוחית ממקום אבידה מדעת יכול להחזיר לשם. גם כאן יכול השוכר להניח באותו מקום שהשאיר המשכיר את הסוכה. [יעויין שם בתו’ס וברמב’ן שם ובכל מקרה כאן עדיף שאין זה מקום אבידה מדעת][1]

מסקנה

מעיקר הדין השוכר פטור,מאידך המשכיר מכחיש את דברי השוכר . לדעתו הסוכה לא הייתה מונחת בחצר. בנוסף הוא טוען שאין להסיק מהשארת הסוכה בחצר בזמן שאנשים גרים בבית , לזמן שאין בו מגורים.

היות והשוכר חתם על פשרה , ובסופו של דבר הוא השאיר את הסוכה במקום שאינו משתמר[2] , יש לחייבו בשליש מערך סוכה משומשת.


[1] והנה השוכר קיבל רשות להשתמש בסוכה בימי החג. האם לאחר שנגמרה ההשאלה הוא נהפך לשומר שכר החייב בגנבה ואבדה?

יש לדון האם ההשאלה הסתיימה כאשר החזיר השוכר את הסוכה לחצר?.

א. שומר חייב להחזיר לרשות המפקיד.[ש’מ סעיף ח]. במקרה שלנו כל החצר שייכת לשוכר ,א’כ אין החזרה לרשות הבעלים. [אומנם ברשב’ם בב’ב , והרא’ש בפסחים משמע שהמקום שהחפץ מונח שם שייך למפקיד-הובא בט’ז בסימן קפ’ט ובקצוה’ח שם.מ’מ נראה שכאשר המפקיד נתן רשות לשוכר להשתמש חזרה החצר להיות קנויה לשוכר לגמרי]

ב.למדנו בב’ק נז הכל צריכים דעת בעלים מלבד השבת אבידה . ובן נפסק בסימן רס’ז סק’א בסמ’ע.

במקרה שלנו לכאורה לא הייתה דעת בעלים.

נראה שישנה סברא חזקה לומר שעל אף הבעיות שהערנו ,אכן הייתה השבה. המשכיר עצמו רצה שהחפץ לא יוחזר אליו. אלא יישאר ברשות הנפקד. והנה לדעת קצו’הח אין חיוב השבה לרשות הבעלים וסגי בכך שהוא מודיע להם לכן כאן המשכיר יודע שההשאלה הסתיימה וממילא נחשב הדבר לדעת בעלים. בהנחה שאכן ההשאלה הסתיימה ואכן החפץ הוחזר למקומו, ממילא לא שייך כאן הדין שלמדנו בב’מ פא ששואל שכלה ימי שאילתו הרי הוא ש’ש הואיל ונהנה מהנה, משום שהייתה החזרה גמורה לבעלים.

[2] יש פה גם חיוב שבועת הסת, וכן יש לצרף את דברי הנתיבות שכל אדם אשר הניח חפץ של חבריו במקום שאינו משתמר חייב.[רצ’א סק’ח]

תביעה הדדית

לבעלי הדין, ראובן ושמעון [שמות בדויים] היו בעבר קשרי מסחר הדדיים. ראובן הינו סוכן ביטוח ושמעון סוכן של כלים חד פעמיים. בעבר הייתה לשמעון בעיה של כסף נזיל , הוא ביקש מראובן שיתן לו צ’ק דחוי על סך 30000 ש’ח, הוא התחייב לראובן שהוא לא יפדה אותו אלא רק ישתמש בו כעירבון בבנק. שמעון נקלע למצוקה כלכלית ולכן הבנק דרש מראובן לפרוע את הצ’ק. ראובן נאלץ לפתוח בהליכים משפטיים מול , לבסוף הבנק הגיע איתו להסכם. נגרם לו הרבה עוגמת נפש וכן בזבוז זמן.

ראובן תובע את 30000 השקלים שהם סכום הצ’ק ובנוסף 7800 ש”ח שכר עורך הדין וכן פיצוי על סך 10000ש”ח אובדן שכר של ארבעה ימי עבודה ועוגמת הנפש .

שמעון מוכן לשלם את החוב של 30000 ש”ח וכן את שכר עורך הדין. לגבי אובדן ימי עבודה ועוגמת הנפש הוא לא מוכן לשלם. הוא עצמו עזר לראובן הרבה פעמים והשקיע ממרצו וזמנו עבורו. הבעיה שהתעוררה הייתה לא צפויה ובוודאי ללא שום כוונת זדון. שמעון עצמו היה נוכח במשפט לכן לא היה צורך בראובן המיוצג על ידי עורך דין.

במקביל הוא תובע מראובן 6500 ₪ תשלום עבור פלאפונים שניתנו לראובן.

בירור הדין

נחלק את בירור הדין לשניים, חלק אחד יתייחס לתביעת ראובן והחלק השני לתביעתו הנגדית של שמעון.

א)אין ספק ששמעון גרם לראובן נזק ועוגמת נפש , ואף שהדבר נעשה ללא כונה, בפועל נגרם צער לראובן ושמעון צריך לרצות אותו. אולם לגבי התביעה הממונית התביעה לא מתקבלת. תביעת ימי העבודה צריכה להתבסס על הפסד ממשי שנגרם. דהיינו ראובן חייב להוכיח שהיו לו פניות באותו יום ונגרם לו הפסד כספי.אף אם ראובן יוכיח את הנדרש מכל מקום האחריות של שמעון לכך היא עקיפה. הדבר מוגדר גרם- נזק והדין הוא לפטור כמבואר בסימן שפ”ו[1] . בית הדין מתרשם ששמעון לא ידע שהעסק שלו עומד בפני התמוטטות ולכן בזמן שניתן הצ’ק לא הייתה רשלנות. לכן גם אם היינו מגדירים את הנזק , גרמי, ואז הדין הוא לחיוב, התנאי הוא כוונה להזק או רשלנות וכאן זה לא קיים. אף לגבי פיצוי על עוגמת נפש אין מחייבים [יעויין תחומין ט”ז,הרב ליפשיץ]

ב)בעניין התביעה הנגדית של שמעון.

תיאור העובדות– שמעון רכש ארבעה מכשירי פלאפון עבור ראובן ובנוכחותו. לשמעון הייתה הטבה בחברת פלאפון והוא רצה להשתמש בה לטובת ראובן.המחיר לכל מכשיר היה 900 שקלים או שימוש למשך 36 חודשים הפוטר מתשלום עבור המכשירים . כעבור שלושה חודשים ראובן התחרט ומפסיק את השימוש במכשירים. רק לאחר שמונה חודשים הוא מחזיר את המכשירים לשמעון, כעבור עשרה חודשים פונה שמעון לחברת הפלאפון ומגיע עמה להסדר פריסת חוב על סך 6500 ₪. החוב כולל חיוב על שיחות של ראובן שטרם שולמו וכן את מחיר המכשירים.[לא ניתן לקבל פרוט]

שמעון דורש את כיסוי כל החוב על ידי ראובן, לטענתו הוא היה רק מתווך בינו לבין החברה ולכן אין לו אחריות על החוב.

ראובן טוען שאחריותו מצטמצמת רק לעלות השיחות שחוייגו, להערכתו מדובר על סך של 2000 ₪. אין לו שום קשר לחברת הפלאפון בוודאי לאור העובדה שהוא לא מצוי ברזי ההסכם. “לא ידעתי מההתניה הדורשת שימוש של 36 חודשים, לאחר תקופה קצרה של שימוש התחרטתי על העיסקה והפסקתי את השימוש במכשירים”.

ראשית יש לדון מה הוא מעמדו של כל אחד מבעלי הדין בעסקת הפלאפונים?

שמעון חתם על הסכם עם החברה ,דבר זה מחייב אותו אף אם עשה בכך טובה לראובן. לראובן אין חיוב כלפי החברה אבל כלפי שמעון הוא מחויב .קבלת מכשירי הפלאפון היא פעולת קנין. הקנין חייב את ראובן בשווי המכשירים לפי התנאים של חברת הפלאפון. אם כן השעבוד הממוני של ראובן כולל את מחיר המכשירים ואת כל ההתחייבויות שהוטלו על שמעון. אף אם נניח שראובן לא ידע מהדרישה להחזיק חשבון פעיל למשך 36 חודש, אין זה פוטר אותו!

הוא נכח בזמן חתימת העסקה ויכול היה להתבונן בכל המסמכים. ברור לשני בעלי הדין כי העסקה נעשתה עבור ראובן.לכן העסקה שלו מול שמעון היא העתק מדויק של העסקה בין שמעון לחברת הפלאפון. עקרונית אין יכולת לראובן לחזור בו באמצע הזמן אולם כאן שמעון עצמו הסכים לכך.[עקב החוב הכספי הגדול שלו כלפי ראובן כמבואר בס’ק א].

כיצד יתחלק החוב לחברת הפלאפון?

שמעון התאחר לפנות לחברה ,לכן הוא חייב לשאת בכל המשמעות הכספית של האיחור.למעשה לא ניתן לחשב בצורה מדוייקת את המשמעות של האיחור היות והדבר משליך גם על הסכום שדורשת החברה עבור המכשירים.

ראובן חייב בעלות המכשירים וכמובן לשלם על השיחות שחוייגו. חלק מהחוב הוא ריבית על הפיגור התשלום השיחות והמכשירים. לכאורה הדבר מוטל על ראובן, אולם יש צד לומר שברגע שהוחזרו המכשירים לשמעון הוא לקח אחריות על החשבון ובכך פטר את ראובן מכל אחריות. הנפק”מ היא מי נושא באחריות על הריבית שחוייבה מהזמן שהחזיר ראובן את המכשירים. [ניתן לומר שאף דמי השיחות שלא שולמו אינם באחריות ראובן ,היות ושמעון חייב לו 30000 ₪, כל סכום שראובן חייב לשמעון מתקזז.]

סוף דבר לא ניתן להגיע להגדרות מדויקות בחלוקת החוב לחברת הפלאפון הן מטעם של קושי טכני של חוסר נתונים והן בגלל הקושי להכריע מה היו יחסי העבודה בין בעלי הדין.

מסקנה– היות ואין אפשרות להגיע להגדרות מדויקות אנו משתמשים בכוח ההלכתי הניתן לבית הדין להכריע על פי שיקול הדעת,כדי שהדין לא יישאר חלוק [סימן י”ב סעיף ה]. לדעתנו ראובן נושא באחריות העיקרית לחוב של 6500 ₪ לכן אנו מחייבים אותו בשני שליש מהסכום [4333 ₪] ואת שמעון בשליש מהסכום [2177 ₪ ].

פסק דין

חובות ממון המוטלות על שמעון-30000 ערך הצ’ק

7800 שכר טרחת עורך דין

2177 חוב לפלאפון

חובות ממון המוטלים על ראובן 4333 חוב בגין הפלאפון.

“והאמת והשלום אהבו”


[1] ניתן לטעון שברגע לקיחת הצ’ק מראובן ישנה אומדנה דמוכח ששמעון מתחייב לכסות את כל הנזקים שיגרמו לצורך החזר הסכום, ואז גם הזק המוגדר כגרמא, ישולם. נראה שאין זו אומדנה כל כך ברורה, כאשר המצב הוא ששניהם האמינו שהצ’ק לא יגיע לכלל גביה ממילא לא חשבו על האפשרות של גבית הצ’ק , “אונסא דלא אסיק אדעתיה” כתובות ב:

תביעת נזיקין בעקבות תאונה

תיאור המקרה

מכוניתו של צד א’ נסעה בכביש ישר, עד למקום שבו יש תמרור האט, משום שכלי רכב יוצאים שם מחניה. הנהג לא האט, ופגע במכוניתו של צד ב’, שיצאה מהחניה. שתי המכוניות הזיקו אחת לשניה, והשאלה היא, על מי מוטל חיוב התשלומים.

פסק הדין

שני הצדדים פטורים מהתביעות ההדדיות.

הנימוקים:

סדר הדברים לבירור פסק הדין הוא כדלהלן:

א. באילו תנאים צריכים שני נהגים שהתנגשו במהלך נסיעה רגילה לשלם זה את נזקו של חברו?

ב. האם שני הצדדים בנדון דידן נסעו בצורה סבירה?

ג. מה הדין כאשר צד אחד פשע בנהיגה שלו יותר מאשר הצד השני?

א. הכללים לחיוב שני נהגים שהתנגשו זה בזה במהלך

הגמרא במסכת בבא קמא (דף מח עמוד ב) אומרת:

אמר רבא ואיתימא רב פפא: שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות, הזיקו זה את זה – חייבין, הוזקו זה בזה – פטורין. טעמא דשניהם ברשות או שניהם שלא ברשות, אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות, דברשות – פטור, שלא ברשות – חייב.

רש”י: שניהם ברשות – כגון ברה”ר או חצר השותפין או שנתן לו בעל הבית רשות ליכנס. או שניהן שלא ברשות – כגון שניהן רצין ברה”ר. הזיקו – בידים זה את זה ואפי’ שלא במתכוין. חייבין – דבנזקין לא שני לן בין מתכוין לשאין מתכוין והא דתנן בהמניח שנים שהיו מהלכין ברה”ר והזיקו זה את זה פטורין ההוא הזיקו הוזקו הוא ולא דק בלישניה.

כשם ששני אנשים שרצים ברשות הרבים ונתקלו זה בזה מוגדרים כ’הוזקו’ שפטורים, כך גם בשתי מכוניות המתנגשות, אם שני הנהגים נסעו ‘ברשות’ הם יהיו פטורים. אבל, אם אחד נסע ‘ברשות’ והשני ‘שלא ברשות’ יצטרך השני לשלם על הנזק שגרם לראשון.

ב. האם הנסיעה של כלי הרכב בנדון דידן מוגדרת כנסיעה ‘ברשות’

בית הדין קבע, שהיות וצד א לא ציית לתמרור האט, פשוט שהוא נחשב כמי שנסע ‘שלא ברשות’.

לעומת זאת, לגבי צד ב’ יש אמנם מקום לומר, שהיות שאין לו שום תמרור, הרי שהוא נהג כשורה, ונחשב כאילו נסע ‘ברשות’.

אמנם, היות והוא לא הסתכל לצדדים כראוי, ולכן לא הבחין במכוניתו של צד א, יש לומר שגם הוא נחשב פושע באופן הנסיעה שלו. שכן, הגמ’ (שם דף כז עמוד ב) אומרת, שאדם שהעמיד כד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בכד ושברו, פטור הנתקל מלשלם על הכד. הגמרא אומרת, שאין לומר שהיה על ההולך בדרך להסתכל לאן הוא הולך ‘לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן’.

בית הדין קבע, שטענה זו אינה נכונה בהקשר של נסיעה במכונית, ולכן לגבי נסיעה במכונית, יהיה חייב הנתקל אם לא הסתכל, אף שאין תמרור המחייב אותו להסתכל.

ועדיין יש לומר, שאף שצד ב’ פשע, אולי אין הדבר מגדיר את נסיעתו כנסיעה ‘שלא ברשות’, שהרי סוף סוף אין תמרור המחייב אותו להסתכל?

הגמרא (שם דף מח עמוד א) דנה במקרה שבו ראובן הכניס את שורו לחצרו של שמעון, והשור ניזק ע”י בהמתו של שמעון. הגמרא אומרת, שאם שמעון ידע מכך ששורו של ראובן נכנס לחצרו, אף אם בשעת הנזק עצמה הזיק שמעון שלא בכוונה, חייב. הגמרא אומרת, שזהו מקרה של אחד ברשות (=ראובן ששורו נכנס בידיעת שמעון לחצרו) ואחד שלא ברשות (=שמעון, שאין לו רשות להזיק לדברים שיודע שהם בחצרו).

הרי, שלמרות ששמעון לא נהג בחצרו בשונה מהרגיל, אולם היות שהוא ידע ששורו של ראובן נמצא בחצרו, הרי הוא נחשב שלא ברשות בכך שלא נזהר מלהזיק לו. ועל כן, גם בנדון דידן, היות שצד ב היה צריך להסתכל אם נוסעות מכוניות בכביש שאליו הוא נכנס, הוא נחשב נוסע ‘שלא ברשות’.

ג. הדין כאשר פשיעתו של אחד גדולה משל השני

ברור, שאף שצד ב פשע, ברור שפשיעתו קטנה מזו של צד א. למרות זאת, אין לומר שכאשר אחד נוסע שלא ברשות, אבל פשיעתו קטנה, והשני שלא ברשות ובפשיעה גדולה, הראשון יהיה פטור, משום שהדבר דומה לשנים שרצים ברחוב, ואחד רץ מהר יותר מחברו, שאם יתנגשו, ויוזקו, יהיו פטורים.

אחריות על גניבת חפצים מישיבה

המקרה: בחור נתבקש לעבור לחדר אחר בפנימיה. בחדר החדש אין מספיק מקום להניח את כל חפציו, לכן קיבל הבחור אישור להשאיר את חפציו בחדר הקודם.

הוא ביקש ולא נענה לקבל מפתח לחדר. ביום שישי לפני הנסיעה הביתה נגש שוב לאחראי וביקש לנעול את החדר. האחראי לא רצה להתחייב ואמר “אשתדל”. בסופו של דבר נגנבו חפצים בשווי של 400 ₪ [השווי לפי ערך של חפצים חדשים]

בירור הדין

יש להפריד בין התביעה של התלמיד לתת לו מקום שמור לחפציו, לבין הדיון על תשלום הנזק. הבקשה הלגיטימית של הבחור לקבל מקום לחפצים אינה חלק מהדיון הממוני.

חיוב ממון יכול לבוא בחשבון רק מצד חיובי שמירה!

האם הייתה פה קבלת שמירה?

האחראי לא קיבל על עצמו שמירה, שהרי תגובתו הייתה “אשתדל”.

יותר מכך הבחור עצמו היה מודע לסיכון בהשארת חפצים ולכן הוא לקח איתו חפצים יקרים.

אם הוא רצה יכל היה לדאוג ולהעביר את החפצים לחדר שמור אחר.

מסקנה- מעיקר הדין ישיבת שדרות פטור.

מנהל ישיבת שדרות החליט לפנים משורת הדין לפצות את הבחור. הפיצוי יהיה בהתאם לדין, דהיינו , על הצד שישנו חיוב על הגנבה מדין שומר שכר [כאילו הייתה קבלת שמירה ואז נידון כשומר שכר שהרי הבחור משלם לישיבה על הצרכים הבסיסיים] [1]מה הוא סכום החיוב?

בבואנו להעריך חפצים משומשים אנו נתקלים בבעיה . בדרך כלל השומה היא לפי שווי החפץ להמכר בשוק. אולם כאן אין דורש לקניית סנדלים וחולצות משומשות.

כתב על כך בספר פתחי חושן שנראה לכאורה לפטור[2] [הלכות פקדון פרק ח ס”ק מ”ט].

באמת כך כתוב בנתיבות סימן קמח ס”א כתב וז”ל: “דנראה דדבר שאינו שוה בעצמו למכרו וליקח דמים בעדו רק ששוה לאיש ההוא אין המזיק חייב לשלם” מההוכחות שמביא שם נראה להדיא שאף חפץ שמצד עצמו יש לו ערך אלא שבפועל אין לו שוק, פטור[3].

אולם הש”ך בסימן שפ”ו סק”א הביא את דברי התו”ס ששור הנסקל אינו חייב עליו היות ורק לשומר יש לו ערך בו [ב”ק עא: ד”ה וסבר] והסיק שאין תירוץ זה של התו”ס עיקר, משמע דלא כנתיבות. וכן פסק הגרז”ן בתחומין ח. ” מזיק דבר שאינו נמכר, כתמונה אישית, תעודה סמיכה וכיוצ”ב, לדעת קצוה”ח, ונתה”מ משמע שפטור, אך יש לדחות ראיותיהם. וכן מוכח מהש”ך שחייב. בשעור החיוב יש להעזר בקני המדה הבאים במדת האפשר: במחיר שיעלה להשיג אותו דבר שניזוק מחדש, מחיר הרכישה של אותו דבר שניזוק”

וכן מסקנת הרב מורדכי פרבשטין במאמר על שומת חפצים משומשים [קובץ דברי משפט] “יש מקום לומר שבבגד משומש , שומת הנזק היא האפשרות לשיקום הנזק, הדרך הנכונה לשומה זו היא ערכו של בגד חדש בניכוי פחת השימוש,כמה היה האדם מוכן לשלם על החפץ שלו”

לכן השומה המוצעת היא על פי המחיר שהבחור היה מוכן לשלם עבור חפציו. למשל אם המחיר לסנדלים חדשות 200 ₪ הבחור יהיה מוכן לשלם 120 שקלים עבור סנדלים משומשות המתאימות לו.

סיכום -להערכתנו היות ומדובר על חולצות ופרטי לבוש , הבחור היה מוכן לשלם עבורם סכום גבוה יחסית ולכן החלטנו על סך 280 שקלים.

 

על החתום,

הרב פנדל,  הרב בר-אלי


[1] ישנה חובת שבועה על הבחור – שבועת הנגזל שתקנו אף בפקדון[סימן צ סעיף י] ומנהל ישיבת שדרות מחל עליה.

[2] צ”ב בדברי פתחי חושן שכתב שיש להעריך את הפער בין חפץ חדש לבין חפץ משומש ואת הפער ישלם. מה מבטא הפער?

[3] המנחת שלמה ח”ג סימן ק”ד ביאר שרק בזכויות שיעבוד סובר כך הנתיבות ולא בחפץ ממש.

יורד לאומנות חברו

תאור המקרה

הרב ש’ מוכר בישיבה זה כמה שנים ספרי קודש. י’ התחיל להגיע לישיבה פעם בשבוע עם ספרי קודש למכירה. לאחר זמן התחיל י’ להגיע מידי יום לישיבה ואף מינה נציג קבוע מטעמו להזמנת ספרים. הרב ש’ רוצה לעכב את י’ ממכירת ספרים כל יום, הוא מוכן למכירה פעם בשבוע.

טענות בעלי הדין

תובע- אני יכול להביא כל ספר בפרק זמן סביר, המחירים שלי הם זולים ואין הפרש משמעותי ביני לחברי. אודה שזה לא מרכז פרנסתי אלא הכנסה נוספת, בזמנים הטובים מדובר על רווח של 500 ש’ח לחודש.

נתבע-אני יותר זמין לבחורים, יש לי רכב המיועד לנסיעה לספקים ולכן אני מהיר יותר. כמו כן אני מציג את הספרים לפניהם וזה מגדיל את הקניה. אין לי בעיה להמשיך במצב הנתון וכל אחד יזכה בחלק שיוצא לו.

בירור הדין

א. יורד לאומנות חבירו

במסכת בבא בתרא דף כא: מחלוקת רב הונא ורב הונא ב”ר יהושע בבן עיר שבא לפתוח עסק בצד עסקו של חבירו, רב הונא אוסר משום יורד לאומנות חבירו. נפסקה הלכה בסימן קנ’ו כדברי ר’ הונא בר יהושע אין מניעה מכל בעל עסק לפתוח ליד חברו אף כשמפחית בזה את פרנסתו של הראשון.

הנה בגמרא שם ישנו יחס שונה לאדם שבא מחץ לעיר, “בר מתא אבר מתא אחריתא מצי מעכב”. כנראה שישנה זכות בסיסית לבני העיר למצוא את פרנסתם במקומם לפני אחרים.

במקרה שלנו הישיבה ממוקמת בשדרות ,י’ גר בבאר שבע , הרב ש’ גר בשדרות הדין נותן שהרב ש’ יוכל לעכב את י’.

ישנו שיקול נוסף לטובתו של הרב ש’ והוא פסק הרמ’א בש’ות סימן י. הרמ’א מדבר על ראובן שיש לו חנות בתוך מבוי סתום, ובא שמעון לפתוח חנות דומה בפתח המבוי, באופן שאי אפשר להגיע לחנותו של ראובן לפני שיעברו על חנותו של שמעו. לדעת הרמ”א ההלכה היא שראובן יכול לעכבו אף שהם בני עיר אחת! טעם הדבר הוא שהואיל ואי אפשר להגיע לחנות ראובן אם לא יעברו חנותו של שמעון, הרי מקופחת לגמרי פרנסתו של ראובן.

לכן גם במקרה שלנו אם ההערכה היא שאין אפשרות לשני מוכרים להיות בישיבה אחת נמצא שניתן לעכב את הנתבע י[1].

בגמרא מובא מקרה נוסף אשר לחלק מהפוסקים מודים בו כולם והוא במקרה והדייג כבר פרש את הרשת שלו בים, יש לו אפשרות למנוע מדיג אחר לדוג שם. האם הקדימה של הרב ש’ נותנת לו הגדרה של “רשת פרוסה”” בישיבה? נראים הדברים שיש לחלק בין החלטה של בעלי בחירה לדגים. לעומת טבע הדגים להכניס למקום שיש בו אוכל ולכן במידה מסוימת הם כבר ביד הדיג עוד לפני שנעשתה פעולה קנינית, בישיבה זה לא כך, אין שום התקשרות בין התלמידים למוכר ובידם אף להזמין ספרים בחוץ. דבר נוסף בישיבת הסדר התחלופה של התלמידים גבוהה וממילא אין לו זכות ראשונים כלפי החדשים.

ב. ירידה בהכנסות

ניתן לטעון כי הרב ש’ אינו זכאי למנוע מי’ למכור, וזאת משני טעמים:

א)לרב ש’ ישנה פרנסה נוספת ולכן אף אם יפסיד את ההכנסה הזו אין כאן טענת “פסקת לחיותי” במובן של חיי נפש.

ב)ישנה הערכה שלא יהיה הפסד גמור אלא רק ירידה בהכנסות.

לגבי הטענה הראשונה, מסברא אין מקום לחלק בין חלק מהפרנסה לאיום על כל הפרנסה היות זו זכות הקיימת לבין העיר לפני אורחים מבחוץ וכן משמע משו’ת חת’ס ס’י ס’א.

לגבי הטענה השנייה , באמת יש להסתפק האם ההלכה של יורד נאמרה רק כאשר הוא יפסידו לגמרי או גם כאשר רק ממעט את הקונים?

נראה להוכיח מדברי הרמ’א לעיל שאף הפסד מקצת קונים מאפשר לעכב את חברו. הרמ’א פסק שאם מבטל את פרנסת חברו לגמרי ניתן לעכב אף באותו מבוי. והנה מחלוקת האמוראים היא גם כאשר הוא

באותו מבוי, ומוכרחים אנו לומר שכל המחלוקת היא רק בהפחתת קונים[2]. אם כן להלכה ניתן לעכב אף על מיעוט קונים כל שהמוכר החדש אינו בין העיר.

ג. טובת הלקוחות

יש לתת את הדעת על שיקול נוסף והוא טובת ציבור הקונים.

להערכתנו ישנו רווח לציבור ממכירת י’. הוא זריז יותר בהזמנת הספרים וכן הוא מציג את הספרים בפני הבחורים ואז מתאפשר להם להיחשף לספרים חדשים .

האם זה שיקול מכריע?

בנקודה זו ישנה מחלוקת גדולה בראשונים והיא מובאת ברמב’ן בחידושיו לבבא-בבתרא שם. הוא נחלק עם הר’י מגאש במקרה והמוכר החדש מוזיל את מרכולתו. לדעת הרמב’ן אין זה שיקול המתיר לפגוע בפרנסתו של המוכר הישן . דעת הר’י מגאש כי טובת הקונים עדיפה על טובתו של היחיד[3].

להלכה הרמ’א בסימן קנ’ו סעיף ו פסק כדברי הר’י מגא’ש להעדיף את טובת הלוקחים על פני המוכר ולכן כל שישנה הוזלה במחיר אי אפשר לעכב[4].

יש לברר האם השיקולים של טובת הציבור שנזכרו לעיל דומים להוזלת מחירים?

ניתן לדמות זאת להוזלה מועטת, וכבר כתב הנימוק’י שאף הר’י מגאש מודה שכאשר ההוזלה לא משמעותית אין בכך די לדחות את זכויות המוכר. אם השיקולים שהזכרנו מקבילים להוזלה מועטת אם כך יש מקום להעדיף את טובת הפרט על פני הכלל. אולם הרמ’א פסק באופן סתמי להעדיף את טובת הציבור ולא חילק בין הוזלה קטנה לגדולה ואם כך ניתן לומר כל טובה לציבור היא שיקול. ומצאנו בשו’ת בית אפריים סימן כו שאפילו קיצור הדרך לציבור הקונים מהווה שקול כנגד טובת המוכר!

לכן הבסיס לפסק הדין הוא זכותו המקדימה של הרב ש’ כתושב העיר להתפרנס בעירו, מנגד ישנו שיקול שאינו חד משמעי, לדאוג שי’ ימשיך למכור לטובת הציבור.
נראה שמצד המציאות לבני הישיבה י’ זמין יותר ומספק סחורה מהר יותר ממ’. ואע”פ שלטענת מ’ ההפרש הוא לא משמעותי, מ”מ נראה שבספרים שמשתמשים בהם תדיר יש לכך משמעות. ומצד ההערכה נראה שכיון שי’ עוסק בכך כל היום משא”כ מ’ שהוא לומד בבית המדרש רוב היום, לכן סביר מאוד שי’ זמין יותר. לכ”נ שיש בזה טובת הציבור. כמ”כ י’ מביא את הספרים שיצאו לאור בתצוגה זמינה, ומועיל לצבור שטוב מראה עניים וכו’. ועוד שי’ מביא סחורה כגון תשמישי קדושה שמ’ אינו מביא. ופשוט שסחורה זו בפנ”ע יכול למכור לכל הדעות. אלא שלגבי הסחורה הנוספת כתבנו לעיל להסתפק בזה. ולדעת הר”י מגש ביארנו שהדעת נוטה שכל שאכן לא משתלם לו להגיע רק בשביל סחורה כזו, שוב גם מכירת הסחורה שישנה לסוחרי העיר יש לראותה כתקנת בני העיר. לכן נראה בפשטות שמעיקר הדין לא ניתן לעכב מי’ למכור את סחורתו.

אלא שמ”מ כיון שאין הדבר ברור כ”כ באופן מוחלט להעריך את טובת הצבור בכל זה, שגם למ’ יש עדיפות שהוא קבוע בכל שעות היום, ומצוי גם בזמן החופשה ואלו יתרונות שאין לי’, וייתכן שהמכירות של י’ יגרמו לפגיעה מסויימת ביכולתו של מ’, שלטענתו ככל שיש יותר הזמנות השירות יותר מהיר. לכן נראה להגביל מעט את י’.

החלטה

א. אין לי’ לעשות רשימות וכד’ של הזמנת ספרים, אלא למכור מיד ליד.

ב. הזמנת מסכתות שנלמדות בישיבה תיעשה דרך מ’ בלבד.

ג. מכירת סטים של ספרי יסוד כש”ס שו”ע משנ”ב וכד’ תיעשה ע”י מ’ בלבד.

 

על החתום

הרב פנדל, הרב בראלי, הרב טוויל


[1] בבית יוסף (סי’ קנ”ו) הביאו וכ’ עליו: “ונראה דאביאסף סבר דלא כרב הונא בריה דרב יהושע. וא”כ לדידן דקיי”ל כר”ה ברי’ דר”י לא מצי מעכב עליו. ” לדעתו אף במקרה כזה אין יכול הרב ש’ לעכב בידו.

[2] וכ’כ משאת בנימין סי’ כ”ג, וז”ל: נראה לי דע”כ לא פליג ר”ה בריה דרב יהושע ארב הונא אלא כה”ג דריחייא דאינו מבטל לראשון לגמרי, שהרי הראשון עומד בריחיים שלו וכו’, אבל היכא שבא השני לדחות את הראשון לגמרי, ולבטל אותו ממחייתו כענין החנות והאורדנות, שאין רשות רק לאחד בכל העיר, ובא שני והשיג גבול הראשון ודוחה אותו לגמרי, כו”ע מודו דמצי מעכב אפי’ אבר מבואה דידיה, דהא ודאי פסק לחיותא לגמרי. וכה”ג כתב ג”כ הזקן מהרי”ק בס’ שארית יוסף שלו סי’ י”ז וכו’. יעויין פסקי דין רבניים חלק ח עמוד 227 .

[3] אפשר שנחלקו במהות האיסור לירד לאומנות חבירו. לר’י מגאש יש כאן תקנה דרבנן וכפי שכתב הבית יוסף “כיון שדיני’ הללו דמצו מעכבי מדרבנן בעלמא הוא מפני תיקון העולם” לכן ישנו מקום גדול יותר להעדיף את הכלל על חשבון הפרט, לרמב’ן הדין נובע מפגיעה כלכלית במוכר הראשון וכעין מזיק, וכפי שכתב בשו”ת חתם סופר חלק ה (חו”מ) סימן עט “יורד לאומנתו לכאורה נראה כל הנוגע בענין זה אסור מדאורי’ וגזל גמור הוא מן התורה” ולכן אין אפשרות לפגוע ביחיד גם אם זו תקנת הציבור.

[4] הרמב’ם והשולחן ערוך לא הזכירו במאומה את הדין הזה וצ’ע

חובות משרד חינוכי שנסגר

מדרשה שנסגרה וחייבת סכום כספי לעובדת.
העובדת באה בתביעה לעמותה שגיבתה את המדרשה לשלם את שכרה.
השתלשלות הדין והפסק, מצורפים בהמשך.


בס”ד אב תשס”ז

פסק דין בעניין חובות עמותה שנסגרה

תובעת –  גברת כ’

נתבע – מנהל עמותת א’

 

עובדות מוסכמות

א.      בין השנים 2004 –2006 למניינם פעלה מדרשה בתחום החינוך בדרום הארץ,  ונוהלה  ע”י גב’  כ’.  למדרשה אין נכסים משלה, היא שוכרת דירות ושירותי קייטרינג.

למדרשה לא היה מעמד של עמותה ולכן היא ביקשה חסות מעמותתצ’” אשר יש לה רשת של מוסדות חינוך שונים.  העמותה סיפקה שירותי משרד  וכן שימשה “צינור” להעברת תקציבים ממשלתיים למדרשה.

מצד אחד העמותה נתנה יד חופשית לגברת כ’ לנהל את המדרשה כטוב בעינה ומנגד הוסכם שהתקציב ינוהל רק לפי ההכנסות שגברת כ’ תשיג.
בפועל, ההתנהלות הכספית של גברת כ’ לא הייתה מאוזנת והמדרשה נכנסה לחובות. היו הבטחות לתקציבים עתידיים אבל הניהול השוטף נכנס לקשיים. לכן היא חיפשה גוף חדש שייקח אחריות כלכלית על המדרשה.

ב.      בתאריך 11.4.2007  נחתם הסכם בין גב’ כ’ לנציג עמותת א’ המעביר את הניהול  המדרשה לידי עמותת א’ כאשר ידוע כי ישנם עדיין חובות כספיים.

 

טענות התובעת

גברת כ’ תובעת  מעמותת א’ 15,000 ₪ המגיעים לה בזכות עבודתה בשנת 2006.
“לפני שנה וחצי נולדה לי בת, עוד לפני הלידה סוכם בשיחה עם גב’ לוי, רואת חשבון של עמותת “צ’” , שאקבל משכורת בזמן חופשת הלידה, בלא קשר  ל”דמי לידה”.
” לפני חתימת החוזה מסרתי לנתבע דף ובו פירוט כל החובות של המדרשה, כולל חובות של שנת 2006 ועל דעת כן הוא נכנס לתפקיד. חתימת ההסכם הייתה על דעת שכל חובות המדרשה יכוסו.  אומנם הוא  הסתייג  מהחוב הנ”ל בטענה שאינו חוקי, אולם השבתי לו שההנהלה דהיינו גברת לוי ואדם נוסף המשמש כחבר הנהלה אישרו אותו.

 

טענות הנתבע[1]:

אני מנהל עמותת א’ אשר מפעילה שתי מדרשות ברחבי הארץ , גברת כ’ פנתה אלי לעזרה וסיוע למדרשה, בחנתי את הדבר והתייעצתי עם אנשי ציבור שונים . לבסוף מתוך הכרה בחשיבות המפעל החשוב שהקימה גברת כ’ הסכמתי לסייע למדרשה.
לא הסכמתי לקבל את האחריות המעשית עד שיחתם חוזה אשר בו יפורט תחום האחריות הכלכלית של  עמותת א’

אכן לפני החוזה קיבלתי רשימת חובות, רובם חובות  קטנים,  סברתי שכדי לבנות אמון עם העובדים כדאי לשלם אותם, אף שלא התחייבתי לכך.

לגבי החוב של 3 חודשי העבודה בזמן חופשת הלידה, אמרתי, מהרגע הראשון שראיתי אותו, שאיני מתחייב לשלמו בגלל שהוא אינו חוקי , מה גם שהוא חוב ישן וזה שהוא לא שולם עד היום מוכיח שעמותת “צ’” לא התייחסה אליו ברצינות. רק עכשיו שישנו גורם חדש שנכנס לתמונה נזכרו להעלות את החוב.

בנוסף שוחחתי עם גברת לוי רואת החשבון של עמותת “צ’” והבנתי ממנה שלא הייתה התחייבות מפורשת מצד ההנהלה לחוב זה.

לא היה דיון על כך בהנהלה ,פשוט , הגברת כ’ הודיעה על כוונתה להמשיך לעבוד בחופשת הלידה ולקבל שכר , וחברי ההנהלה שתקו.

לטעמי, במקרה הזה שתיקה אינה כהודאה, עמדה על הפרק החלטה משמעותית אשר נוגעת למנהלת באופן אישי. לכן לא מספיק שהמשתתפים שתקו , ראיה לדבריי שחוב זה לא שולם עד היום!

טענותי מבוססת על דברים המפורשים בחוזה שם כתוב שהאחריות שלי היא רק על חובות מהתאריך 1/1/07 ולא לפני כן. החוב המדובר מתייחס לתחילת שנת 2006 ולכן אינו מוטל עלי.

 

ברור הדין

א. חובות המוסד על מי?

ב. האם יש אחריות אישית?

ג. התוקף של התחייבות הנוגדת את חוקי המדינה

ד. האם הכוונה גוברת על הכתוב בשטר?

ה. התחשבות בשיקולים מוסרים

 

1. חובות המוסד על מי?

ראשית יש לברר מה מעמדה המשפטי של עמותת צ ?
רואת החשבון של עמותת “צ’” טוענת שאין להם אחריות על הסכמי השכר שחתמה גברת כ’. לטענתה, הם היו רק צינור להעברת הכספים והאחריות לתקציב מוטלת רק על גברת כהן כפי שסוכם עימה. יש לקבל טענה זו לחצאין. מצד אחד האחריות הראשונית מוטלת על כספי המדרשה כפי שסוכם עם גברת כהן. אולם כאשר אין כספים למדרשה אזי עמותת “צ’” מחויבת.

נראה שמהבחינה המשפטית אין מושג של ‘עמותת קש’ וברגע שתלושי השכר יוצאים מטעם עמותת צ הרי הם  ממחישים לעין כל שעובדי המדרשה הם עובדים של עמותת צ לכל דבר ועניין. המדרשה היא רק פרויקט בתוך עמותת “צ’”.
גברת כ’ מועסקת על ידי העמותה כראש פרויקט וממילא כשליחה של העמותה[2].

אף שהעובדים של המדרשה חשבו שהיא גוף עצמאי ומעולם לא נאמר להם שהם עובדי עמותת צ,  אולם משקבלו תלושי שכר הם נוכחו לדעת מי הוא הגורם הממן.
עמותת צ אשר נתנה יד חופשית לגברת כ לחתום הסכמי שכר, מחויבת לכבד את כל ההסכמים שנחתמו, ואף השכירים לא ידעו על המעורבות של העמותה במדרשה[3].

סיכום –  האחריות על החובות מוטלים בראש וראשונה על המדרשה, במידה ואין לה כסף אזי עמותת “צ’” מחויבת לפרוע חובות אלו.

 

2. האם לגברת כ’ יש אחריות אישית על חובות המדרשה?

עמותת צ טוענת שאף אם יוחלט שיש לה אחריות לחובות אין זה אלא במעמד של ערב. וראשית יש לגבות מכספה הפרטי של גברת כ’.
לטענה זו יש להתייחס בשני כיוונים.מכוח זה שגברת כ’ היא חברת הנהלה של המדרשה ואף מכוח הסיכום בעל פה  בין גברת כ לנציגת עמותת צ, ובו נאמר שיש  מחויבות אישית של גברת כ.
עמותה היא גוף ללא מטרת רווח. חברי העמותה אינם שותפים כלכליים ברכוש העמותה. נראה כי יש לדמות את חברי העמותה לגזברים של הקדש[4]. הם מוסמכים להחליט על דרך הניהול והתקציב הכולל אך אינם רשאים לעשות ככל העולה על רוחם בכספי המוסד. לכן אין להם מחויבות אישית לחובות העמותה[5].

האם לגברת כ’ מחויבות נוספת עקב המעורבות שלה בחתימת החוזים עם השכירים, האם יש לה מחויבות אישית לשכר?

נראה שישנה אומדנה ברורה בזמן חתימת החוזה לכך שהאחריות אינה אישית.

כאשר גברת כ’ חתמה אתם הסכם שכר על מה הם סמכו? האם הם חותמים הסכם עבודה פרטי מול הגברת כ’? האם ישנה ציפייה ממנה לקחת אחריות אישית? יותר נראה שהם מבינים שהאחריות היא על המדרשה בלבד. הם יודעים שגברת כ’ היא מגייסת הכספים של המדרשה ועל דעת כן הם מסכימים לעבוד. כאשר היא לא הצליחה בגיוס הכספים אין לה חובה אישית לשלם.

סיכום – ניתן לגבות את החובות מנכסי המדרשה ולא מנכסיה הפרטיים של גברת כ’.

 

3. התוקף של התחייבות הנוגדת את חוקי המדינה

א.מתנה על מה שכתוב בחוק

האם יש מניעה חוקית להתחייב על שכר עבודה בזמן חופשת לידה?

מבחינה חוקי המדינה לנשים אין איסור לעבוד בזמן חופשת הלידה. המגבלה היחידה באה מצד הביטוח לאומי בעניין תביעת  דמי לידה. על פי הכללים של המוסד לביטוח לאומי, אין אפשרות לקבל דמי לידה ובמקביל לקבל משכורת “דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההיריון והלידה.” [ המוסד לביטוח לאומי בהגדרתו דמי לידה] . אולם, אין מניעה לשלם משכורת לאשה בזמן חופשת לידה במקום השכר מביטוח לאומי.

נוסיף ונאמר , אף אם היה איסור עפ”י חוקי המדינה להעסיק יולדת , אין בכך לגרוע מהזכות לקבל תשלום מהמוסד שבו עבדה  , למרות שהיא בניגוד לחוקי המדינה.

הגמרא דנה לגבי מקח הנעשה בשבת ויש במכר חילול שבת, הגמרא שם מזכירה את הביטוי “אתנן אסרה תורה אפילו בא על אימו” [ בבא קמא דף ע]. מסביר הראב”ד [בבא מציעא דף צא]  ניתן לתבוע בבית הדין שכר על מעשה הנעשה באיסור כגון אתנן שהובטח לאשה שהיא ערווה על האדם. למדנו שהתחייבות הנעשית בדרך אסורה מחייבת. וכן מובא בשולחן ערוך “מקח שנעשה באיסור המקח קיים” [חושן משפט סימן ר”ח] ובודאי נכון הדבר לגבי חוקי המדינה.

ההלכה אינה מקבלת את מה שמופיע בחוק החוזים סעיף 30 ” חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים , בלתי מוסריים ,או סותרים את תקנת הציבור –בטל”.

נכון הדבר שגם לפי ההלכה ישנם מקרים חריגים בהם חכמים העמידו דבריהם אף בדיני ממונות ולא אפשרו לשני הצדדים לחרוג מהתקנה על אף שמדובר בהסכמה של שני הצדדים.  למרות שבתחום הממון “כל דבר שבממון תנאו קיים”, טובת הציבור גוברת על כך,

אף כאשר שני הצדדים רוצים לפעול בניגוד לתקנה. “רשאין בני העיר להתנות על המידות והשערים ולהסיע על קיצותם [בבא בתרא, ח] ולכן מותר לציבור להכריח את המוכר לשמור על מחיר השוק גם אם הוא הגיע להסכמה על מחיר מוזל יותר [פתחי תשובה חו”מ קנו,ח. וכן בפסקי דין רבניים מבית הדין הגדול עמוד ס”ג “דבר שנאסר על פי חוק והוא לתקנת הציבור …אין אנו רשאים להזדקק  לעניין זה”][6]

דרך קבלת ההחלטה על תשלום המשכורת

יש להעיר שדרך קבלת ההחלטה לשלם משכורת בזמן לידה לוקה בחסר. ישנו טעם לפגם שהנהלת עצמה יוזמת את הדבר וללא דיון ענייני אלא בשתיקה בעלמא הדבר מתקבל.ייתכן שטובת המדרשה אכן להמשיך ולשלם למנהלת אף בזמן החופשה אולם צריכים להזהר מלזות שפתיים[7] “והייתם נקיים מה’ ומישראל” [במדבר לב, גמרא פסחים יג ]. ראוי היה לדון על כך בלא השתתפות המנהלת.

בדיעבד, השתיקה של חברי ההנהלה בוודאי משמעותית כאשר הם יודעים שבעקבות כך  גברת כ’ תמשיך לעבוד,  הם נתנו למציאות להיווצר וממילא החוב תקף . “שכרו בפני חבירו ושתק חבירו, שתיקה כהודאה וחייב לתת לו שכרו.” [שולחן ערוך חושן משפט סימן שלו סעיף א][8]

השתיקה של ההנהלה כמוה כהתחייבות של המוסד לשכר בזמן חופשת הלידה, אם כך היות והמנהלת עבדה בזמן חופשת הלידה , הרי מגיע לה שכר.

 

ב. איסור מסייע ידי עוברי עבירה, כלפי בית הדין

התשלום אינו יכול להתבצע במסגרת תלושי שכר היות ועבר זמן רב מתאריך העבודה.

בנוסף, ידוע לנו שהמנהלת תבעה את דמי הלידה מביטוח לאומי ושם הצהירה שהיא לא קיבלה שכר בזמן חופשת הלידה. נשאלת השאלה האם אנו כבית דין יכולים לפסוק לטובת המנהלת שכר עבודה, כאשר ידוע לנו שהיא הצהירה על כך שאין לה שכר!  האם אנו מסייעים לדבר עבירה- גזל  מביטוח לאומי?

נראה, כי אין בית הדין מסייע לעברה, החוב עליו אנו דנים הוא בוודאי אינו עבירה שהרי הוא תקף על פי הדין. אין קשר בין החיוב של המעביד אשר קיבל תפוקה לגנבה מביטוח הלאומי. משל למה הדבר דומה לאדם שלא מוכן לשלם את חובו משום שהוא ראה את המלוה גונב חפץ מהמכולת. אנו דנים על חוב אחר מקביל שהוא כשר. פסק הדין יכול להשפיע בעקיפין על התביעה מהביטוח לאומי, מתברר למפרע שההצהרה, כי אין ליולדת הכנסות בזמן חופשת הלידה, אינה נכונה וממילא יש לה מצווה  להשיב את הכסף שלקחה[9].

 

ג. בית הדין מופקד על העמדת הדת על תילה

לבית הדין, מעבר לתפקיד שלו לשפוט צדק, יש לו אחריות לדאוג לקיום המצוות על ידי הציבור ולשם כך הוא יכול לתקן תקנות, או לכפות על המצוות.  “שציונו למנות שופטם ושוטרים שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו את הנוטים מדרך האמת אליה על כרחם” [ספר המצוות , מצווה קע”ו].

לכאורה , נוצר מצב אשר לבית הדין שלנו יש יכולת להפריש אותה מאיסור[10], היות והצדדים חתמו על שטר בוררות ואין למנהלת אפשרות אחרת לגבות את החוב ללא פסק בית הדין. אנו  יכולים להודיע לה כי אין אפשרות לגבות את החוב עד שתמציא לבית הדין אישור מביטוח לאומי שהכסף הוחזר  ובכך נמנע ממנה איסור. ישנם דוגמאות שונות לכך : “הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו עמו שלא כהוגן” (כתובות פו, א), בסימן כו פסק הרמ”א שההולך לדון בערכאות והפסיד, ובא לתבוע חברו בבית דין אין נזקקין לו. בשו”ת חושן האפוד הורה לדיינים לעכב את הדין עד אשר התובע ” יתקן את אשר עיוות”  [ סימן י”ח, עסק בכך בהרחבה אליאב שוחטמן  בספר “מעשה הבא בעבירה ” פרק חמישי]

אומנם החתימה על שטר בוררות לא הסמיכה אותנו לכפות על המצוות אבל סמכות זו קיימת לבית דין מכוח ציווי התורה.  נראה כי  תפקיד מיוחד זה מוטל רק על בית הדין שקיבלו אותו רבים עליהם [בסמ”ע סימן ב סק”ט מוזכר המעמד המיוחד של בית דין של רבים]. אם כך בית הדין לממונות בשדרות אינו נחשב לבית דין של העיר. אנו לא הוסמכנו על ידי שום גורם ציבורי בעיר להקים את בית דין, לאור זאת נראה שאין לנו סמכות להפעיל שיקולים שאינם נובעים מהתביעה עצמה.

 

4. האם הכוונה גוברת על הכתוב בשטר?

עיקר הדיון הוא ביחס לחובות שלפני 1/1/07 . האם הנתבע התחייב לשלם חוב זה?

נוסח החוזה  “האחריות הכספיות של עמותת ” א” הן כלפי חובות מינואר 2007 בלבד.  כל חובות המדרשה שהצטברו עד כה יהיו באחריות עמותת א’.  שונות: גברת כ’ וצוות העובדים יקבלו משכורתיהם מעמותת “האור” החל מ-2007″.

גברת כ’ מצביעה על כך שישנה סתירה פנימית בתוך החוזה. המשפט השני כולל יותר מהתאריך המוזכר. “כל חובות המדרשה שהצטברו עד כה יהיו באחריות עמותת א’. האם האחריות היא רק מ1/1/07 או לפני כן?

לדעתה הסבר הדברים הוא : התאריך כיחידת זמן אינו משמעותי הוא מופיע רק כדי לייצג את החובות שדובר עליהם מראש. התאריך רק בא למעט  תביעות חוב ישנות אשר לא דובר עליהם ועליהם לא הייתה התחייבות.

הפרשנות שאותה אנו מעדיפים- לקבל את קביעת התאריך כפשטו. רק מתאריך זה ואילך מתחלה האחריות של העמותה. כאשר עומדות בפנינו שתי אפשרויות לבאר את הכתוב, נעדיף את האפשרות  המיישבת את הדברים בצורה הפשוטה ביותר. “היה כתוב בו למעלה דבר אחד, ולמטה דבר אחר, ואפשר לקיים (שניהם), מקיימים אותם. אבל אם הם סותרים זה את זה, כגון שכתוב למעלה: מנה, ולמטה: מאתים, או איפכא הולכים אחר התחתון”  [שולחן ערוך חושן משפט סימן מב]

לאור זה נסביר שאין סתירה בתוך החוזה אלא כוונת המשפט הבא “חובות שהצטברו עד כה” כנגד התאריך 1/1/07 ועד לתאריך 11/4/07 יום כתיבת החוזה.

לאחר שביררנו את כוונת החוזה שהאחריות היא רק מתחילת 1/1/07 , יש לבדוק האם ישנה משמעות לדברים שנאמרו על פה. יש בפנינו עדויות על כך שלאורך כל המשא ומתן היה ברור שלקיחת המדרשה כוללת את כל החובות שלה. רשימת החובות שהוצגה בפני הנתבע כללה תאריכים שונים אף לפני 2007 . כל ההסתייגות של הנתבע הייתה מצד שהחוב אינו חוקי , לא הייתה שום התייחסות לכך שהחוב שייך לשנת 2006 !

ידוע לנו שהסעיף בחוזה הוכנס ברגע האחרון. גברת כ’ הייתה בלחץ להסיר ממנה את העול ובנוסף לא יחסה לסעיף הנ”ל את המשמעות הרחבה שיש לו. יש בפנינו דיבורים בכיוון אחד וכתיבה בכיוון אחר, מי גובר?   אנו מוצאים בהלכה עדיפות למילה הכתובה על פני הדיבור   [11]”מדקדקין לשון השטר ולא אמרינן האי גברא היה סבור שהדין בענין אחר” [חושן משפט סימן ס”א}.

 מסקנה – החוזה מחייב את הנתבע רק בחובות מתאריך 1/1/2007.

 

5. התחשבות בשיקולים מוסריים

כפי שנתבאר  מעיקר הדין הנתבע פטור מאחריות על חובות הקודמים לתאריך 1/1/2007.

אף על פי כן אנו רואים צורך להתערב בדין ולהטיל על הנתבע אחריות.

אם המדרשה לא הייתה עוברת לעמותה חדשה הרי ברור שהחובות היו נגבים מהכספים של המדרשה. היה הסכם ברור בין המנהלת של המדרשה הגברת כ’ לבין מנהלת עמותת “צ’” שהחובות מוטלים רק על המדרשה.

בקופת המדרשה יש היום כספים שיכולים לשמש לפרעון החובות, אלא שהמדרשה עברה לידי עמותת א’. עמותת “צ’” הסכימה להעביר את המדרשה לידי עמותת א’ רק אם הם לוקחים על עצמם את המשמעות הכספית של המדרשה. כך דובר על פה וזה היה הסיכום עד לרגע חתימת החוזה. מבחינה מוסרית להכניס סעיף לחוזה הנוגד את הסיכומים על פה זה עיוות. לאורך כל הדרך דובר על כך שהמדרשה עם כל חובותיה עוברת לאחריות עמותת א’. היו כמה וכמה טיוטות לחוזה ובאף אחד מהם לא הוזכר הרעיון של לקיחת חובות בצורה חלקית.

בזמן חתימת החוזה לא היה נציג של עמותת “צ’” משום שהם היו בטוחים שהדברים שסוכמו על פה יופיעו בכתב. למעשה רק גברת כ’ חתמה על החוזה . כאשר היא לא מייחסת חשיבות לסעיף הנ”ל היא בטוחה שרוח הדברים שדוברו מחייב.

גם המחשבה שעמותת א’ תהנה מגיוס הכספים של גברת כ’ [גם הנתבע מודע לתקציבים, המיועדים להגיע למדרשה אשר הם פרי עמלה של גברת כ’] ולא תשלם לה משכורת עבור עבודה זו אינה נכונה. גברת כ’ עשתה טעות בהסכמה שלה לתנאי החוזה המשאיר את בעלי החוב  ללא פירעון ובאותה מידה עמותת א’ נהגה שלא כדין.

לכן המדרשה אמורה להפנות תקציבים לכיסוי כל החובות. החלוקה ביו סוגי החובות השונים אינה מוצדקת. כל בעלי החוב זכאים לקבל את המגיע להם, דווקא לחוב ישן ישנה עדיפות הלכתית על פני חוב חדש.

ישנה תחושה לא טובה ממוסד שנפטר מחובות על יד החלפת עמותה,במקרה שלנו  הכל נשאר אותו דבר כולל הצוות, הדבר היחיד שהשתנה זו העמותה. האם יש כאן פנים חדשות שאינם מחויבות לחובות המדרשה.[12]?

סיוע לדברים אלו יש מההוראה המופיעה בחוק העמותות סעיף 88 “אסיפה כללית לפירוק העמותה, לא תכונס אלא לאחר שהוגש תצהיר של רוב חברי הוועד שהם בדקואת מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיהבמלואם תוך שנה מתחילת הפירוק” . הגבלה הזו באה בדיוק למנוע מצב שחובות של עמותות “ייעלמו” על ידי החלפת בעלים. [במקרה שלנו לא מדובר על סגירת עמותה שהרי עמותת “צ’” ממשיכה לתפקד] בחוקהחוזים סעיף 30 ” חוזהשכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים , בלתי מוסריים ,או סותרים את תקנתהציבור –בטל”.

אנו נשענים גם  על כך שהנתבע הודה ששילם מעל 14000 ₪ בעבור חובות לפני 1/1/07 .

זהו סכום גדול המחזק את הסברה שהנתבע הבין שיש לו אחריות מוסרית לחובות קודמים. הטענה שלו לגבי חוקיות החוב שבו אנו עוסקים לא מתקבלת ולכן עליו להתייחס אליו כמו ליתר החובות. נוסיף שהנתבע  עצמו אמר לאחר חתימת ההסכם לגבי החוב המדובר “נסתדר”, גם זה מוכיח שהוא מודה שיש לו מחוייבות כלפיו. בנוסף יש עניין מיוחד לשלם לתובעת את שכרה בהיותה מקימת המדרשה, כעין מענק פיצויים המקובל היום ביחסי עובד מעביד.

אנו תופשים את עמותת א’ כמחויבת יותר מאשר עמותת “צ’” מהסיבה שהוזכרה לעיל. עמותת “צ’” עשתה מראש הסכם עם הגברת כ’  המסיר מעליה אחריות על  חובות . לכן דווקא עמותת א’ שמקבלת את תקציבי המדרשה ונהנית מהעמל של גברת כ’ היא הראשונה לשאת בעול.

אנו מחייבים את הנתבע מכוח שטר הבוררות שבו נכתב  “הן לדין הן לפשרה”.

אנו משתמשים בכוח הפשרה שניתן בידינו וכופים על הנתבע לשלם.

מסקנה – על פי שורת הדין אין לעמותת א’ מחויבות כלפי חובות הקודמים לתאריך 1/1/07.

בית הדין רואה צורך לכפות על עמותת א’ פשרה ובמסגרתה עמותת א’ תחויב בשני שליש מהתביעה.

שליש ראשון ישולם בטווח של חודש מהיום, שליש שני מותנהבכך שישנו מאזן חיובי בחשבון המדרשה בסוף שנת הכספים הנוכחית.

פסק דין

א. הנתבע ישלם 5000 ₪ בתוך החודש הקרוב , 5000  ₪ יהיו כחוב על הנתבע עד שמאזן  הכספים יאפשר זאת.

 

על החתום:      הרב שלומי בן יאיר   הרב אריאל בר-אלי[אב בית דין]   הרב דוד פנדל

 

__________

[1]הנתבע התנגד לכך שהבעל  של גברת כהן יהיה נוכח בדיון לדעתו הבעל גורם מתסיס. לכאורה זכותו להוציא את הבעל כפי שנפסק בשו”ע סימן י”ז סעיף ד, “אם (התובעים רבים) והנתבע אומר: אני חפץ שישבו אוהבי וקרובי אצלי כשאני טוען עמכם כדי שלא יסתתמו טענותי, כי אתם הרבים, הדין עמו. (לכן) השותפים יבררו להם אחד מהם לטעון בשביל כולם, או יטעון כל אחד לעצמו זה אחר זה, וגם הנתבע לא יקח אוהביו אצלו, ” כתב בט”ז שם “כל צד יכל למנוע חבירו שלא יהיו אוהביו אצלו אפילו בשתיקה”. בודאי אם הבעל רוצה לטעון עליו לקבל הרשאה מאשתו.[אבן העזר סימן פ”ה]

[2] אומנם היה הסכם פנימי האומר שיש לגברת כהן אחריות אישית על חובות המדרשה ובגין חובות ניתן לעכב את משכורתה, אולם אין זה משפיע על האחריות החוקית הכוללת של עמותת “צ’”.

[3] גם אם היינו מקבלים את הטענה שלעמותת “צ’” אין אחריות ישירה לחובות המדרשה עדיין ניתן לחייב את העמותה מדין נהנה. נראה שיש פה את הדין של אדם השוכר פועל לעבוד בקרקע חבירו,  בעל הקרקע צריך לשלם מה שנהנה. “השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו, נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מחבירו מה שההנהו, הגה:  שכרו בפני חבירו ושתק חבירו, שתיקה כהודאה וחייב לתת לו שכרו.” [שולחן ערוך חושן משפט סימן שלו סעיף א] אף כאן ישנה הנאה לעמותת “צ’” , נפח הפעילות שלה גדול וממילא היא מצטיירת כעמותה חזקה בעיני התורמים.
זו בדיוק הסיבה שעמותת “צ’” הסכימה לתת שירותי משרד ללא תשלום למדרשה . אם כן אותו שכיר שנתן שירות למדרשה , בלא יודעין השביח את נכסי עמותת “צ’” ועל כך הם צריכים לשלם את שיווי הנאתם בלבד. לגבי הסכמי שכר ששולמו בתלושי משכורת על ידי עמותת “צ’” ניתן לומר שיש פה הסכמה  של עמותת “צ’” לשלם את כל הסכום. כאשר המדרשה העבירה  את רשימת העובדים והעמותה הנפיקה עבורם תלושי שכר הרי היא מגלה בכך שהיא מסכימה להסכמים אלו , אם כן הדבר מקביל לפסק הרמ”א לעיל המחייב בכל התשלום ולא רק בהנאה.

[4] לכאורה חברי העמותה הם שלוחים של התורמים, אולם כתב המחנה אפריים הלכות מלוה ולוה סימן ז “אם גבו לעניים סתם , משעה שבאו ליד הגזבר , כל אחד סילק עצמו ממה שנתן, נמצאו מעות אלו הפקר לעניים ואין כאן בעלים כלל”. וכן כתב ה”נודע ביהודה” :אין הגבאי נחשב שליח מנותני הצדקה, שהרי אין ביד הנותן לצוות לגבאי איך שינהג בחלוקת הצדקה” [ חלק תניינא חושן משפט סימן נ]. להרחבה הרב ירון אונגר, פרשת פקודי , אתר דעת, “על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש”.

[5] יש להעיר שעל פי חוק ישנם מקרים שניתן לעשות הרמת מסך ולחייב את חברי העמותה בחיוב אישי על פי החלטת בית משפט. נראה שיש לכך מקום גם על פי ההלכה שכן כל מי שפותח עמותה מקבל על עצמו את הכללים של רשם העמותות.

[6] להרחבה: “ויתור עובד על זכויותיו”, הרב דסברג, תחומין כ’

2 להרחבה הרב ירון אונגר ,ניגוד עניינים בדיני הנאמנות, אתר דעת פרשת חי שרה תשס”ז

[8] בנתיבות שם סק”ה הדגיש שתיקה שיש אחריה מעשה לכו”ע מחייבת. הרחיב בכך בפתחי חושן  חלק ג סעיף מא, ובשו”ת “יביע אומר” חלק ח’ סימן ג’ .

[9] אם סיוע עקיף שאינו בשעת העבירה אינו בכלל האיסור [שו”ת משיב דבר ח”ב סימן לא] כל שכן כשמדובר לאחר העבירה.

[10] הרמב”ם במצוות תוכחה [ספר המצוות מצווה ר”ה] כתב שכל אדם מצווה להפריש אדם אחר מעברה, נראה שבנידון דידן שפסיקת החוב הנידון, אינו חוב אסור אין אפרושי  מאיסורא , רק מצד הכוח המיוחד של בית דין. האם אדם רשאי לעכב חוב לגזלן עד אשר יחזיר את הגזילה לחבירו?

[11] ישנם מקרים בהם הפרשנות אינה מתנגדת לכתוב אלה מוסיפה עליו  ואז ניתן לתת משמעות גם לכוונה.  “יש מי שאומר שתנאי שמתנה אדם עם חברו אין הולכים אחר הלשון הכתוב בו אלא אחר הכוונה“. מקור הדין הוא במסכת קידושין דף עא “על מנת שאראך מאתים זוז” הדין הוא שחייב להראות לה כסף שלו ולא סתם מאתיים זוז של אחרים. לכאורה הוא לא הזכיר בלשונו תנאי זה?  הדבר ברור שהאשה הסכימה להתקדש רק אם יש לבעל עצמו כסף , אין לה שום תועלת בכספים של אחרים. אף שזו כוונתה סוף סוף היא לא  נאמרה!  כוונה משפיעה כאשר היא לא סותרת את המילים אלא מוסיפה עליהם . לעומת זאת במקרה שלנו ההרחבה לחובות הקודמים לשנת 2007 היא בניגוד לכתוב ולכן אין אפשרות ללכת אחר הכוונה.

7.אם חברי עמותה היו מוגדרים כשותפים בבעלות הדרשה [כמובן שהם במעמד חלש יותר מחברי הנהלה של חברה בע”מ שהרי אסור להם לקבל תמורה מהעמותה], אז ניתן להבין ששינוי חברי העמותה הוא מהותי. אולם אם אין בעלות אלא יש פה ממון ציבורי שאין לו תובעים כדוגמת ממון הקדש. אזי יותר קשה להבין למה המדרשה נגררת אחר העמותה.

פסק דין בישיבת קטיף בעניין פלאפון שהיה מוסתר, נפל והתנפץ

לאחר הצלצול, בעוד הכיתה מתארגנת לשיעור הניח התובע את מכשיר הפלאפון שלו בתוך כובע גרב שהיה מונח על שולחנו. הנתבע לא הבחין בכך והרים את הכובע מהשולחן של התובע. באותו רגע נפל המכשיר מתוך הכובע.
בית הדין פסק כי על הנתבע לשלם שליש ממחיר התיקון כמו שמפורט כדלהלן:


 

פסק דין בעניין פלאפון שנפל והתנפץ

א.      עובדות מוסכמות

לאחר הצלצול, בעוד הכיתה מתארגנת לשעור הניח התובע את מכשיר הפלאפון שלו בתוך כובע גרב שהיה מונח על שולחנו. הנתבע לא הבחין בכך והרים את הכובע מהשולחן של התובע. באותו רגע נפל המכשיר מתוך הכובע וניזוק. התביעה היא על סכום עלות התיקון שהוא 150 שקלים.

ב.      טענות בעלי הדין

טענות התובע

הנתבע לקח את הכובע ללא רשות ולכן דינו כגזלן המחויב בהשבת החפץ במילואו.
בזמן שהמורה נכנס לכיתה מקובל שמכניסים פלאפונים לקלמרים ואף לכובעים ולכן הנתבע התרשל שלא בדק האם יש בכובע מכשיר.
הדבר דומה לדוגמא המוזכרת במשנה לדברים העשויים להיות בגדיש של תבואה.
כמו כן המצב שחברים מאפשרים לבני כיתתם להשתמש ללא רשות ברכושם המונח על השולחן קיים רק בזמן שהם אינם נמצאים שם. לכן במקרה שלנו הנתבע ודאי לקח את הכובע ללא רשות.

טענות הנתבע

אין זה מקובל להכניס מכשיר לתוך כובע ולכן התובע נהג מראש בצורה לא נכונה.
באותה מידה יכול משהוא לעבור ולהפיל את הכובע בלא משים.
אני זוכר שהיה חבר אחר שקדם לי ולבש את הכובע והתובע לא אמר לו כלום וגם לי לא אמר כלום. מקובל בכיתה להשתמש בחפצים המונחים על השולחן ולכן אין לי דין גזלן והנזק נגרם בגלל חוסר אחריות של התובע, לכן הוא צריך לשאת בנזק.
ברור הדין

  1. האם ישנה רשות להרים כובע המונח על שולחן?

ראשית יש לברר האם הרמת הכובע ללא רשות מפורשת נחשבת למעשה גזלה?
אם מדובר במעשה גזלה הרי ברור שאחריות הגזלן להחזיר את החפץ שלקח בשלמותו גם אם לא ידע שיש שם מכשיר פלאפון,  וכפי שנאמר בפסוק “והשיב את הגזלה אשר גזל”.
מחד הנתבע לא קיבל רשות ואף שאין כוונתו לגזול עדיין מעמדו כגזלן כפי שפסק הרמב”ם (הלכות גזלה ואבדה , פרק ג, הלכה טו) ‘השואל שלא מדעת הבעלים‑ הרי זה גזלן’.
מאידך, לטענת הנתבע ישנה רשות כללית הנובעת מתוך הנורמה הקיימת בכיתה לאפשר להשתמש ללא רשות.
הכרעה בדבר זה צריכה להתקבל מתוך ברור המציאות של הקובל בכיתתו של הנתבע.
לאחר שמיעת התלמידים בני כיתתם של בעלי הדין מתקבל הרושם שאין נוהג ברור ויש המאפשרים לחבריהם להשתמש בחפצים המונחים על השולחן ללא רשות מפורשת.
לעומתם יש המקפידים על כך, ובוודאי כאשר הם נמצאים סמוך לחפץ שיש לבקש רשות.
למעשה נראה שאין להחיל שם גזלן על הנתבע מכיוון שחסר את התנאי הבסיסי למעשה גזלה הנתבע לא רצה להוציא את החפץ מרשות בעליו. כמו כן אין ראיה שפעולה זו של הרמת הכובע נחשבת לחריגה בכיתה ועל כן הדין הוא שהנתבע פטור מצד חיוב זה שכן המוציא מחבירו עליו הראיה[1].

  1. חיוב מצד מזיק

אדם המזיק חייב לשלם על נזקים שגרם גם אם לא התכוון לכך. כך נאמר במשנה (בבא קמא כז) אדם מועד לעולם בין ער בין ישן בין שוגג ובין מזיד.
אולם במקרה של אונס גמור נחלקו הראשונים (תוספות והרמב”ן שם) האם חייב לשלם גם על מצב שלא היה בידו למנוע. במחלוקת זו, פסיקת ההלכה היא שהמזיק פטור באונס גמור[2].
לאור זאת יש לבחון האם המציאות של מכשיר הפלאפון בכובע היא אונס גמור?
נראה שדבר זה תלוי בפרוש דברי הגמרא בסוגיא בבא קמא סב. הגמרא מציגה את ספקו של רב אשי לגבי אדם שהזיק לארגז, האם אדם יכול לצפות שיהיו יהלומים בארגז.
הרשב”א מבאר שדברי הגמרא מוסבים על השאלה האם היו יהלומים בארגז? על כך הסתפק רב אשי האם דרך אנשים להניח שם מרגליות. אך אם ידוע שהיו מרגליות בארגז ברור שהמזיק חייב. משמע שלדתו אין זה אונס גמור, וכך פסק השולחן ערוך בסימן שפב (אף שדבריו אינם ברורים כך הבין הרמ”א את דעתו).
אולם הרמ”א פסק כדעת התוספות אשר העמידו  את דברי הגמרא במצב שידוע שהיו יהלומים ואף על פי כן יש לפטור את המזיק משום  שלא ידע שיש שם יהלומים.
לכן לא ניתן לחייב את הנתבע היות ויש פוסקים שזה אונס גמור.

  1. סמכות בית הדין

למרות זאת בית הדין רואה צורך להפעיל את סמכותו המוקנית בשטר הבוררות ‘הן לדין הן לפשרה’ ולהטיל על הנתבע חיוב של שליש מעלות התיקון.
הטעם לכך הוא שיקול חינוכי של בית דין היושב במוסד חינוכי. בית הדין רואה במקרה זה תקדים להגברת הזהירות בשימוש ללא רשות בחפצים של אחרים. וכן אף שישנו פטור ממוני עדיין ישנו צורך של הנתבע לפייס את התובע על הנזק שגרם לו. וכן במסגרת שיקולי הפשרה אי אפשר להתעלם לגמרי מהצדדים לחייבו.

החלטה
הנתבע ישלם לתובע  חמישים שקלים בתוך שלושים יום עד ט אדר ב תשע”ד.

__________

[1] יש לצרף לחשבון את דעתו של בעל מחבר ספר קצות החושן שכתב (סימן שמח, ד) “בגניבה אינו מחייב בשוגג”. ובמקרה שלנו גם אם נקבל את הדעה שהנורמה המקובלת בכיתה היא להשתמש רק ברשות, עדיין הנתבע עבר על כך בשוגג.

[2] ביאר הש”ך (שנח, א) שלדעת הרמב”ם וה’שולחן ערוך’ חייב אדם אפילו באונס גמור, גם כשאין לו שום שליטה על הנסיבות (אך ראה ב’מגיד משנה’, שמציין לדברי התוספות בפירושו לרמב”ם). אולם הרמ”א (שעח, א) ציין לדעת התוספות והרא”ש,  לכן המע”ה.

דין תורה בישיבת בני צבי בית-אל

בישיבת בני צבי עלה לדיון היכולת של הישיבה להטיל קנסות על תלמידים במלחמת מים. הפסיקה הייתה שבאמצע השנה המוסד אינו רשאי להטיל קנסות. אולם אם יש נזקים ישירים ניתן לחייב את התלמיד כי אין זה קנס. המקורות לפסיקה מצורפים להלן:

Download (DOC, 1.02MB)

דין תורה ישיבת כפר מימון טעות בהדפסת חולצות

סיון תשע’ד דין תורה ישיבת כפר מימון
תאור המקרה
לקראת יום ירושלים התארגנו התלמידים להדפסת חולצה עם כיתוב של הישבה. מ’ התנדב להוציא את הרעיון אל הפועל ולשם כך גבה כסף מהתלמידים ושלח גלופה לבית הדפוס ומעליה יופיע הכיתוב ישיבת כפר מימון. הוא שלח שני תלמידים אליסף וב’ לבית הדפוס בתל אביב להביא את החולצות. כאשר הגיעו למקום נתבקשו על ידי נציג הדפוס לאשר סופית את הגלופה. הם אישרו ולא שמו לב לטעות שנעשתה ובמקום כפר מימון נכתב כבר מימון. כאשר הם הגיעו לישיבה התגלתה הטעות ‘ישיבת כבר מימון’.

טענות בעלי הדין
תובע
יש מהתלמידים אשר אינם מוכנים ללבוש חולצה זו ורוצים את כל כספם חזרה.
יש המעוניינים בחלוצה אך רוצים החזר כספי חלקי .
נתבע
1. מ’ טוען שאינו צד בדיון מכיוון שהוא שלח גלופה תקינה לבית הדפוס והטעות נוצרה בגלל האישור שניתן על ידי א’ וב’.
2. א’ וב’ טוענים שהם רק עשו טובה להביא את החולצות ולא דובר איתם על אישור הגלופה. לדבריהם הם סמכו על הסקיצה הראשונית שנשלחה ולכן לא טרחו לעיין שוב בפרטים.
ברור הדין
א. מקח טעות
החולצות הודפסו עם טעות הנחשבת לפגם בעיני אנשים וכפי שכתב הרמב’ם בהלכות מכירה פרק טו הלכה ו “כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, מחזירים בו; וכל שהסכימו עליו שאינו מום, הרי זה אינו מחזיר בו אלא אם פירש: שכל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה הוא סומך”. ולאור זאת היה ניתן לטעון שיש דין מקח טעות והעסקה מתבטלת.
אולם לא ניתן להתעלם מהעובדה שניתן אישור על ידי נציגי התלמידים לגלופה המוטעית והדפוס עשה את המוטל עליו וממילא אין כלפיו דין מקח טעות.
ב. אישור גלופה
אישור הגלופה הוא מעשה הנזק שגרר את ההדפסה המוטעית .
נראה שאישור הגלופה נעשה ברשלנות ויש לחייב על כך מדין גרמי [1].
כבר מצאנו בדברי הגמרא מקרה שבו אדם מתחייב על דיבור שגרם נזק.
מדובר על שולחני אשר באו להתייעץ עימו על טיבה של מטבע והוא קבע כי המטבע תקין. החלטתו גרמה לנזק משום שלבסוף המטבע נמצא פסול (בבא קמא צט:). השולחני חייב לשלם מדין גרמי אך בתנאי שידע שסומכים עליו לגמרי (סימן ש’ו סעיף ו). אף במקרה שלנו היה ברור שהדפוס סומך רק עליהם ולכן תנאי זה התקיים.
היה מקום לטעון כי אישור הגלופה לא נעשה ברשלנות מצד א’ וב’ שכן הם לא הבינו שהאישור שלהם לגלופה משמעותי. הם חשבו שהכול נסגר עם מ’ ולכן לא הקפידו על עיון מדוקדק בגלופה.
טענה זו אינה מתקבלת משום שהדפוס לא הסכים לאישור טלפוני של הגלופה ודרש שיגיעו פיזית . אף שדבר זה לא נאמר להם במפורש ניתן היה להבין זאת בצורה פשוטה. אם הדפוס מבקש מהם אישור סופי הרי יש בכך הטלת אחריות לגלופה. הדרישה לעיין היטב בגלופה טמונה בעצם הבקשה של אישור הגלופה.
הפרשנות שלהם הייתה שכבר ניתן אישור לגלופה ולכן אין צורך בבדיקה מעמיקה של הגלופה, אינה סבירה.
ג. שומר שמסר לשומר
התלמידים הפקידו את כספם בידיו של מ’ ויש לו מחויבות של שומר חינם כלפיהם. כל שומר אינו רשאי למסור את הפקדון לשומר אחר ואם עשה כך הוא מחויב לשלם (בבא מציעא לו, חושן משפט רצו ,כו).
אף על פי כן נראה כי למ’ ניתנה רשות להיעזר בתלמידים אחרים לביצוע המשימה. הדבר דומה לכלל המופיע בדברי הגמרא שם ‘כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד’. על כן מ’ פטור מהנזק שנגרם לחולצות שהרי בידו למסור לשומר אחר.
ד. שומת הנזק
ישנם שני סוגים של פגמים היוצרים מקח טעות (סימן רל’ג). ישנה דוגמא במשנה של מי שקנה יין ונמצא חומץ וישנה דוגמא של מי שקנה פרות טובים ונמצאו רעים. בדוגמא הראשונה המקח בטל מעיקרו אך בדוגמא השניה המקח קיים אלא שניתן לבטל אותו.
נראה שהטעות בהדפסה של ‘כבר’ במקום כפר אינה יין וחומץ משום שמכלול החולצה תקין וזו טעות אחת. אם כך הקניין חל ויש לשום את הנזק שנגרם לחולצה בעקבות אישור הגלופה. בהערכה גסה יש לומר שעלות חולצה עם טעות כזו היא בשליש פחות במחיר. דהיינו אם חולצה טובה עולה 25 שקלים, כאן ישלמו עליה פחות שליש- כשמונה שקלים דהיינו 17 ש’ח.
מסקנה– על מ’ ואסף להחזיר לכל תלמיד שליש מערך ההזמנה.
לפנים משורת הדין
בית הדין ממליץ לפטור את א’ ואושר מתשלום. מכיוון שהשליחות שלהם הייתה לצורכי רבים יש לעודד מגמה זו ולפטור אותם מתשלום הנזק בייחוד שהדבר נעשה ללא כוונת זדון. כעין זה אנו מוצאים ביחס לאפוטרופוס שפוטרים אותו מתשלום על מנת שימצאו מתנדבים לעזור ליתומים . אם התובעים יסכימו להמלצת בית הדין ישלמו התובעים סכום סימלי 50 ש’ח בלבד.
מסקנה
א. א’ ואושר חייבים להחזיר כשליש מעלות החולצות לכל תלמיד שהזמין חולצה בתוך שלושים יום.
ב. בית הדין ממליץ לבחור באפשרות של לפנים משורת הדין ולפטור אותם.
הם ישלמו רק 50 ש’ח לקופת ועד תלמידים.
‘והאמת והשלום אהבו’

[1] השליחות להזמנת החולצות התבטלה על פי המבואר בגמרא בקידושין מב ‘לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי’. אולם המקח קיים (בבא קמא קב) כי המעות קונות אף ללא דין שליחות והייתה גמירות דעת בין המוכר והקונה. נמצא שהחולצות שייכות לתלמידים אלא שהשליחים גרמו נזק. ע’ בהרחבה בנספח.

 

Download (DOC, 43KB)

מכירת משק

מכירת משק

א.     העובדות המוסכמות

ביום ט”ז כסליו התש”ע 3/12/09 נחתם הסכם בין הצדדים על מכירת משק הנמצא במושב. התובעים הקונים שילמו לנתבע סך של 300,000 ש”ח שהוא כל הסכום אותו התחייבו בהסכם לשלם לנתבע.

הצדדים עשו חוזה ביניהם בכתב ידם (החוזה הוצג בפני ביה”ד), ועדיין לא דווחו לרשויות על מכירה זו, אך מבחינתם מוסכם שהעניין מוחלט, והמכירה התבצעה באופן בלתי הפיך. שני הצדדים מעוניינים בהקדם האפשרי לדווח על העברת הבעלות לרשויות, ולרשום את החלקה בטאבו על שם התובעים.

בינתיים, בפרק הזמן שעבר מזמן המכירה, נעשו מס’ פעולות ממוניות ע”י בעלי הדין, והן:

א. התובעים שילמו חוב בסך 22,000 ש”ח למנהלת ההסדר.

ב. הנתבע קיבל 2,000 ש”ח כספים שחולקו בחגים לבעלי המשקים.

ג. הנתבע קיבל 15,000 ש”ח כספים שחולקו לבעלי המשקים כמניות של המושב בתנובה.

ד. הנתבע קיבל לידיו 3,000 ש”ח של דמי שכירות עבור המשק שנמכר. השכירות נתקבלה על התקופה שלאחר המכירה, לכן פשוט שסכום זה מגיע לקונה. המוכר נתן לאחד מן התובעים שיק שקיבל ממקום אחר בתמורה, השיק שהונח בכיסו כובס בטעות, וכתוצאה מכך הוא כבר אינו בר שימוש.

ב.      טענות התובעים

1. החוב בסך 22,000 ש”ח ששולם על ידינו הוא חוב אישי של הנתבע למנהלת. לכן, אע”פ שבחוזה מפורש שקבלנו על עצמנו חובות הקשורות למשק שקנינו, המדובר הוא דוקא בחובות המפורטים בכרטיס המצוי במזכירות המושב, ולא חובות אישיים של הנתבע.

מחמת שלא רצינו להתעכב בקבלת אישורי בניה, פרענו את החוב המדובר בלא סיכום ברור מראש עם הנתבע, על דעת שלאחר מעשה הוא ישלם לנו את הסכום שפרענו במקומו.

2. כיון שרכשנו את המשק, הועברו אלינו כל הזכויות שמגיעות לבעלי המשקים, כפי שנכתב בחוזה. לכן אנו תובעים מהמוכר להביא לידינו את האמור לעיל בסעיפים ב’ וג’ בסך כולל של 17,000 ש”ח.

3. השיק שהגיע לידינו אינו בר שימוש, וכיון שלא קבלנו למעשה כסף אנו תובעים תשלום של 3,000 ש”ח.

סך כל התביעה 42,000 ש”ח.

ג.       טענות הנתבע

1. בחוזה מפורש שהקונה מקבל על עצמו זכויות וחובות של המשק, החוב למנהלת אינו חוב אישי, אלא הוא מוטל על בעל המשק, כיון שכך הוא הועבר לאחריותו של הקונה.

יתירה מזאת, עוד קודם שנחתם ההסכם הנתבע טוען שהוא אמר לתובע שישנם חובות שעוברים לאחריותו. והזכיר שיש חוב בסך כ-40,000 ש”ח והתובע קיבל זאת על עצמו. לדבריו, הוא חזר על הדברים גם בזמן המכירה שהוא פטור מכל חוב שהוא, ורוצה לקבל לידיו 300,000 ש”ח ולא פחות מכך.

2. ביחס לסך 2,000 ש”ח שנתקבל אצלי בסביבת החגים, הוא מסכים לתת אותו לנתבעים.

3. ביחס לסך 15,000 ש”ח שהתקבלו כתוצאה ממניות של תנובה, לא מדובר בזכות שמגיעה לבעלי המשק, אלא זוהי זכות כעין מניה שהיא זכות ממונית אישית, לכן אינה כלולה בזכויות שמגיעות לקונה כתוצאה מן המכירה.

4. ביחס לשיק שכובס, כיון שהשיק ניתן לתובעים והם קבלו זאת, הכביסה שקלקלה את השיק היא באחריותם הבלעדית ואין עליו חובה נוספת. הוא מוכן לנסות במידת האפשר לבקש שיק אחר ממי שקבלתי ממנו שיק זה, לדבריו הוא ביקש זאת, ובינתיים בעלת השיק טוענת שאין לה עדיין מהיכן לשלם סכום זה.

ד.      תשובת התובע

1.  על טענת הנתבע שהחוב המדובר הוזכר לו, טוען התובע שאכן דובר על החובות הרשומים בכרטיס המצוי במזכירות, אך לא על חוב זה שאינו רשום בכרטיס. חוב בסכום גדול כזה היה צריך להזכיר בפירוש, וכך לא נעשה. כמו כן, שאר חברי המושב שלמו כבר את החוב הזה למנהלת, זו היתה גם ההנחה של התובעים שהמוכר כבר שילם את החוב הזה. כיון שכך התובעים אינם חייבים אלא על חובות הכלולים בחוזה והם חובות מחמת הנכס ולא חוב אישי.

2. כהוכחה לדבריהם שמניות תנובה מגיעות לבעלי המשק בלבד, טענו התובעים שכך נהגו אנשים נוספים שמכרו את המשק שהפסידו את זכותם במניות, אא”כ כתבו במפורש בחוזה המכירה שאינם מוכרים זכות זו. התובעים טענו שישנם כמה דוגמאות לכך, ופירטו אותם במכתב.

[הנתבע השיב על כך, שבכל הדוגמאות הללו מדובר באנשים שלא היתה להם זכות במניות תנובה, או שלא ממשו את חברותם במושב, מלבד באותו מקרה שהמוכר היה בעל זכות ואכן קבל את מניות תנובה ולא כללם במכירה].

להלן נפרט את כל התביעות שהוזכרו לעיל, ונבאר את הדין ביחס לכל אחת מהן.

ה.     החוב למנהלת

בחוזה המכירה נכתב: “המשק נמכר כולו, בין זכויותיו ובין חובותיו, ואין למוכר כלום במשק זה, ואין לקונה שום טענה על חובות שיש למשק”. לשון “חובותיו” שהוזכרה בחוזה ודאי אינה כוללת חובות אישיים של המוכר שאין להם כלל זיקה למשק, ומאידך פשוט שהיא כוללת חובות שיש להם זיקה מובהקת למשק. על כך מסכימים שני הצדדים.

נקודת המחלוקת היא ביחס לחוב המדובר שהוא חוב למנהלת, האם הוא מוגדר כחוב אישי או כחוב מחמת המשק. ביה”ד ניסה לברר עם מזכירות המושב כיצד מוגדר החוב הזה, ולא הצליח להגיע למסקנה ברורה בענין.

אמנם לכאורה, גם אם נגדיר את החוב כאישי, יש לדון לפטור את הנתבע, שהרי הלכה פסוקה היא שהפורע חובו של חבירו, פטור החייב מלשלם לפורע (שו”ע חו”מ קכח א). אלא שמלשון השו”ע שם נראה שרק חוב שייתכן שלא היה נפרע פטור הלוה מלשלם: “(שמא) היה הלוה מפייס את המלוה ומוחל לו”, אך כאן שהוא חוב לרשויות לא יכול הנתבע לפייס את בעלי החוב, לכן נראה שאין לפטור את הנתבע מחמת סיבה זו (אך עיינו בתוספות בבא קמא נח, א, ד”ה א”נ מבריח ארי, בשם ר”י, ומשמע משם לפטור את הנתבע גם בנדון דידן, וכ”נ מלשון הר”ן כתובות סג, ב, ד”ה ירושלמי. אולם, כאמור להלכה מלשון השו”ע נראה שאין לפטור).

אמנם למעשה נראה לפטור את הנתבע ממס’ סיבות:

א. כיון שיש ספק האם זהו חוב אישי או חוב המוטל על המשק, וכיון שהנתבע מוחזק לא ניתן לחייבו מספק, שהרי כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה (בבא קמא מו, א).

ב. מלבד זאת, את המילה “חובותיו” המופיעה בהסכם המכירה מסתבר לפרש באופן מרחיב, שכולל מלבד החובות הרשומים בכרטיס חבר, גם חובות כאלו שיש אפשרות לפרשם כחובות מחמת המשק ולא כחובות אישיים, לכן גם החוב הנדון בכלל הלשון האמורה בשטר.

ג. הנתבע המוחזק טוען טענת ברי לפטור מחמת שאמר לתובע במפורש שבכוונתו לכלול חובות אלו בחוזה.

לפיכך, טענת הנתבע בעניין החוב למנהלת – מתקבלת.  

ו.       כספים שחולקו בגין החגים

2,000 ש”ח שחולקו לחברי המושב בגין החגים, הנתבע מודה שעליו לתת אותם לתובע.

ז.       מניות מתנובה

כאמור, בחוזה המכירה נכתב: “המשק נמכר כולו, בין זכויותיו ובין חובותיו, ואין למוכר כלום במשק זה.” המחלוקת בעניין זה נובעת מפירוש המילה “זכויותיו”.

מוסכם על שני הצדדים שהיא כוללת כל זכות של בעל משק במושב, גם זכות שסיבתה נעוצה בעבר, אך הדיון הוא על מהות זכות המניות מתנובה, האם היא זכות מחמת המשק או זכות אישית כמניות בחברה.

למעשה נראה שהזכות במניות אלו היא של התובעים, מכמה סיבות:

א. כיון שהמניות מגיעות למזכירות המושב, ומשם הן מחולקות לתושבים בעלי המשקים, מסתבר מאוד שהגדרת הזכות היא אינה אישית אלא זוהי זכות שנובעת כתוצאה מהיות האדם בעל משק. כיון שכך נראה שהתובעים שנעשו בעלי המשק הם בעלי הזכות גם במניות אלו.

ב. גם אם נניח שהעובדה שהמניות מגיעות למושב ומשם מחולקות לתושבים אין בה בכדי להגדיר באופן חד משמעי את המניות כנובעות מבעלות על המשק, ודאי שיש זיקה ברורה בין בעלות על המשק למניות אלו. כיון שכך, נראה שלשונו של חוזה המכירה המתייחסת ל”זכויותיו” של המשק, מתייחסת לזכויות אלו שכאמור יש להן זיקה ברורה לבעלות על המשק.

אמנם אילו צוין במפורש במכירה שהיא איננה כוללת זכות זו, כפי שנעשה במקרה אחר שהוזכר ע”י בעלי הדין, לא היתה המכירה כוללת זכות זו. אך כיון שלא נעשה כך, הרי זכות זו ככלולה במפורש בחוזה[1]. לכן, גם מכאן ולהבא, מניות אלו כלולות בזכותו של הקונה.

לפיכך, טענת התובעים לזכות במניות תנובה – מתקבלת.

ח.     אחריות לשיק שכובס

יש לדון במצב זה האם קבלת השיק ע”י בעל החוב התובע מוגדרת כפירעון או שמא רק פדיון השיק הוא מעשה הפירעון.

הדבר תלוי בהגדרתו של שיק שבה נחלקו אחרונים:

א. יש שכתבו ששיק נחשב כמזומן (הרב יעקב אריאל, באהלה של תורה, חלק א’ סי’ פד).

ב. יש שכתבו ששיק אינו נחשב שווה כסף, אלא רק כהוראה של בעל השיק לבנק לתת למחזיק בשיק כסף על חשבונו (שו”ת שבט הלוי ז, רכב).

ג. ויש שכתבו ששיק הוא התחייבות של בעל השיק (שו”ת מנחת יצחק ז, קלא).

ונפרט ביחס לנדון דידן.

א. אם נניח ששיק הוא כמזומן, נמצא שבעל החוב קיבל כבר תשלום תמורת החוב והוא אינו זכאי לקבל שיק אחר עבור זה שניזוק.

ב. אם נניח שהשיק הוא רק הוראה לבנק, הרי שעדיין לא שולם  לתובע. אך אעפ”כ כיון שהנתבע הסכים לכך שהפירעון יהיה באופן זה, יש לומר שנטל על עצמו את האחריות לגבות באופן כזה את החוב, ופטר את התובע, אא”כ לא ניתן לגבות באופן זה כגון שאין כיסוי לשיק וכד’. אך בנדון שלפנינו שהיתה אפשרות עקרונית לגבות, רק בגין רשלנות מצד התובע נמנעה הגביה, ייתכן לפטור את הנתבע. דיון בכעין זה מצאנו בשו”ע  (חו”מ קכו, ט) שאם מתוך הסכמה הקנה הלוה למלווה חוב שיש לו כלפי אדם אחר ב”מעמד שלושתן”, ולאחר מכן רוצה המלווה לחזור בו מחמת שאינו מצליח לגבות מן השלישי, נחלקו הפוסקים אם המלווה יכול לחזור בו מהסכמתו.

השו”ע (שם) סתם כדעת הסוברים שאינו יכול לחזור בו. א”כ גם בנדון דידן יש לומר כך שבהסכמה לקבל את השיק כלולה האחריות על אובדן בגין כיבוס, קל וחומר מהנדון בדברי השו”ע שעיכוב הפירעון אינו מחמת המלווה.

גם לדעת הרמ”א (שם) שפסק שבמקרה שעיכוב הפירעון הוא מחמת האדם השלישי יכול בעל החוב לחזור ולתבוע מן החייב, זהו דווקא כשהסיבה למניעת הפירעון אינה מצידו, אך כשהסיבה שאינו יכול לגבות היא מחמת רשלנות מצידו של המלווה, מפורש ברמ”א שאינו יכול לחזור לגבות מבעל החוב, וכאן שבעל החוב נתרשל ומחמת מעשיו הופסד השיק, ודאי הדבר כלול בקבלתו ואינו יכול לחזור בו.

ג. אם נניח ששיק הוא התחייבות, נראה שנחשב כפירעון מצד החייב. כעין מה שמצאנו בשו”ע (חו”מ קא, ה) שיכול הלוה לפרוע את חובו למלווה ע”י מתן שטר חוב שיש לו על אחרים, וערכו יקבע ע”פ שומא. מבואר ברמ”א (שם) ששטח חוב נחשב כשווה כסף והלווה יכול לפרוע בו החוב גם כשיש לו שווה כסף אחר. אמנם מבואר בשו”ע שם שאין לאמוד את ערכו של שטר החוב ע”פ הסכום הנקוב בו אלא בפחות מכך. ומכאן שיתכן שכך גם בשיק, לכל הפחות כל שעדיין לא נפרע, ובפרט בפורע בצ’ק של אחרים כבנדון דידן.

ויש להוסיף, בנדון דידן גם אם נניח שדעת בעל החוב שהפירעון יהיה רק בפדיון השיק ולא קודם לכן, א”כ נמצא שהשיק הוא ממונו של החייב, וכיבוס השיק ע”י התובע הוא מעשה היזק, שהרי היתה לחייב זכות בשיק זה והיא אבדה ממנו מחמת הכיבוס, והתובע שכיבס את השיק עליו לשלם מדינא דגרמי כשורף שטרותיו של חבירו (שו”ע חו”מ שפו, ב).

לסיכום, מכל הנ”ל נראה שהנתבע אינו צריך לפרוע את החוב פעם נוספת. אך עליו להשתדל ולבקש מבעלת השיק לכתוב לו שיק נוסף בר מימוש, ולהביאו לידי התובעים.[2]

ט.     החלטות

א. הנתבע פטור מלשלם על החוב למנהלת.

ב. על הנתבע להחזיר 2000 ש”ח שחולקו לבעלי המשקים.

ג. הזכות על מניות תנובה כלולה בזכותו של הקונה, לכן על הנתבע לשלם לתובע 15,000 ש”ח שנתקבלו אצלו מחמת המניות. גם מכאן ולהבא זכות זו היא של התובע.

ד. הנתבע אינו צריך לפרוע פעם נוספת את החוב בסך 3,000 ש”ח. אמנם  עליו לסייע לתובעים לקבל שיק חדש במקום זה שכובס.

סך הכל  הנתבע צריך לשלם לתובע סך של 17,000 ₪ בתוך שלושים יום.

“והאמת והשלום אהבו”


[1] דעת המיעוט- היות והתברר שמקור הכסף זה חוב של חברת תנובה לבעלי משקים משום שהחברה הפחיתה בזכויות שלהם לכמויות החלב. ברור שהחוב הינו אישי למי שהיה בעל משק באותה תקופה ואין כוונת הצדדים אלא לזכויות הצומחות מתוך המשק עצמו. כל ההתניה של תנובה לתת לבעלי משקים היא התניה חיצונית ואינה מהותית. לכן הנתבע הוא בעל הזכויות ואינו צריך לתת לתובעים דבר.

[2] דעת המיעוט שכל קבלת צ’ק היא על דעת שיהיה פרעון ואם מסיבה כל שהיא לא ניתן לגבות את הצ’ק חוזר החוב לאיתנו. לעניין חיוב מדין מזיק על כיבוס הצ’ק נראה שכיון שלא הייתה כוונה להזיק ואולי אין כאן רשלנות אלא שכחה אין לחייב מדינא דגרמי.

רכב שאול שהתקלקל

פסק דין בעניין רכב שאול שהתקלקל.


טענות בעלי הדין

טענת התובע:

אני אחראי מטעם קייטרינג על הרכב. רכב זה משמש בעיקר את הקייטרינג, אך לעיתים הוא מושאל לאנשי הקהילה לצרכיהם הפרטיים (תמורת תשלום הוצאות) או לצרכי הקהילה בכללותה. אנשי הקהילה חפצו לקנות תנור לאפיית מצות לכבוד רב הקהילה, להבאת התנור הוצרכו לרכב של הקייטרינג. נתתי את הרכב ל י’ לצורך זה. מבחינתי הוא האחראי להחזיר לי את הרכב.
כשקבלתי את הרכב בחזרה היה בו נזק המצריך החלפת מנוע. החלפת המנוע עלתה 9,500 ש”ח. תביעתי היא שבמידה ומאן דהו חייב לשלם, כסף זה ישולם לקייטרינג.

התובע הבהיר שמבחינה כלכלית באופן עקרוני הקייטרינג הוא חלק מגוף רחב שכולל את הישיבה וקהילת הישיבה (צבור האברכים), וכולם תחת הנהגתו של רב הקהילה.
אך באופן מעשי ישנה הפרדה בין הקייטרינג לבין שאר צורכי הישיבה והקהילה, והוא מתנהל כגוף בפני עצמו.

טענת הנתבע:

אכן קבלתי את הרכב מ ג’, אך הנסיעה בו היתה בהתנדבות לא לצרכי הפרטיים אלא לצורך הקהילה כולה ע”מ להביא את המתנה לרב הקהילה.

תיאור המאורעות בקצור: למעשה לא נהגתי ברכב אלא בקשתי מבחור א’ להתלוות אלי, הוא שנהג ברכב.
א’ לעיתים נוסע ברכב לצורכי הקייטרינג, כך שמדובר באדם שמכיר את הרכב וסומכים עליו. הנסיעה כולה היתה מתוך שיקול דעת משותף של שנינו. לאחר זמן מה מתחילת הנסיעה הרגשנו שדבר מה אירע, מהירות הרכב ירדה מעט, כמו כן נשמע רעש משונה.
עצרנו בצד, וא’ אמר שכנראה מדובר בכבל גז שנקרע שגורם לתופעה. המשכנו לנסוע והרעש המשיך, נדלקה נורה כתומה, לאחר מכן נדלקה נורה אדומה.
המשכנו לנסוע כי חשבנו שהבעיה היא בכבל גז. הגענו לגוש עציון למוכר התנור. שאלנו לחוות דעתו, גם הוא חשב שלא מדובר בדבר משמעותי, סמכנו גם עליו ועל הנסיון של שנינו והחלטנו להביא את התנור ולחזור עם הרכב.
בדרך חזור החלטנו לעצור את הרכב ולהזמין גרר. טענתי היא שלא פשענו אלא כך סברנו לתומינו, וסמכנו על שקול דעתינו כבעלי נסיון מסויים בענייני רכב, ולכן המשכנו לנסוע.
כמו כן לא נסענו לצורך פרטי אלא לצורך הקהילה כולה, גם לענין זה יש משקל מבחינתינו. אם משמעות הדבר שאין אנו רשאים להפעיל שיקול דעת כלל, ייתכן שבעתיד נעדיף להמנע מלקחת את הרכב לצורכי הקהילה.

בירור הדין

הבהרה

בירור הדין להלן מתייחס לקייטרינג כגוף בפני עצמו  אשר השאיל את הרכב לאחרים.
זאת לאור דברי התובע שההתנהלות המעשית היא שהקייטרינג הוא כגוף בפני עצמו וברוח זו מעוניינים הצדדים לנהל את הדיון ביניהם. (אע”פ שמבחינה עקרונית הקייטרינג והקהילה הם תחת “קורת גג אחת”, כנ”ל).

בירור הדין- מי חייב?

במצב זה נראה ששואל הרכב אינו י’ או א’ אלא הקהילה כולה.
מבחינתינו י’ הוא שליח הקהילה לענין זה וכולם נחשבים לשואלים כדין שותפים ששאלו. ביחס למעמדו של א’, כיון שמסתבר שדעת המשאיל מסכימה לאופן שמוש כזה של הקהילה, שהרי גם א’ היה באותו זמן מקושר לישיבה, ועוד שלפעמים גם הוא נוהג ברכב, לכן אין זה שואל שמסר לאחרים אלא כשמוש רגיל של השואל עצמו (הקהילה).

ע”פ הערכת בעל מקצוע קלקול המנוע כנראה אירע בשני שלבים. בשלב הא’ התקלקל הטורבו, וזה פשר ירידת המהירות הראשונית. אך לאחר מכן כנראה המשך הנסיעה גרם לקלקול המנוע כולו. את הקלקול הראשוני של הטורבו כיון שלא היה לו סימן מוקדם אנו רואים כמתה מחמת מלאכה שהשואל פטור מלשלם על כך (חו”מ שמ א).
אך את המשך הנסיעה לאחר שדלקה הנורה אנו רואים כרשלנות. גם אם נניח שבנדון דידן ע”פ אופן ההתנהלות בהשאלת הרכב לקהילה ואנשיה לא בהכרח שיש צורך להקפיד על כל חוקי השמוש כברכב שכור, וניתן להפעיל שקול דעת רחב יותר, נראה שהמשך נסיעה לאחר שדולקת נורה, ובפרט כאשר מצבו של הרכב משתנה ומחמיר ה”ז רשלנות.
פשוט שבנסיבות כאלו אין כאן פטור של מתה מחמת מלאכה כמבואר בשו”ע (שם) שאם השואל שינה אין כאן פטור.

לפ”ז נמצא שא’ שנהג ברכב בפועל הרי הוא כאדם המזיק שהרי המשך הנסיעה הוא בגדר “מעשה בידים” של הזק.
ביחס להגדרתו של י’ כיון שלא נהג ברכב בפועל נראה לכאורה שאין לחייבו, אך נראה שכיון שהוא המשמש כשליח הקהילה האחראי על הרכב, הוא זה שהזמין את א’ לנהוג ברכב, נוסף על כך בעצה אחת עמו א’ נסע ברכב, יש לראותו כמשועבד כמו א’, מדין ערב.
שכך מובא בשו”ע (חו”מ עט א’): “שנים שלוו כאחד, או שלקחו מקח אחד, שניהם ערבים זה לזה אף על פי שלא פירשו; ואם אין נכסים לאחד מהם, גובה מחבירו הכל.”
ועיי”ש בש”ך (סק”א) ומבואר מדבריו שאם שנים קבלו שמירה ביחד כלפי הבעלים, ואחד מהם פשע וכתוצאה מכך הופסד החפץ, עיקר התביעה כלפי מי שפשע, אלא שאם אין לו לשלם ניתן לגבות את כל החוב מחבירו, ולאחר מכן הערב יוכל לתבוע את התשלום ממי שפשע. בנדון דידן נראה שי’ אינו רק ערב בעד א’ אלא כיון שהוא הזמינו לנהוג, ונסעו יחדיו, יש לראותו כמי ששעבד עצמו כשותף לנזקים שיתרחשו בנסיבות כעין שאירע.
כיון שמעשה ההיזק נעשה ע”י א’, אין המשאיל  מחוייב לתבוע גם מי’, אלא יכול הוא לתבוע מא’ לבדו או מי’ לבדו. (מסתבר שקבל על עצמו ערבות כערב קבלן בנסיבות אלו וכנ”ל). כמובן שיכול לתבוע מכל אחד רק חצי מערך החוב. אם התביעה הופנתה כלפי אחד מהם, יכול הוא לתבוע את האחר מחמת הערבות לפרוע לו מחצה ממה שנתבע.

חיוב הקהילה בנזק

יש לברר מכיון שי’ וא’ הם שליחי הקהילה, האם יכול המשאיל לתבוע מהקהילה כולה.

בשו”ע (חו”מ שט ד) מובא: “השוכר את הפרה לחרוש בהר, וחרש בבקעה ונשבר הקנקן, והוא הכלי שחורש בו, הרי השוכר פטור ודין בעל הפרה עם האומנין שחרשו. וכן אם לא שינה על דעת הבעלים, ונשבר הקנקן, דין בעל הפרה עם האומנים.”
הרי מבואר שאם השוכר נתן לאומנין שיחרשו עם הפרה, כל שהשוכר לא שינה מדעת הבעלים, דין בעל הפרה עם האומנים שהזיקו, למרות שאת האומנין הביא השוכר.
בנתה”מ (ביאורים סק”ד) כתב שזה מקביל לדין שומר לשמסר לשומר שנתבאר בשו”ע (רצא כד), שאם מדובר באומנין שרגיל השוכר לתת בידם, בעה”ב תובע מהם תחילה, ואם אין להם לשלם, נחלקו אם השומר צריך לשלם.
לכאורה גם בנד”ד יש לומר שכך הדין, שאין לתבוע מהקהילה אלא מהנוהגים ברכב, שהרי הקהילה בכללותה “שאלה” מהקייטרינג, והיא “מסרה” את החפץ השאול לי’ וא’.
אך נראה פשוט שיש לחלק, האומנין אוחזים בפרה לצורך עצמם לקבל שכרם, אמנם בזה מתקיים ג”כ רצונו של השוכר, אך יש בזה גם ענין מצידם, לכן ה”ז כשומר שמסר לשומר כמש”כ בנתה”מ שם, אך כאן הנסיעה היא אינה לצורך עצמם אלא לצורך הקהילה, וזה גופא אופן שמוש הקהילה עצמה בדבר, לכן נראה פשוט שהקייטרינג יכול לתבוע מהקהילה בכללותה לשלם. מאידך נראה שכיון שא’ עשה מעשה היזק בידים, הרי יכול גם לתבוע ממנו את התשלום, (למעשה יכול לתבוע מא’ לבד, אך י’ יצטרך לשלם לא’ חצי מערך החוב).

מסקנה –  אם רצה גובה מן הקהילה מדין שואל, או מהנוהגים ברכב מדין אדם המזיק.

 

חלוקת הנזק בין חברי הקהילה

אם יגבה מהקהילה נראה שבני הקהילה יכולים לתבוע את א’ וי’ לשלם, שהרי מחמת מעשה שעשה גרם לשעבוד ויש לחייבו מדינא דגרמי כיון שיצר שעבוד לקהילה כולה. כך מצאנו גם בשו”ע (שם) בדין השוכר עם האומנין: “שכרה לחרוש בבקעה, וחרשה בהר ונשבר הקנקן, השוכר חייב, ודינו של שוכר עם האומנים.” כיון שנתבאר לעיל שי’ הוא כערב קבלן, ניתן לתבוע גם את י’ מחמת ערבותו, ובאותם תנאים שנתבארו לעיל לגבי תביעת המשאיל.

שומת הנזק

לגבי שומת ערך הנזק, אמנם החלפת המנוע כולו עלתה 9500 ש”ח (כולל התקנה), אך ע”פ מה שנתבאר לעיל לא ניתן לחייב את מלוא הערך של המנוע, שהרי ההזק היה למנוע מקולקל שטעון תקון טורבו ולא למנוע תקין. ע”פ דברי התובע עלות ערך תיקון הטורבו בלבד היא 3000 ש”ח, אך נראה שאין להפחית את מלוא סכום זה שכולל התקנה אלא פחות מכך, לכן נעריך זאת כ2/3 מערך זה, שהוא בבחינת “דמים בזול” (עיין חו”מ שמא ד).
לפ”ז יש להפחית מערך התקון 2000 ש”ח.

החלטה

א. בעלי הקייטרינג יכולים לתבוע מהקהילה סך של 7500 ₪ לתשלום בתוך שלושים יום

ב. במידה והתביעה לתשלום הופנתה לקהילה, רשאים בני הקהילה לתבוע את א לשלם על הנזק.

ג. אם הופנתה תביעה בין מבעלי הקייטרינג ובין מן הקהילה לא’ הוא יוכל לתבוע מי’ לשלם חצי  מערך התביעה. “והאמת והשלום אהבו”

בשולי פסק הדין:

בית הדין נתבקש גם לחוות את דעתו ביחס להנהגה הראויה ולאו דוקא מצד הדין.
מכיון שהנסיעה נעשתה בשליחות הקהילה, והנזק נעשה שלא בזדון לב אלא כתוצאה משקול דעת מוטעה, אם כי אין בכך כדי לפטור מדין אדם המזיק, אך יש מקום להתחשב בכך.
לכן יש לשקול את אפשרות שהנזק יושת על הקהילה בכללותה, ובאופן יחסי ישלמו א’ וי’ יותר משאר חברי הקהילה.

חוטי חשמל שנגנבו

חוטי חשמל שנגנבו

א.     העובדות המוסכמות

התובע הוא חשמלאי במקצועו, והגיע לסיכום עם הנתבעים על ביצוע עבודות החשמל בביתם החדש. הצעת המחיר הינה על סך 45,000 ₪ מתוך הבנה שהתשלום יהיה לפי קצב התקדמות העבודה. התובע סיים את שלב השחלת החוטים בבית בר”ח כסלו וקיבל 23,400 ₪.

לאחר כמה ימים נגנבו כל החוטים שהושחלו בבית.

המשטרה גבתה עדות מהחשמלאי אשר העריך את הנזק בפני המשטרה ב- 6,000 ₪.

ב.      טענות התובע

התובע טוען שמבחינתו, ברגע שהוא קיבל תשלום על החוטים הוא סיים את אותו שלב והאחריות עובדת לידי בעל הדירה.

גניבות של חוטים אינם דבר שכיח, לעומת זאת, השחלת חוטים לאחר ביצוע הטיח עלולה להביא לסיבוך ולחייב חציבות נוספות לאחר הטיח. לכן לדעתו עדיף להשחיל את החוטים לפני הטיח, למרות הסיכון לגניבה.

התובע מודה שהוא הזכיר את הסכום 6,000 ₪ בעדותו לשוטר אך התברר לו שאין זה מדויק, וכעת לאחר שעשה חשבון הוא תובע 2,000 ₪ עבור חומר ועוד 6,000 ₪ עבור העבודה אם יידרש לשוב ולהשחיל את החוטים.

ג.       טענות הנתבעים

הנתבע טען שלדעתו, כל עוד שהחשמלאי לא סיים את העבודות בבית הרי שהאחריות עליו, בחוזה כתוב שהתובע צריך להביא טופס 4 המעיד על סיום עבודות החשמל ולכן כל האחריות על נזקים היא עליו.

התשלום בסיום הביצוע של השלב אינו מעיד על מסירת העבודה אלא נועד כדי לאפשר את השלב הבא.

לדבריו, מנהל העבודה אמר לו שהנזק מוטל על החשמלאי וכך הוא פירש את השתיקה של התובע במשך שלושה חודשים.

יתירה מזו, לדבריו התובע אמר במפורש “בשל הגניבה הזו אין לי רווח בבית הזה”, סימן שהוא עצמו מודה שהנזק מוטל עליו.

הנתבע טען שהוא מצפה שבעל מקצוע רציני יידע אותי מראש ביחס לשיקולים השונים בנוגע לעיתוי השחלת החוטים ולסיכונים האפשריים. לדבריו, יתכן שהיה מגביר ערנות ושומר על הבית.

הנתבע הוסיף שהגניבה אירעה אף בבית הסמוך ושם החשמלאי הגיע להבנה עם בעל הבית שיקבל רק את עלות חומר, סה”כ 1500 ₪, עבור ביצוע חוזר של העבודה. לדבריו גם הוא מוכן לדרך זו ואף הציע אותה לתובע שסירב.

לטענתו הוא בדק ומצא שעלות השחלה חוזרת של החוטים היא 2000 ₪ עבור החומר, ובין 2000 ₪ ל- 3000 ₪ עבור העבודה.

לפיכך, הנתבע דורש מהתובע להשחיל את החוטים ללא כל תשלום נוסף.

ד.      תגובת התובע

התובע טוען שמעולם לא התכוון למחול על מה שמגיע לו. כאשר אמר ש”אין לו רווח” הוא התכוון לומר שהנזק אינו רק בגניבת החוטים אלא שהגנב גרם לכך שכל עבודתו הייתה לריק.

הוא מסביר ששתק כל התקופה כיון שכבר קיבל את הכסף.

מכיוון שגנבות לא שכיחות הוא החליט להשחיל את החוטים לפני הטיח, ולכן לא שיתף את הנתבעים בשיקול זה.

לגבי המחיר שאמר למשטרה, הוא שב וטען שהמחיר שאמר (6000 ₪) אינו מדויק כיון שעבד יחד עם שלושה פועלים במשך שלושה ימים, כאשר כל פועל מקבל 450 ₪ ליום.

לטענתו השחלה חוזרת חוסכת רק חצי יום עבודה. לפיכך הוא עומד בתביעתו לקבל את מלוא הסכום אם יידרש לשוב ולהשחיל את החוטים.

אם הוא לא יקבל את הסכום אותו הוא ישמח אם מישהו אחר יבצע את ההשחלה.

ה.     חוות דעת מומחה

בית הדין פנה לשני מומחים וחוות דעתם הועברה לשני הצדדים לתגובה.

א. החשמלאי א כתב בחוות דעתו:

א. כפי המקובל איש מקצוע אשר קיבל שכר עבור העבודה שביצע אינו סופג את הנזק של גנבה, גם אם יש לו עבודה נוספת בבית.

ב. לאחר סיור בבית והתבוננות על התוכנית חשמל והצעת המחיר, אני מעריך את שווי העבודה והחומר ב4700 ₪ כולל מע”מ.

ב. מנהל העבודה ב’ כתב בחוות דעתו:

1. לדעתי במקרה כזה מקובל שבעל הבית נושא בנזק הגנבה.

2. אבל הקבלן לא לוקח תמחור מלא עבור התיקון אלא נותן מחיר מינימאלי מתוך הבנה שכוח שלישי הזיק.

3. הערכתי לעבודה היא כ5000 ₪ כולל מע”מ על פי תחשיב של 45 שקלים לנקודה על קצת יותר ממאה נקודות בבית.

שני הצדדים הגיבו לחוות הדעת. התובע כתב שהוא מסתייג מהמחיר הנמוך לדבריו שקבעו המומחים. הנתבעים הגיבו באריכות וחזרו על חלק מהטענות שעלו בדיון. לדבריהם יש חשש שהמומחים נוטים לכיוון התובע כיון שגם הם בעלי מקצוע.

ביה”ד דוחה טענה זו, כיון שמדובר בשני מומחים בעלי מקצועות שונים. כמו כן, הנתבעים טוענים שהתמחור גבוה מדי.

נושאי דיון

א.      מעמדו ההלכתי של התובע.

ב.      האם התובע חייב לשוב ולשחיל את החוטים שוב – בתשלום או בחינם?

ג.        מי אחראי על החוטים לאחר שהושחלו – התובע או הנתבעים?

ד.      מהי עלות השחלת חוטים נוספת?

ו.       מעמדו ההלכתי של התובע

על פי ההלכה הנתבע הוא קבלן. ההבדל בין קבלן לפועל הוא שפועל נשכר לעבודה למשך זמן מסוים (ללא תלות בתפוקה), וקבלן נשכר להשיג תוצאות מסוימות, כפי שכתב הרמ”א (חו”מ שלג, ה):

שכר עצמו לזמן, יש לו דין פועל; אבל אם שכר עצמו ללמוד ספר או חצי ספר, יש לו דין קבלן.

במקרה זה התובע הוא חשמלאי שהתחייב לבצע את עבודות החשמל בבית הנתבע, והתחייב להגיע לתוצאה מסוימת: טופס 4, ולכן דינו כקבלן.

ז.       האם התובע חייב לשוב ולהשחיל את חוטי החשמל?

עוד לפני ההכרעה מי אחראי על החוטים יש לדון בשאלה האם התובע חייב לשוב ולהשחיל חוטי חשמל חדשים.

כיון שמדובר בקבלן יש לבחון האם קבלן יכול לחזור בו באמצע עבודה.

התשובה לשאלה זו היא שאילו היה חוזה חתום בין הצדדים אזי התובע לא היה רשאי לחזור בו (פתחי תשובה חו”מ סימן של”ג ס”ק ב). אך מכיוון שבמקרה שלפנינו ישנה רק הצעת מחיר אשר אינה חתומה על ידי שני הצדדים, ישנה זכות משפטית לתובע לחזור בו מהמשך העבודה (שו”ע חו”מ סימן של”ג סעיף ד). יש להוסיף כי קיימת חובה אישית לכל אדם לקיים את דיבורו אף כאשר הסיכום היה בעל פה וללא שטר חתום (סמ”ע חושן משפט סימן של”ג ס”ק א).

אף שהתובע רשאי לחזור בו מההסכם (כאמור יש בכך בעיה כלפי שמיא), במקרה כזה המזמין יוכל לקחת קבלן שישלים את העבודה והקבלן יקבל את ההפרש בין מה שסוכם איתו לבין מה שיבקש הקבלן החדש (ולא יותר ממה שמגיע לו על מה שעשה). וכפי שפסק השולחן ערוך “ידו על התחתונה” (שו”ע חו”מ סימן של”ג סעיף ד)[1].

מסתבר שעובד חדש יבקש שכר גבוה על מנת לסיים את העבודה, ואם כך, התובע יאלץ לשאת בפער ואולי אף יחויב להחזיר חלק מהכסף שקיבל.

נוסיף שגם בדיון הסכימו שני הצדדים כי על התובע להשלים את העבודה. אמנם, התובע ציין כי אם לא יקבל את הסכום אותו הוא מבקש עבור ביצוע חוזר של ההשחלה הרי שהוא ישמח שמישהו אחר יבצע זאת. אולם, העדפתו אינה פוטרת אותו מהצורך לעמוד בדיבורו להשגת התוצאה הסופית אליה התחייב. הדבר גם מסתבר, כיון שביצוע העבודה על ידי אדם אחר עלול לפגוע ביכולתו של התובע להשלים את העבודה, וביכולתו להיות אחראי לתקינות המערכת כולה.

לסיכום ניתן לומר שהציפייה מהתובע שיסיים את העבודה בבית ויקיים את דיבורו. אם יבחר התובע להפסיק את החוזה, אזי הנתבע יהיה זכאי להזמין חשמלאי שיסיים את העבודה, והתובע
יהיה זכאי לקבל רק את ההפרש בין הסכום הכולל עליו דובר בהצעת מחיר בהפחתת עלות השלמת העבודה.

ח.     מי אחראי על החוטים לאחר שהושחלו

כעת השאלה היא איך להגדיר את שלב השחלת החוטים? האם החשמלאי סיים את עבודתו והחוטים שייכים לבעל הדירה או שמא החוטים שייכים לחשמלאי עד לגמר כל עבודות החשמל בבית? היות ואין לצדדים חוזה מפורט המתייחס לשאלה זו אלא רק הצעת מחיר, עלינו לבדוק את הדין ואת המנהג.

מנהג המדינה

בחוות דעתו המצורפת כתב החשמלאי א:

כפי המקובל איש מקצוע אשר קיבל שכר עבור העבודה שביצע אינו סופג את הנזק של גנבה, גם אם יש לו עבודה נוספת בבית.

(וכן כתב מנהל העבודה ב) הסיבה לכך היא ככל הנראה שבעל מקצוע שמגיע לעבודה באתר הבנייה באופן לא-רציף איננו יכול להיות אחראי לעבודות שכבר ביצע. ועל פי הכלל הידוע “הכל כמנהג המדינה” (בבא מציעא פג, א; טור חו”מ שלא).

האם הבעלות על החוטים עברה לנתבעים?

מלבד המנהג שלכאורה די בו, יש לדון האם הבעלות על החוטים עברה מהתובע לנתבעים. שהרי מי שהוא הבעלים על החוטים הוא זה שאמור לשאת בנזק הגניבה גם אם אין מנהג ברור.

הטענה של הנתבע שהעסקה לא חלה עד לסיום עבודות החשמל כולן – אינה מתקבלת. השחלת החוטים בבית הנתבעים דינה כהעברת הבעלות עליהם לידי הנתבעים. מה גם שבמקרה זה גם בוצע תשלום לאחר סיום שלב ההשחלה.

ומכאן, שלמרות האחריות הכוללת של התובע לסיום עבודות החשמל, האחריות על החוטים עוברת לכתפי הנתבעים ברגע שהחוטים נמצאים ברשותם.

השאלה הנשאלת כאן היא מה היה מעשה הקניין שבו עברו החוטים לידי הנתבעים. הדבר תלוי בשאלה האם החוטים נחשבים כקרקע (כיון שהם חוברו לקרקע) או כמיטלטלין.

לכאורה הדבר תלוי במחלוקת המובאת ברמ”א (חו”מ צה, א):

י”א דתלוש ולבסוף חברו בקרקע לאו כקרקע דמי; ויש חולקין. ולכן אם שאל בית, ונשרף, פטור מלשלם.

הרמ”א הביא שתי דעות בשאלה האם תלוש שחובר לקרקע דינו כקרקע לעניין שבועה (כיון שאין נשבעים על קרקעות). אולם, בספר פתחי חושן (קניינים פרק ב, הערה ח) כתב: “ונלענ”ד שלעניין קנין כולי עלמא מודים דהוי כקרקע”, והביא כמה ראיות לדבריו.

כעת יש כמה אפשרויות מהו מעשה הקניין:

קניין כסף – בתשלום עבור סיום שלב ההשחלה. לכן ההנחה הבסיסית שהחשמלאי מצדו התכוון להקנות את החוטים לבעל הדירה והקניין אכן התבצע. יש להחשיב את התשלום שניתן לחשמלאי כקניין גמור של החוטים. התשלום ניתן הן עבור העבודה והן עבור החוטים[2]. על פי זה כל זמן שלא בוצע תשלום הבעלות לא עברה (בניגוד למנהג ממנו עולה שהאחריות עוברת לאחר ההתקנה בבית גם ללא תשלום).

קניין חצר – קצות החושן (צה, ג) כתב שמחובר לקרקע נקנה בקניין חצר. אמנם, בקניין חצר יש צורך בחצר המשתמרת שלא היתה כאן, אך לדעת הרמ”א (חושן משפט סימן ר סעיף א) כשיש דעת אחרת מקנה הקניין חל אף בחצר שאינה משתמרת. הש”ך (שם, א) חלק על הרמ”א, ובקצות החושן (שם, ב) כתב שכאשר יש דעת אחרת מקנה אין צורך שהחצר תהיה משתמרת. בספר מחנה אפרים (קנין חצר, סי’ ב) כתב שבמכר צריך שהחצר תשתמר לדעת הקונה. ראו עוד פתחי חושן, קניינים, פרק ח, הערה ג.

לסיכום, על פי המנהג ועל פי הדין האחריות לחוטי החשמל מוטלת על בעל הבית ולא על החשמלאי.

ט.     תמחור עבודה

בהצעת המחיר שהובאה לפנינו אין פירוט העלות של כל שלב, ובכלל זה אין פירוט של עלות ההשחלה.

מה גם שהגנבה פגעה בחוטים אך הותירה את הצינורות במקומם לכן עלות השחלת החוטים החוזרת אמורה להיות זולה יותר.

ההנחה שלנו היתה שיש לחייב את הנתבעים לשלם לתובע עבור השחלה חוזרת בהתאם למחיר שהוא גובה עבור עבודתו, ולא ע”פ מחיר נמוך יותר שניתן למצוא בשוק. זאת, כיון שהנתבעים בחרו את התובע כחשמלאי שלהם באיכות ובמחיר המקובלים אצלו.

משום כך בקשנו משני המומחים להגיע לבית ולתת הצעת מחיר להשחלת החוטים. בפני המומחים הובאה תוכנית החשמל של הבית והצעת המחיר של התובע והתבקשו לאור זאת לתת חוות דעת, א הגיע למסקנה שעלות העבודה והחומר הינה 4700 ₪, וב’ קבע שמדובר על סכום של כ 5000 ₪.

י.       החלטה

א.      אנו ממליצים לתובע  לעמוד בדיבורו ולבצע את השחלת החוטים כפי התוכנית שסוכמה בעבר.

ב.      במידה והתובע יבצע את השחלת החוטים מחדש על הנתבעים  לשלם לו על כך 4700 ₪ יום לאחר סיום העבודה.

ג.        במידה והתובע יחליט לסיים את החוזה אזי הוא זכאי לקבל את הסכום שסוכם בהצעת המחיר (45,000 ₪) לאחר הפחתת עלות ההשלמה של העבודה.

ד.      כדי לקבוע את עלות השלמת העבודה יבקש ביה”ד מהמומחים הצעת מחיר.

ה.      אם יתברר שהתובע מחזיק בסכום הגבוה מהסכום לו הוא זכאי הוא יחויב להשיב את היתרה לנתבעים.

ו.        על התובע להודיע תוך שלושים יום האם מעוניין לסיים את העבודה או להפסיק את החוזה.


[1] נראה שדין ידו על התחתונה קיים במקרה שלנו על אף שלא התחייב בפרוש לחזור על השחלת החוטים.
היות ואנו מפרשים את ההסכמה לקחת את כלל עבודת החשמל בבית כהתחייבות לעשות כל מה שצריך על מנת להגיע לטופס 4. ואף דברים שאינן מתוכננים. הסברה לכך שברור שיש חסרון בכניסה של איש מקצוע חדש לבית כלפי אחריות על בעיות עתידיות. כאשר ישנם שני בעלי מקצוע קשה לחייב אחד מהם לתקן את עבודתו, משום כך האומדנא שקבלת עבודת החשמל מתייחסת גם למקרים לא צפויים. למותר לציין שהתובע זכאי לקבל תשלום על כך ולשם כך נעזרנו בהערכה מקצועית.

[2] גם אם מדובר על מיטלטלין שאינם נקנים בכסף, כאן הקניין חל. אלא שכל הסיבה שקניין כסף אינו קונה מיטלטלין הוא מפני חשש שיאמר לו “נשרפו חיטיך בעלייה” (בבא מציעא מו). אך מובא בסמ”ע ( חושן משפט סימן קצ”ח סק”ט) שכאשר מדובר על חצר של הקונה אין חשש, וקניין כסף קונה.

פסק דין בעניין עבודת אדריכלית

טענות התובע:
לאחר הפינוי מגוש קטיף, למדתי אדריכלות והתחלתי לעבוד בזה.
הכנתי עבודות עבור-12 משפחות מהגוש וכולם היו מרוצים.
הנתבעת פנתה אלי עם פרוגראמה מסוימת שהכינו לבית ביד בנימין מאחר שלא הסתדרה עם האדריכלית הקודמת. כיון שכל לקוחותי הם מהגוש, אני מסתדרת איתם ולא כותבת חוזה.
אני רגילה לומר ללקוחותי שאני לוקחת מחיר כולל של 12000 ₪, כך אמרתי להנתבעת והיא הסכימה.
על הכנת התוכנית עד השלב של ההגשה לועדה אני לוקחת 65%, מתוכם- על גרמושקה 10%, לאחר ההגשה והאישור אני לוקחת את השאר. (נשאר עוד 10% לפיקוח על הבניה).
ישבתי עם הנתבעת בבית אצלי וגם התכתבנו במיילים. השקעתי שעות רבות, לפחות 150 שעות וזה הרבה מעל הממוצע. היא שינתה את דעתה כל פעם ואני קיבלתי על עצמי את העבודה מתוך מחשבה שבסוף יהיה בסדר. באיזה שלב היא רצתה להכין סקיצה גם לקומה שניה ואמרתי לה שזה ייקר את העבודה ל15000 ₪, היא אמרה שאין בעיה.
סה”כ היו לה 4 פרוגרמות חדשות והכנתי סקיצות רבות. בדרך, היא רצתה להתייעץ עם אדריכליות מנוסות יותר הסכמתי ואפילו באתי איתה יחד, וגם את השינויים שלהם הכנסתי. לבסוף היא החליטה לעזוב.
אני תובעת סכום של 17000 ₪.

להמשיך לקרוא

פסק דין בנושא ביטול מכירת דירה

א. טענות התובע ותביעותיו
חיפשנו דירה בשדרות ובנובמבר 2011 ראינו את הדירה של הנתבע. המחיר התאים לנו אך ראיתי סימני רטיבות במקלחת והוסבר לי שהייתה פעם רטיבות בגלל שכן מלמעלה אך הדבר תוקן.

חתמנו חוזה ב 18/1/12 ולאור העובדה שאני רגיש לנושא של נזילות, כתבנו במפורש בסעיף 17:
המוכרים מתחייבים לתקן נזילות בבית, סיכמתי בעל פה עם הנתבע שיביא מומחה לבדוק את העניין. למרות בקשותי הנתבע לא הביא מומחה עד שנאלצתי להביאו בעצמי. קיבלתי לידי את הדו”ח בתאריך 23/7/12 ובוא נכתב שנמצאו סימני רטיבות בריכוז גבוהה בסלון, במטבח בחדרי השנה ובשרותים ובחדר כביסה. ההמלצה שלו חד משמעית לפרק את הבלטות ולהחליף את החול הרטוב. הוא תמחר את העבודה הכוללת ב100,000 ₪ .
לטעמי, הנתבע חייב לתקן את הליקויים שהתגלו לאור הסעיף המפורש שכתבנו ובייחוד שהוא יודע שאני רגיש לרטיבות. אני לא מעוניין בביטול העסקה אלא בתיקון הליקויים.
ב. טענות הנתבע
דיברנו מראש רק על סימני הרטיבות שבמקלחת מחשש נזילה מצינור ועל כך אני לוקח אחריות לתקנן. כמו כן אני מוכן לתקן כל נזילה מצינור שיש בבית בהתאם להתחייבות שלי.
התייעצנו עם אינסטלאטור ועשינו בדיקה לראות האם ישנה נזילה והתברר שאין נזילה בבית.
הסימנים שהמומחה מצא לא מצביעים על נזילה מהצינורות אלא על ספיחה של מים מבחוץ עקב בעיה של איטום בקירות חיצוניים וכדומה.
בנוסף, התובע, חתם על כך שהוא ראה את הבית ואין לו טענות. וכך נאמר בסעיף 13 א:
הקונים מצהירים שבדקו את הדירה ומצאו כי הכל תקין ובזה הם מוותרים מראש על כל טענת פגם או טעות.
לאור זאת אין מקום לטענה של מקח טעות הרי הוא הסכים לכך.
אני לא מחויב לנורמה הגבוהה שאותה הציב המהנדס, ישנם דיירים רבים הגרים בהתובעינים מסביב וגם להם ישנה בעיה של רטיבות ואף אחד לא חושש מלגור כך ובטח לא להחשיב את זה כפגם.
התייעצתי עם קבלן והוא חושב שהפתרון לצקת חגורת בטון סביב הבית בעלות של 3,000 ₪, יש לי נכונות לשלם על כך.
לסיכום אין לבטל את העסקה ויש לי נכונות לתקן את הנזילות אך לא את הרטיבות. ביחס לרטיבות אני מוכן לבצע תיקון אחר בעלות של 3,000 ₪.

להמשיך לקרוא

הסכם גרושין בבית דין לממונות במועצה הדתית בשדרות

מכון משפט לעם בשיתוף המועצה הדתית בשדרות חברו יחד להקמת בית דין לממונות. מתוך רצון להגיע לציבורים מגוונים בשדרות עלתה היוזמה לפתוח בית הדין בנוסף לב”ד קיים ששייך לרשת ארץ חמדה גזית בישיבת ההסדר. פתיחת התיק והדיונים יתקיימו במבנה של המועצה הדתית בשדרות. הוסכם שרק בעלי תעודת כושר לדיינות יוכלו לשמש כדיינים, הרב בראלי ישמש כאב בית הדין.
תיק ראשון כבר הסתיים בימים אלו בנוגע למקח טעות במכירת דירה.
וכן דייני בית הדין נסחו הסכם גרושין אשר לבסוף נחתם על ידי הבעל והאשה.

ביטול שכירות דירה

התובע: אלי   הנתבע: דוד (שמות בדויים)

העובדות (מוסכמות על שני הצדדים):
אלי שכר דירה מדוד לפרק זמן של 12 חודשים, הוא אמור לפנות את הדירה בתאריך 31 באוגוסט 2011. כחודשיים לפני תום תקופת השכירות אלי עזב את הדירה. עוד קודם לכן הוא הפקיד בידי המשכיר צ’יקים דחויים בסכום הנותר מחובו עד לתום תקופת השכירות, ערך הצי’קים הוא של שני חודשי שכירות.

להמשיך לקרוא

פסק דין – תיקון חוזר לפלאפון

יב סיוון תשע”א

בעניין שבין
גבי – תובע
לבין
משה – נתבע

א. העובדות:
משה (להלן הנתבע) הביא לגבי (להלן התובע), בעל עסק למכשירי חשמל וטלפונים ניידים, את מכשיר הטלפון הנייד שלו ע”מ לתקנו. במכשיר הטלפון היה סדק שנראה ע”ג המסך. המכשיר תוקן והנתבע שילם 200 ₪. לטענת הנתבע כבר בערב באותו יום שנתקבל המכשיר אצלו בחזרה מהתיקון, החלו להיראות ע”ג המסך רצודי צבע. הנתבע חזר והפקיד את המכשיר בידי התובע ע”מ לתקן בעיה זו.
להמשיך לקרוא

מכונית שניתנה לבדיקה וניזוקה

בס”ד י”א אלול התשע”א 

בענין שבין
יוסף  – התובע 
לבין 
חיים  – הנתבע

עובדות מוסכמות:
יוסף בעל מכונית מסוג טויטה נתן את מכוניתו לחיים. בין הצדדים הוסכם שהרכב יהיה אצל חיים למשך סוף השבוע, מליל חמישי. במידה וחיים מעונין בקניית הרכב אינו צריך לשלם דמי שכירות עבור ימי השמוש, אך אם אינו מעונין לקנות את הרכב, יצטרך לשלם דמי שכירות עבור ימי השמוש ברכב. ביום שישי חיים השאיל את הרכב לאוהד ובנסיעה שנסע אוהד אירע קלקול ברכב.
כעת, חיים אינו מעונין לקנות את הרכב.

להמשיך לקרוא

נזילה בדירה שכירות

בס”ד ח’ באב התשע”א

חיים – התובע
לבין
דוד – הנתבע

א. טענות בעלי הדין:
טענת התובע: מדוד. לאחר כשבעה חודשים מתחילת השכירות קבלתי חשבון מים גבוה ביותר. התקשרנו לדוד, ובעל מקצוע גילה שישנו צינור גינה שהתקלקל. דוד תיקן אותו על חשבונו. בינתיים הלכו לאבוד כמויות גדולות של
שכרתי דירה מים, החשבון הוא על סך 1600 ש”ח, לאחר הנחה שילמנו 800 ₪.
אני תובע מדוד לשלם סכום זה כיון שההפסד נגרם כתוצאה מליקוי בצינור השייך לדירתו, ואחריותו היא להעמיד לנו דירה תקינה.

להמשיך לקרוא

החזרת תשלום ששולם למעון

התובע שילם מראש למעון ילדים למשך כל השנה ולפני החודש האחרון הוציא את הילדה מהמעון ולכן תובע את התשלום של אותו חודש. הנתבע טוען שע”פ המקובל מי שמוציא את הילד לאחרי החודש החמישי צריך לשלם על כל השנה.
להמשיך לקרוא

נזק בשעת חרום

כאשר נשמעת התרעת צבע אדום בשדרות ישנה הוראה של פיקוד  העורף לצאת מהרכב ולתפוס מחסה בצד הכביש. הוראה זו באה עקב פגיעה של קסם ברכב נוסע. נשאלתי על ידי אחד התושבים שמיהר לצאת מרכבו בזמן ההתראה ולא משך היטב את בלם היד. הרכב הדרדר ופגע ברכב אחר . האם מוטלת עליו חובת תשלום[1]?
להמשיך לקרוא

שבירת משקפיים בשוגג

שני חברים נפגשו במקרה ברחוב, הם התקרבו אחד לקראת השני ואז אחד הרים את ידו לטפוח על כתפו של חבירו, אדם אחר עבר מצדו השני של הכביש ועבר בין שני החברים. הטופח על כתפי חבירו לא שם לב לאדם השלישי שהתקרב, ובטעות הפיל את המשקפיים למרכז הכביש. מכונית שעברה פגעה במשקפיים ושברה אותם. האם האדם שהפיל את המשקפיים לכביש חייב בנזקם?
להמשיך לקרוא

שימוש במקרר ללא רשות

משפחת לוי התארחה בשדרות במסגרת שבת הזדהות המאורגנת ע”י עמותה מסוימת.
המשפחה שוכנה בפנימיית הישיבה בחדר אשר היה בו מקרר השייך לאחד מבחורי הישיבה.
הבחור לא ידע שהכניסו אורחים לחדרו והאורחים חשבו לתומם שהרשות לשימוש בחדר כוללת את המקרר. כאשר הבחור חזר לחדרו ביום ראשון הוא גילה שהמקרר אינו עובד. טכנאי שבדק את התקלה מצא שהמדחס התקלקל.
להמשיך לקרוא

משכורת כפולה בזמן חופשת הלידה

למדרשה לבנות ישנה מנהלת חינוכית המופקדת גם על גיוס הכספים. בשעה טובה המנהלת ילדה בת, היא חשבה שטובת המוסד תהיה אם היא תמשיך את עבודתה בזמן חופשת הלידה.
לכן באחת מישיבות ההנהלה היא הודיעה על כוונתה להמשיך לעבוד בזמן חופשת לידה ולקבל שכר. אכן כך היה, היא עבדה שלושה חודשים על חשבון חופשת הלידה שלה.
להמשיך לקרוא

מכירת דירה שהתעכבה

מש’ י’ רוצה למכור דירה למש’ ע’, גם בהגיעם לבה”ד אין אחד מהם מעונין בביטול החוזה אלא רוצים במכירה[1].
ביום 9.05.06 נערך חוזה חתום בין שני הצדדים, שהובא לבה”ד (החוזה מובא להלן בנספח לפסק הדין).
להמשיך לקרוא

דירה בירושה

עובדות מוסכמות
שני בעלי הדין הנם אח ואחות בני אותה אם, והסכסוך ביניהם נוגע לדירה שהיתה שייכת לאמם עליה השלום (להלן, המנוחה) שנפטרה בשנת 2002.
הדירה הוצעה למכירה למנוחה על ידי חברת “עמיגור” בחודש מאי בשנת 1989 במחיר נמוך שהוצע למנוחה באופן בלעדי בזכות העובדה שגרה שם בשכירות שנים רבות. המנוחה לא יכלה לקנות את הדירה ולכן הנתבע לווה כסף מחבר ונתן למנוחה את הכסף לשם רכישת הדירה. כמו כן נלקחה משכנתא מהבנק על שם המנוחה אולם הנתבע היה זה שפרע אותה. יש לציין שבאותה תקופה מצבו הכלכלי של הנתבע היה דחוק.
להמשיך לקרוא